Top

Litigiu comercial

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 6878/270/2009 – litigiu comercial –

Înreg. 21.10.2009

SENTINTA CIVILA NR. 3709

Sedinta publica din data de 21.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – ……

Grefier – ….

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe reclamanta ……. în contradictoriu cu pârâtii …….. si ….., având ca obiect litigiu comercial.

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 17.12.2010, fiind consemnate prin încheierea de amânare de la aceea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca S.C. …… în contradictoriu cu pârâtii S.C. …… si S.C. …….. a solicitat obligarea acestora la 369.970 lei despagubiri civile, din care 66.450 lei c/val. marfuri, 23.971 lei c/val. obiecte inventar si 272.549 lei distrugeri cladire.

În motivare arata ca reclamanta în calitate de proprietar al spatiului comercial situat în …… a închiriat pârâtei …… o parte din cladire pe care aceasta a recompartimentat-o si a functionat în regim de restaurant pâna în noaptea de 24-25.02.2009 când a izbucnit un incendiu din cauza unui scurt circuit si a unui frigider lasat sub tensiune de catre salariatii pârâtei A mai aratat ca pagubele produse de incendiu s-au ridicat la suma de 362.970 lei.

Pârâta …….. Asigurari S.A. a fost chemata în judecata întrucât în timpul încercarii de negociere cealalta pârâta a prezentat o polita de asigurare de raspundere civila pentru limita maxima a raspunderii de 190.000 lei.

Prin întâmpinare pârâta ………. a solicitat respingerea actiunii motivând ca incendiul s-a produs datorita faptului ca reclamanta a executat anumite lucrari de recompartimentare a spatiului ocupat de chiriasi fara o refacere autorizata a instalatiei electrice.

Actiunea a fost legal timbrata.

În cauza s-au administrat probe cu acte, s-a efectuat o expertiza tehnica judiciara procese pirogene incendii si o expertiza tehnica pentru evaluarea distrugerilor cauzate de incendiu, iar din examinarea lor se retine urmatoarea situatie:

Reclamanta este proprietara Complexului Comercial Magazin „……..

La data de 20.03.2008 s-a încheiat contractul nr. 30 în baza caruia pârâta ….. a închiriat de la reclamanta o parte din cladirea complexului în suprafata de 458 m.p. pentru desfasurarea activitatii principale – restaurant.

În noaptea de 24-25.02.2009 a izbucnit un incendiu în restaurant care a provocat deteriorarea fatadei complexului pe o suprafata de aproximativ 700 m.p., acoperisul din zona restaurantului si deteriorarea peretilor din încaperile învecinate restaurantului.

Lucrarile de reparatii dupa incendiu au fost suportate de reclamanta si evaluate prin expertiza tehnica judiciara ing. Huidici Chiriachita la suma de 257.297 lei.

Prin procesul verbal de interventie încheiat la data producerii incendiului de catre Detasamentul Pompieri ……..s-a stabilit ca sursa probabila de aprindere o constituie scurt circuit electric, mijlocul care putea produce aprinderea îl constituie frigiderul din restaurant lasat sub tensiune si alte aparate electrocasnice iar conditiile care au favorizat extinderea incendiului îl constituie observarea cu întârziere a acestuia.

În baza politei de asigurare de raspundere civila încheiata la data de 12.11.2006 pârâta a depus dosar daune pe care însa asiguratorul a respins-o pe baza expertizei extrajudiciare întocmita de ing. Popescu Petru.

La termenul din 15.12.2009 reclamanta a solicitat proba cu expertiza pirotehnica care sa stabileasca cauzele producerii incendiului si careia dintre parti îi apartine culpa, precum si o expertiza tehnica de evaluare a prejudiciului produs de incendiu, iar pârâtii au solicitat luarea unui interogator.

Au fost numiti experti ing. Dima Ion Mircea si ing. Huidici Chiriachita pentru a raspunde la urmatoarele obiective:

Pentru expertiza pirotehnica: – care este focarul incendiului, amprenta, evolutia si modul de propagare a incendiului;

– care este sursa de initiere si cauza tehnica a incendiului;

– care este cauza tehnica de incendiu concluzionata prin raportare la respectarea normelor PSI si partile care le-au încalcat;

– sa se precizeze, în urma evaluarilor mentionate, carei parti apartine culpa în producerea incendiului.

Prin raportul de expertiza depus de ing. Dima Ion Mircea (filele 158-247) s-a precizat ca nu se confirma constatarea din procesul verbal de interventie întocmit de Inspectoratul pentru situatii de urgenta privind faptul ca „mijlocul care putea produce aprinderea” îl reprezinta frigiderul din restaurant si ca administratorul Magazinului …… desi anuntat de catre societatea de asigurare ca este necesara conservarea locului incendiului, a dezafectat cca. 90% din acesta.

S-a mai precizat în raportul de expertiza ca reclamanta nu a probat în nici o modalitate faptul ca în contractul de furnizare a energiei electrice a introdus si consumul de putere rezultat prin extinderea instalatiei electrice din spatiul restaurant si ca el în calitate de proprietar este obligat sa mentina starea tehnica si criteriul de securitate la instalatiile electrice.

S-a stabilit deasemeni ca focarul de întindere a fost materializat de scurt circuitul electric din circuitul instalatiilor electrice – circuit prize.

La primul obiectiv expertul concluzioneaza ca exista o legatura de cauzalitate directa si imediata dintre focarele de incendiu, evolutia si modul de propagare si actiunile si inactiunile proprietarului referitor la neaplicarea reglementarilor normativelor de prevenire a incendiilor.

Prin concluziile finale expertul a precizat ca incendiul s-a generat în ansamblul instalatiilor electrice de prize din spatiul restaurant proiectate si executate de reclamanta fara respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Exclude ca nefondata sustinerea din procesul verbal de interventie privind generarea în spatiul defectarii frigiderului în spatiul functional.

La termenul din 15.06.2010 s-a dispus efectuarea unui supliment de expertiza care sa stabileasca:

– daca puterea instalata a aparatelor electrocasnice din bar, restaurant si bucatarie depasea puterea instalata a retelei electrice;

– daca folosirea plitelor electrice si a cuptoarelor electrice peste puterea instalata a retelei electrice duc la scurtcircuitarea electrica retea-prize;

– daca potrivit contractului de închiriere, dintre proprietar si chirias, art. 7.2 acesta din urma avea vreo culpa la producerea si extinderea incendiului si daca materialele combustibile din restaurant au provocat extinderea incendiului.

– ce utilaje si aparate electrice puteau provoca scurt circuitul electric retea – priza.

Prin suplimentul de expertiza depus la termenul din 11.11.2010 expertul a reconfirmat concluziile raportului de expertiza precizând ca reclamanta în calitate de proprietar, prin modificarea si recompartimentarea spatiului, fara proiect si fara respectarea si prin neaplicarea normelor de securitate incendiu în spatiu restaurant, a provocat declansarea incendiului si generalizarea lui.

Referitor la pârâta ……. expertul a stabilit ca actiunile si inactiunile sale s-au desfasurat cu respectarea contractului de închiriere cu reclamanta si în raport de reglementarile în vigoare.

La dosarul cauzei s-a depus la termenul din 11.05.2010 contractul de expertiza tehnica judiciara de catre expert Popescu Petru care confirma întrutotul concluziile expertului Dima Ion Mircea privind nerespectarea normelor de prevenirea incendiilor de catre reclamanta, care au generat declansarea incendiului.

Instanta analizând contractul de închiriere a spatiului, procesul verbal de predare-primire, contractul de service încheiat la 7.03.2007 si prelungirea prin act aditional numai pentru perioada anului calendaristic 2008 din care rezulta ca societatea prestatoare de servicii avea obligatia sa verifice cel putin odata pe an instalatiile electrice de la magazin, precum si raspunsurile la interogatorii, retine ca aceste probe se coroboreaza cu cele 2 raporturi de expertiza pirotehnica.

În concluzie fata de cele aratate mai sus se retine ca pârâta …… nu are nici o culpa în producerea si generalizarea incendiului care a avut loc la data de 25.02.2009 la complexul comercial din …… si implicit la producerea pagubelor materiale urmând a respinge actiunea nefiind îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale prevazute de art. 998, 999 si 1000 Cod civil.

În ce priveste pârâta ……. instanta având în vedere concluziile speciale privind asigurarea de raspundere civila a chiriasului fata de proprietar prevazute de Legea nr. 136/1995 potrivit careia asiguratorul despagubeste pentru sumele pentru care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudiciile provocate din culpa sa proprietarului, urmeaza a respinge actiunea si împotriva acestei pârâte, nefiind retinuta nici o culpa în sarcina asiguratorului.

La termenul din 14.12.2010 s-a prezentat în instanta avocat ….. reprezentând ……… cu o cerere de interventie si s-a acordat un termen pentru a fi timbrata aceasta cerere în vederea discutarii si încuviintarii în principiu a acesteia, având în vedere prevederile art. 50 Cod procedura civila conform caruia „cererea de interventie în interes propriu va fi facuta în forma prevazuta pentru cererea de chemare în judecata”.

La termenul acordat nu s-a prezentat …… sau reprezentantul acesteia si nici nu s-a facut dovada achitarii taxei de timbru astfel ca aceasta nu a fost încuviintata.

Expert Huidici Chiriachita a solicitat suplimentarea onorariului expert cu suma de 650 lei, depunând si decont în acest sens, iar prin încheierea din 15.06.2010 s-a admis suplimentarea onorariului fata de complexitatea lucrarii si s-a pus în vedere reclamantei sa achite acest onorariu si sa depuna chitanta la dosar. Astfel, la termenul de judecata din data de 5.10.2010 reclamanta a depus la dosar chitanta nr. 3306119/1/5.10.2010 cu care a facut dovada achitarii suplimentului de onorariu expert.

În baza art. 274 Cod procedura civila se va respinge cererea reclamantei privind cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge actiunea formulata de reclamanta ….., cu sediul în ……, judetul Bacau în contradictoriu cu pârâtii ……, cu sediul în …… judetul Bacau si …….. cu sediul în …….., judetul Bacau.

Nu încuviinteaza în principiu cererea de interventie formulata de ……., cu sediul în ……

Dispune plata onorariilor experti de catre Tribunalul Bacau domnilor experti ….. si ……..

Respinge cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata formulata de reclamanta.

Ia act ca pârâtele nu au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 21.12.2010.

Etichete: