Top

Fond funciar

Tip speţă: sentinta civila 630

Titlu: fond funciar

Data speţă: 09.09.2010

Prin cererea înregistrată la data de 22.03.2010 sub nr. 394/199/2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanţii M. D., M. V. V., M. S. şi M. M. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii M. E.V., P. E., M. I., B. M., C. E., Comisia Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar G. şi Comisia Judeţeană B. de Aplicare a Legii Fondului Funciar, să se constate nulitatea absoluta parţiala a titlului de proprietate nr.31634/15.02.1995, in sensul de a dispune completarea suprafeţei de teren ce a aparţinut defunctului M. M. si cu suprafaţa de teren de 2600 mp situate în tarlaua 29, parcela 470, precum şi rectificarea prenumelui autorului, din M.în M., cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că sunt moştenitorii lui M. M., în prezent decedat. Defunctul a avut 3 copii. Reclamanţii sunt moştenitorii lui M. V., iar pârâţii sunt copiii lui M. E.. În mod greşit, în titlul de proprietate nu a fost trecută suprafaţa de teren de 2600 mp teren situat în tarlaua 29, parcela 470, suprafaţa pe care o stăpânesc. Comisia Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar G. este de acord cu acţiunea, în aceeaşi situaţie fiind şi alte 26 de persoane. Titlul de proprietate nu a fost în posesia reclamanţilor şi nu au ştiut că această suprafaţa de teren nu este trecută pe titlul. Pârâta P.E. a fost în posesia acestuia.

De asemenea si prenumele autorului este greşit.

La dosarul cauzei reclamanţii au depus în copie tabelul cu posesorii de teren, copia titlului de proprietate nr.31634/15.02.1995, anexa 24 după defuncţii M. V., M. D. M. şi M. E., acte de stare civilă, alte acte (f.3-7, 60-71, 92-94).

La solicitarea instanţei pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar G. şi Comisia Judeţeană B. de Aplicare a Legii Fondului Funciar au comunicat la dosar actele ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.31634/15.02.1995 (f.25-28, 36-47).

Comisia Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar G. a arătat că defunctul M. D. M. are înscris în registrul agricol suprafaţa de 6400 mp, iar prin titlul de proprietate nr.31634/15.02.1995 i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 6748 mp, deci cu peste 300 mp în plus.

Comisia Judeţeană B. de Aplicare a Legii Fondului Funciar a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, cu motivarea că legislaţia în materia restituirii proprietăţii reglementează o procedură administrativă specială prin care se soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Astfel, cererea depusă, în termen, în baza legilor fondului funciar, se soluţionează de către comisia locală în raza căreia se află terenul.

Referatul privind soluţionarea cererii şi care cuprinde propunerea comisiei locale se comunică solicitantului (art. 27 alin. 1, 2 din Regulament… aprobat prin H.G. nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare), care în cazul în care este nemulţumit, poate să îl conteste ( art. 27 alin. 3 din Regulament) în termen de 10 zile de la comunicare.

Contestaţia împotriva hotărârii comisiei locale se soluţionează de către Comisia judeţeană (art. 6 lit. „d” din Regulament) prin adoptarea unei hotărâri.

Hotărârea Comisiei Judeţene poate fi atacată în instanţă de persoana solicitantă pe procedura plângerii reglementată prin art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de la comunicare.

În speţă, comisia locală a soluţionat cererea depusă în baza Legii nr. 18/1991, iar Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor B. a validat propunerea Comisiei locale G., eliberându-se astfel titlul de proprietate nr. 31634/15.02.1995, pentru suprafaţa de 0,6748 ha, conform înscrierilor din Registrul agricol din perioada 1959-1963.

Mai mult decât atât, reclamanţii nu au făcut dovada dreptului de proprietate, iar prin cererea nr. 1451/05.03.1991, ce a stat la baza eliberării titlul de proprietate nr. 31634/15.02.1995, numitul M. M V. a solicitat restituirea terenurilor agricole din posesia tatălui său conform înscrierilor din registrele agricole de la data colectivizării, fără a se menţiona suprafaţa de 2600 mp ce face obiectul prezentului dosar.

Reclamanţii solicită şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată, dar Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor B.nu are posibilitatea legală de a achita cheltuieli de judecată, neavând personalitate juridică şi pe cale de consecinţă patrimoniu şi buget propriu.

Această comisie are, conform art.52 alin.2 din Legea nr. 18/1991.1 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar calitate procesuală pasivă sau activă (după caz), fiind reprezentată legal prin prefect sau pe baza unui mandat convenţional de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.

Componenţa acestei comisii este stabilită în temeiul art.4 din I Regulament, aprobat prin H.G.nr.890/2005, astfel că, din această comisie fac parte şi reprezentanţi ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate I Imobiliară B., Agenţiei Domeniilor Statului, Consiliului Judeţean Bacău, Direcţiei Silvice B., Administraţiei Naţionale pentru îmbunătăţiri Funciare etc.

La termenul din 17.06.2010 reclamanţii şi-au precizat cererea, arătând că renunţă la primul capăt de cerere, stăruind doar cu privire la rectificarea titlului de proprietate nr.31634/15.02.1995, în sensul că numele defunctului de la care provine terenul este M. D. M., iar nu M. D. M.. În aceste condiţii, instanţa apreciază că excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor B. prin întâmpinare a rămas fără obiect.

În ce priveşte acţiunea astfel restrânsă, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii şi pârâţii M. E.V., P. E., M. I., B. M. C. E., sunt moştenitorii lui M. M., în prezent decedat.

Numele corect al defunctului este M. D. M., iar nu M. D. M., cum din eroare s-a trecut, astfel cum rezultă din copia certificatului de deces (f.70 dosar), din adresa nr.2762/09.06.2010 emisa de către Unitatea Administrativ – Teritorială G. (fila 93 dosar), dar şi din cuprinsul declaraţiilor de notorietate autentificate la B.N.P. G.A., depuse de către reclamanţi, declaraţii aparţinând numiţilor Ş. G. C. (fila 92 dosar) şi A. V.C. (fila 94 dosar), care au arătat că domnul M. M. este una si aceeaşi persoană cu M. M.. Mai mult, având cuvântul pe fond, pârâta M. I. a arătat că este de acord cu modificarea titlului, în sensul arătat.

Aşa fiind, instanţa va admite cererea şi va dispune modificarea titlului de proprietate nr.31634/15.02.1995, în sensul că numele defunctului de la care provine terenul este M. D. M. iar nu M. D. M..

În ceea ce priveşte cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, instanţa constată că, deşi au calitate procesuală pasivă, pârâţii M. E. V., P. E., M. I., B. M., C. E. nu au căzut în pretenţii faţă de reclamanţi, pentru a putea fi obligaţi la plata cheltuielilor de judecată, aşa cum au solicitat aceştia, prin apărător. Este adevărat ca acţiunea urmează a fi admisă, însă ea are ca obiect corectarea unei erori materiale strecurată intr-un înscris emis de către o instituţie a statului, situaţie ce nu este imputabilă pârâţilor amintiţi. Prin urmare,instanţa va respinge ca nefondată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Etichete: