Top

Cerere in anulare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2194/270/2010 cerere în anulare

Înreg. 25.03.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1625

Sedinta publica din data de 19 mai 2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila având ca obiect cerere în anulare formulata de creditoarea S.C. „ …….” S.A. cu sediul în Onesti, str. ……., Judetul Bacau în contradictoriu cu debitoarea Asociatia de proprietari nr. …. cu sediul în …… judetul Bacau, cu sediul ales în …….., judetul Bacau.

La apelul nominal facut în sedinta a raspuns din partea debitoarei presedintele asociatiei …., lipsa fiind creditoarea si aparatorul acesteia.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta pune în discutie exceptia inadmisibilitatii cererii în anulare invocata de debitoare în întâmpinare(fila 10 dosar).

Reprezentantul debitoarei arata ca îsi mentine exceptia invocata.

Instanta uneste exceptia cu fondul si, nemaifiind cereri noi de formulat constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul debitoarei arata ca majoritatea sumei a fost platita dupa ce s-a dat somatia si plateste în continuare dar sumele din somatie nu sunt reale.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin cererea formulata creditoarea S.C. „………” S.A. Onesti a solicitat, în contradictoriu cu debitoarea Asociatia de proprietari nr. …., anularea sentintei civile nr. 588/16.02.2010, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 7401/270/2009.

Cererea a fost legal timbrata iar în motivare se arata ca instanta nu a pus în discutia partilor aspectul privind aplicabilitatea O.U.G. nr. 119/2007, încalcându-se astfel principiul contradictorialitatii si principiul dreptului la aparare.

Cu privire la fondul cauzei creditoarea arata ca pretentiile solicitate sunt certe, lichide si exigibile, reprezentând obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale, domeniu de aplicare a O.U.G. nr. 119/2007.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri si s-a atasat dosarul nr. 7401/270/2009 al Judecatoriei Onesti, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta civila nr. 588/16.02.2010, pronuntata în dosarul nr. 7401/270/2009 al Judecatoriei Onesti, s-a respins actiunea formulata de S.C. „…..” S.A. …împotriva Asociatiei de Proprietari nr. …….

În considerentele sentintei civile precizate mai sus, instanta a retinut ca Asociatia de Proprietari nu este comerciant, nu este persoana fizica ci un grup de persoane fizice, astfel ca, în cauza, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 2 al. 2 lit. B din O.U.G. nr. 119/2007, instanta respingând cererea ca inadmisibila.

Urmare a cererii în anulare formulata de creditoare, debitoarea a formulat întâmpinare, invocând exceptia inadmisibilitatii cererii, întrucât din analiza art. 13 din O.U.G. nr. 119/2007 rezulta ca cererea în anulare poate fi formulata doar de catre debitor, creditorul neavând acest drept.

Pe fond, debitoarea arata ca dispozitiile O.U.G. nr. 119/2007, respectiv dispozitiile art. 2 al. 2 lit. B, nu sunt aplicabile raporturilor dintre Asociatia de proprietari si S.C. „……” S.A. , întrucât Asociatia este consumator.

În plus, mai apreciaza debitoarea, creanta nu este certa, lichida si exigibila. Faptul ca debitoarea a platit partial suma de bani din unele facturi nu echivaleaza cu recunoasterea întregului debit.

Privitor la exceptia invocata de debitoare sunt de precizat urmatoarele:

Potrivit art. 10 al. 1 din O.U.G. nr. 119/2007, în cazul în care, ca urmare a verificarii cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaratiilor partilor, precum si a celorlalte probe administrate, constata ca cererea este întemeiata, instanta emite o ordonanta de plata, în care se precizeaza suma si termenul de plata.

În conformitate cu art. 13 din acelasi act normativ, împotriva ordonantei de plata debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare.

Or, în speta de fata, nu s-a emis ordonanta de plata, pentru ca cel împotriva caruia s-ar fi emis ordonanta, respectiv, debitoarea, în cazul în care ar fi fost nemultumita, sa formuleze cerere în anulare, ci, prin sentinta, s-a respins cererea de ordonanta formulata de creditoare. Astfel ca, partea care se considera nemultumita de sentinta respectiva, are dreptul sa formuleze cerere în anulare.

O altfel de interpretare nu poate fi data textelor de lege amintite mai sus, astfel s-ar încalca principiul egalitatii partilor si al dreptului la un proces echitabil.

În consecinta, instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii cererii în anulare formulata de debitoare.

Pe fondul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Între creditoarea S.C. …………….” S.A. …… debitoarea Asociatia de proprietari ……. s-a încheiat, sub nr. 32/august 2006, contractul de prestari de servicii publice de salubrizare pentru utilizatorii casnici si asociatii de proprietari.

Conform art. 4 din contract, obiectul acestuia îl constituie asigurarea(de catre operator, respectiv creditoare) prestarii serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În baza acestui contract, creditoarea a prestat în favoarea debitoarei servicii de salubritate, constând în colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide.

Urmare a prestarii acestor servicii, si pentru recuperarea contravalorii lor, creditoarea a emis facturi fiscale, facturile nr. 48461/ianuarie 2009, nr. 52066/februarie 2009, nr. 52743/martie 2009, nr. 54893/aprilie 2009, nr. 58514/ mai 2009, nr. 59200/iunie 2009, nr. 61344/iulie 2009, nr. 63503/august 2009, nr. 67725/septembrie 2009, în valoare totala de 17.966,77 lei.

La termenul de judecata din data de 12.01.2010(fila 37 dosar nr. 7401/ 270/2009 al Judecatoriei Onesti) creditoarea si-a marit câtimea obiectului cererii la suma de 20.062,05 lei, si a depus la dosar facturile fiscale nr. 69983/ 30.11.2009 si nr. 72130/31.12.2009.

Potrivit art. 9 al. 1 din O.U.G. nr. 119/2007, sub sanctiunea decaderii, debitorul poate contesta creanta prin întâmpinare.

Or, în cadrul procesului având ca obiect cererea creditoarei pentru emiterea ordonantei de plata, debitoarea nu a formulat întâmpinare, astfel necontestând creanta. Mai este de observat ca, în speta, nu sunt incidente dispozitiile art. 2 al. 2 lit. B din O.U.G. nr. 119/2007, deoarece debitoarea nu este un grup de persoane fizice ci este o persoana juridica si în aceasta calitate a încheiat contractul de prestari de servicii.

De asemenea, instanta a respins actiunea ca inadmisibila, fara a se pune în discutia partilor aceasta exceptie.

Fata de cele de mai sus, se va admite cererea în anulare formulata de creditoarea S.C. „……….” S.A. Onesti si se va anula sentinta civila nr. 588/16.02.2010, pronuntata în dosarul nr. 7401/270/2009 al Judecatoriei Onesti.

Pe fond, va fi obligata debitoarea sa achite reclamantei suma de 20.062,05 lei, reprezentând contravaloare prestari servicii, în termen de 20 zile de la data comunicarii prezentei.

În conformitate cu art. 274 Cod procedura civila, va fi obligata debitoarea sa achite creditoarei suma de 49,6 lei, cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia.

Admite cererea în anulare formulata de creditoarea S.C. „…” S.A. cu sediul în ……., Judetul Bacau, în contradictoriu cu debitoarea Asociatia de proprietari ….. cu sediul în …… 4, judetul Bacau, cu sediul ales în ………, judetul Bacau.

Anuleaza sentinta civila nr. 588/16.02.2010, pronuntata în dosarul nr. 7401/270/2009 al Judecatoriei Onesti.

Obliga debitoarea sa achite reclamantei suma de 20.062,05 lei, reprezentând contravaloare prestari servicii, în termen de 20 zile de la data comunicarii prezentei.

Obliga debitoarea sa achite creditoarei suma de 49,6 lei, cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi 19 mai 2010

Etichete: