Top

Fond funciar

Tip speţă: sentinta civila 690

Titlu: fond funciar

Data speţă: 28.09.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 729/199/2010 din 31.05.2010 pe rolul Judecătoriei Filipeşti reclamantul R.V. a chemat în judecată pârâtele, Comisia de aplicare a fondului funciar din F. şi Comisia de stabilire a dreptului de proprietate a Judeţului B. pentru modificarea T.P. nr. 133672/13.05.1994,eliberat pe numele său R.V.şi al lui R. V Gh., în sensul înscrierii în mod corect a unei parcele din titlul de proprietate.

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar conform art.I pct.43 din Titlul VI din Lg. Nr.247/2005.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată, reclamantul arată că a solicitat înscrierea tarlalei nr. 33 în parcela 262/2 în suprafaţă de 3200 mp fapt ce rezultă din adeverinţa nr. 703/21.02.2006 şi fişa de punere în posesie şi planul parcelar.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în fotocopie ,titlu de proprietate nr. 133672/13.05.1994,parcelar, adeverintă nr. 703/21.02.2006, fişa cu suprafeţe, contract de partaj voluntar aut.414/07.05.2004 la BNP A. N., certificat de deces pentru R. Gh., certificat de căsătorie, certificat de naştere pentru R. M., şi CI pentru G. M.. În dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri.

Pârâta , Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar din F. ,legal citată , nu a fost reprezentată în instanţă,dar a depus relaţii la dosar.

Pârâta , Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a Jud. B., legal citată, nu a fost reprezentată în instanţă,nu a depus întâmpinare,dar a depus documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate. Astfel s-au ataşat cauzei de faţă: adresa Comisiei Judeţene nr. 7558/10.06.2010, fişa suprafeţelor de teren primite de reclamant, Hotărârea nr. 117/16.01.1992, referat al Prefecturii B. Instanţa a dispus efectuarea de relaţii cu OCPI B..Prin adresa trimisă instanţei se arată că : verificând în baza de date a titlurilor de proprietate emise cu amplasament pe teritoriul administrativ al comunei F. s-a constatat că fişa tehnică a suprafeţelor de teren în baza căruia s-a scris titlu de proprietate, suprafaţa de 0.3200 ha teren extravilan a fost identificată în T 33 parcela A 262/2.

Acestor relaţii le-au fost ataşate şi următoarele documente, fişa suprafeţelor de teren primite în proprietate de numiţii R.V., R. V.G. moştenitori a lui M. Gh.. Titlu de proprietate nr. 133672/13.05.1994.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 13.05.1994 s-a eliberat T.P. nr. 133672 pe numele R.V. şi R. V Gh.. Ultimul a decedat şi a rămas moştenitoare a sa Gh. M.. Prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr.414/07.05.2004 încheiat la BNP A. N. din Roman cele două părţi au tranzacţionat asupra masei de partajat rămasă de la defunctul M. Gh.. În urma partajului suprafaţa de teren în litigiu i-a revenit reclamantului.

Din documentaţia care a sta la baza emiterii T.P. nr. 133672 din 13.05.1994 : procesul-verbal de punere în posesie ,planul parcelar, rezultă că din eroare cu ocazia scrierii titlului de proprietate s-a înscris în mod eronat la poziţia 6 cu suprafaţa de 3200 mp numărul de parcelă 262/1 în loc de 262/2.

De altfel,însăşi Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar din F. prin relaţiile de la dosar precum şi din documentaţia care a stat la baza eliberării titlului de proprietate rezultă clar că poziţia respectivă din titlul de proprietate este înscrisă eronat la parcelă.

Având în vedere aceste aspecte,pârâta a solicitat în mod expres admiterea acţiunii,aceasta fiind singura modalitatea de modificare a unui titlu de proprietate aflat în circuitul civil. Aceasta ca şi reclamantul au solicitat în înscrierea la poziţia 6 pentru suprafaţa de teren arabil extravilan de 3200 mp a numerotării topografice corecte T.33 P.262/2,în loc de T.33 P.262/1.

Faţă de cele reţinute,a înscrisurilor depuse la dosar precum şi acordul unei pârâte,instanţa va admite acţiunea şi va modifica T.P. nr. 133672 din 13.05.1994.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: