Top

Fond funciar. Admisibilitatea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive în cazul în care în proces nu este chemată Comisia Judeţeană de aplicare a Legii 18/1991.

Sentinta civilă nr. 352/2008

Emitent Judecătoria Tecuci

Materie civilă.

Fond funciar. Admisibilitatea excepţiei lipsei calităţii

procesuale pasive în cazul în care în proces nu este chemată

Comisia Judeţeană de aplicare a Legii 18/1991.

Prin cererea înregistrată sub nr.147/324/2008 pe

rolul Judecătoriei Tecuci Comisia Locală de aplicare a legii

fondului funciar Corod a solicitat în contradictoriu cu pârâtul SD

anularea titlului de proprietate nr.25642-11/27.12.1993 şi

diminuarea suprafeţei din extravilan cu 1200 m.p. şi mărirea

suprafeţei din intravilan cu 1200 m.p. teren.

In fapt, a susţinut că după emiterea titlului a cărui

nulitate parţială o cere s-au efectuat măsurătorile. Cu această

ocazie s-a constatat că există neconcordanţe la suprafeţele din

extravilan şi intravilan. Pentru remedierea acestor nereguli a

promovat prezenta cerere.

In drept, a invocat art.III alin.1 din Legea 169/1997.

Pârâtul nu a fost de acord cu acţiunea formulată

de reclamantă.

Prin sentinţa civilă nr.352/20.02.2008, Judecătoria

Tecuci a respins acţiunea ca nefondată cu motivarea că titlul de

proprietate este emis de Comisia Judeţeană de aplicare a Legii

Fondului Funciar care trebuia să fie parte în proces. In speţă,

această autoritate nu a fost chemată în judecată şi ca urmare

valabilitatea titlului de proprietate nu poate fi analizată numai în

contradictoriu cu moştenitorul autorului care figurează menţionat

pe titlul a cărui nulitate se solicită în cauză.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs Comisia

Locală de aplicare a Legii Fondului Funciar Corod cu motivarea

că soluţia dată de instanţă este nelegală deoarece instanţa nu a

manifestat rol activ şi nu a dispus citarea în proces şi a Comisiei

Judeţene de aplicare a Legii 18/1991 modificată şi completată.

Prin decizia civilă nr.431/2008 a Tribunalului Galaţi s-

a admis recursul declarat de Comisia Locală de aplicare a Legii

Fondului Funciar, a modificat în totalitate sentinţa civilă 352/2008

a Judecătoriei Tecuci şi în rejudecare a respins acţiunea pentru

lipsa calităţii procesuale pasive.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a avut

în vedere următoarele considerente:

Instanţa nu putea dispune extinderea cadrului

procesual deoarece ar fi încălcat principiul disponibilităţii şi

dreptul pârâtului la un proces echitabil deoarece acesta din urmă

avea interesul să obţină o soluţie favorabilă.

In raport de faptul că pârâtul SD, singur în proces

nu are calitate procesuală pasivă cererea trebuia respinsă pe

excepţie şi nu pe fond pentru a nu dobândi autoritate de lucru

judecat. Faptul că reclamanta nu a chemat în judecată toate

părţile în raport faţă de care se putea verifica legalitatea şi

temeinicia titlului de proprietate constituia un impediment pentru

soluţionarea cauzei pe fond şi un motiv de admitere a excepţiei

lipsei calităţii procesuale pasive.

Etichete: