Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 700

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ……………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. ……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ………….., domiciliat în …………., în contradictoriu cu pârâta ………………, domiciliată în …………….. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de ………… şi înregistrată sub nr. ………. în Registrul Stării civile al Consiliului Popular al Comunei ………, judeţul ……… şi revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi „…………..”.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de …………., şi că din convieţuirea lor au rezultat copii care în prezent sunt majori. A arătat reclamantul, că de la început relaţiile de familie nu au decurs normal, iar pe fondul neînţelegerilor, a lipsei de comunicare, a nepotrivirii de caracter, în urmă cu aproximativ trei ani, a intervenit despărţirea în fapt a părţilor.

În dovedirea acţiunii a fost depus la dosar, certificatul de căsătorie seria C…….., nr. ………. eliberat de Consiliului popular al Comunei ……….. judeţul ………….

La termenul de judecată din ………, părţile au arătat că solicită desfacerea căsătoriei prin acord, precum şi faptul că s-au înţeles cu privire la păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit prin căsătorie.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile incidente în cauză, instanţa va admite cererea reclamantului, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin.2 C.familiei, divorţul se poate pronunţa prin acord dacă până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie.

În cauza de faţă sunt îndeplinite atât condiţiile instituite de textul de lege mai sus arătat, cât şi cerinţele legale prevăzute de art. 6131 C.proc. civ. motiv pentru care instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

În conformitate cu dispoziţiile art.40 C.Fam. instanţa va lua act de înţelegerea părţilor cu privire la păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit prin căsătorie.

Etichete: