Top

Actiune in constatare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2015/270/2010 – actiune în constatare –

Înreg. 19.03.2010

SENTINTA CIVILA NR. 2385

Sedinta publica din data de 01.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Astazi a fost pe rol judecarea actiunii civile formulata de reclamantul ………., cu sediul în …… în calitate de lichidator judiciar al ………., cu sediul în …….. împotriva pârâtelor …….. prin Primar, …… cu sediul în ……..si …… prin lichidator judiciar ……., cu sediul în …….., având ca obiect actiune în constatare.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta care invedereaza ca prin compartimentul registratura reclamanta a depus la dosar la data de 25.08.2010, nota de probe si precizari.

Instanta, fata de lipsa partilor si a aparatorilor acestora, dispune lasarea cauzei peste ordine la a doua strigare.

Cauza a fost reluata la sfârsitul sedintei de judecata, la a doua strigare, când la apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat …….pentru pârâta …….., lipsa fiind reclamantul, reprezentantul acestuia consilier juridic ……. si celelalte pârâte.

Procedura completa.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat …….. pentru pârâta ……., precizeaza ca a luat la cunostinta de precizarile depuse de reclamant la dosar. Nu are cereri de formulat.

Instanta pune în discutie exceptia inadmisibilitatii actiunii, invocata de pârâta …….. prin întâmpinarea aflata la fila 35 dosar.

Avocat ……. pentru pârâta ………, arata ca exceptia a fost detaliata în cadrul întâmpinarii, solicita admiterea exceptiei si respingerea actiunii. Practic nu se invoca un temei pentru care se cere constatarea proprietatii, nu este uzucapiune, accesiune, nu se invoca nici un mod translativ de proprietate, nu se invoca nici macar calitatea de constructor. Nu poate fi vorba de un temei de drept. Solicita admiterea exceptiei si respingerea actiunii.

Instanta, constata ca referitor la aceasta exceptie reclamantul si-a spus parerea prin precizarile depuse la dosar la filele 40-41, uneste exceptia cu fondul.

Instanta pune în discutie cererea reclamantului – fila 39 dosar, prin care solicita proba cu efectuarea unei expertize.

Avocat ……….. pentru pârâta …….., solicita respingerea probei solicitata de reclamant.

Instanta respinge cererea reclamantului, cu efectuarea expertizei tehnice în specialitatea constructii, apreciind ca neutila cauzei si, nemaifiind cereri noi de formulat, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …… pentru pârâta …….., solicita respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala pentru motivele aratate, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea formulata reclamantul ……., în calitate de lichidator judiciar al …….., a chemat în judecata pârâtele ……, prin Primar, ……. si ……, prin lichidator judiciar ……, pentru a se constata existenta dreptului de proprietate asupra unor extinderi fata de corpul principal de cladire în suprafata de 424 m.p., înscris în C.F. nr. 5777/N, având numarul cadastral 1699, imobil situat în ….., judetul ….

În temeiul art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind insolventa, actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În motivare reclamantul arata ca modernizarile/extinderile efectuate la corpul principal fac corp comun cu imobilul restituit ca efect al anularii contractului de vânzare – cumparare, autentificat sub nr. 1193/30.05.2003, imobil care la momentul vânzarii avea o suprafata construita de 424 m.p. Pentru aceste extinderi, pârâta nu are autorizatie de constructie.

Reclamantul si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila.

Societatea pârâta …….. a formulat întâmpinare, invocând exceptia inadmisibilitatii actiunii, iar, pe fond, a solicitat respingerea actiunii, ca netemeinica si nelegala. Arata pârâta faptul ca, referitor la cele doua noi corpuri de constructie pe care reclamanta le denumeste „extinderi”, se solicita a se constata ca este proprietara, fara însa a indica modul de dobândire a dreptului de proprietate pretins(originar sau derivat). Aceste constructii nu se afla pe terenul de 425 m.p. pentru care reclamanta detine contract de concesiune, astfel ca reclamanta nu poate pretinde nici un fel de drept asupra celor doua constructii, drept care sa derive din calitatea de detinator al terenului.

Mai arata pârâta ca aceste constructii, denumite „extinderi”, au fost realizate integral de catre pârâta în regie proprie, cât si de catre ………, societate de constructii, la solicitarea si pe cheltuiala pârâtei.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta civila nr. 1584/25.10.2004, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 5493/2004, s-a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului împotriva ….. (…….) si a fost desemnat administrator judiciar ……..

Prin Încheierea din 11.01.2005, pronuntata de Tribunalul Bacau în acelasi dosar, s-a dispus intrarea S.C. BIOCARD S.RL. Onesti (fosta S.C. BENEFOREST S.R.L. Onesti) în faliment si a fost desemnat lichidator judiciar S.C. INSTANT EXPERT – SPRL Bacau.

Urmare a actiunii formulata de ……., prin lichidator judiciar, Tribunalul Bacau, prin sentinta civila nr. 94/D/05.03.2007, pronuntata în dosarul nr. 7652/2005, a dispus anularea vânzarii intervenita între …… si …….. prin contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 1193/30.05.2003 si factura fiscala nr. 3593065/30.05.2003.

Prin aceeasi sentinta civila au fost repuse partile, respectiv …… si …….. în situatia anterioara prin restituirea în natura a imobilelor si a bunurilor mobile sau a contravalorii lor, în situatia în care acestea nu mai exista.

Rezulta din considerentele sentintei civile precizate anterior ca spatiul comercial situat în ……. are suprafata de 424 m.p.

Cu ocazia deplasarii la sediul imobilului si întocmirii procesului – verbal de predare – primire, urmare a ramânerii irevocabile a sentintei civile nr. 94/D/ 2007 a Tribunalului Bacau, s-a constatat ca imobilul respectiv este folosit de …… pe baza unui contract de închiriere cu ……

Cu acelasi prilej s-a constatat faptul ca spatiul comercial a fost modernizat prin efectuarea de lucrari de fatada, montare tâmplarie de termopane, precum si alte lucrari de constructii, instalatii si extinderi – perete comun cu spatiul initial (extindere intitulata „…..”, amplasata spre cladirea S.C. …….; extindere „Grupuri sanitare si hol intrare” amplasate în partea opusa).

Reclamantul sustine ca aceste extinderi si modernizari în suprafata de aproximativ 156 m.p., dupa cum au declarat reprezentantii ………, ar fi proprietatea acesteia din urma, fara însa a se prezenta documente justificative în acest sens.

Prin adresa nr. 1114/25.01.2010 Primaria municipiului Onesti comunica lichidatorului ……. ca suprafata dobândita sub forma de concesiune de catre3 …….. este de 425 m.p., face obiectul contractului de concesiune nr. 124/14.07.2008, contract ce expira la 31.12.2047. de asemenea, în aceeasi adresa se mai arata ca în perioada 2005 – 2007 nu a fost eliberata nici o autorizatie de construire pentru constructii, îmbunatatiri, extinderi, compartimentari sau recompartimentari ale acestui spatiu comercial.

Lichidatorul judiciar ……, prin adresa nr. 4422/19.06.2008 a comunicat lichidatorului judiciar ….., urmare a cererii primului de a i se trimite acte care sa dovedeasca îmbunatatirile aduse de ……. la spatiile comerciale care au fost restituite patrimoniului ….., ca „în bilantul depus de ……… la 31.12.2006 la Administratia Finantelor Publice Bacau, exista o crestere de activ – constructii, în valoare de 24.567 lei, care credem ca reprezinta investitiile facute de societate la constructiile pe care le detinea la momentul respectiv în patrimoniu”.

În aceeasi adresa se mai precizeaza ca emitentul nu este în posesia actelor care sa ateste investitiile facute la spatiile comerciale respective.

În „precizarile” formulate de reclamant, cu privire la cele doua noi corpuri de constructie, se arata ca pentru edificarea acestora nu exista nici un fel de autorizatie de constructie emisa de organele abilitate; presupusele suprafete exced corpului principal de 424 m.p.; nu sunt intabulate în evidentele Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara; suprafata de teren aferenta constructiilor nu este atribuita nimanui prin concesiune; aceste investitii nu sunt evidentiate în registrele contabile ale nici unei societati. Din cele expuse se poate trage concluzia ca aceste „corpuri noi” nu exista.

Raportat la aceasta afirmatie, se pune întrebarea: prin actiunea de fata se solicita sa se constate existenta dreptului de proprietate asupra unor constructii care nu exista?

În alta ordine de idei, formularea unei actiuni întemeiate pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila, presupune ca în patrimoniul reclamantului sa preexiste dreptul de proprietate a carui constatare, cu efect declarativ, se cere sa se faca prin hotarâre judecatoreasca.

Or, din considerentele expuse, nu rezulta o astfel de situatie.

Inexistenta contractului de construire si a procesului verbal de predare – primire si lipsa autorizatiei de construire pot avea consecinte pe planul raporturilor de natura administrativa, conform Legii nr. 50/1991, modificata prin Legea nr. 453/2001, antrenând o raspundere contraventionala pentru cel care a executat lucrari de constructii fara autorizatie în acest sens.

Exceptia invocata de pârâta urmeaza a fi respinsa. În principiu, o actiune întemeiata pe dispozitiile art. 111 Cod procedura civila este admisibila, în conditiile în care reclamantul face dovada preexistentei dreptului de proprietate a carui constatare se cere.

Fata de cele de mai sus, urmeaza a se respinge actiunea formulata de …….., în calitate de lichidator judiciar al …… împotriva pârâtelor ……., prin Primar, …….. si …… prin lichidator judiciar ……..

Se va lua act ca pârâta …. nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia.

Respinge actiunea formulata de reclamanta ……., cu sediul în ……. în calitate de lichidator judiciar al ….. (fosta …..)… cu sediul în ……. împotriva pârâtelor ……., prin Primar, …….. cu sediul în …… si …….., prin lichidator judiciar ……, cu sediul în …..

Ia act ca pârâta …. nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 01 septembrie 2010.

Etichete: