Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR.504

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

La data de ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr……….., cererea de chemare în judecata formulată de reclamantul …………., domiciliat în …………, în contradictoriu cu pârâta ………….., cu acelaşi domiciliu, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de ……….. şi înregistrată sub nr. …….. în Registrul Stării civile al Primăriei ………….

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de …….., şi că din convieţuirea lor nu au rezultat copii. A arătat reclamantul, că pe fondul neînţelegerilor şi a nepotrivirii de caracter, relaţia de cuplu s-a destrămat fiind grav şi iremediabil vătămată.

În dovedirea acţiunii a fost depus la dosar, certificatul de căsătorie seria ………., nr. ………. eliberat de Primăria ………., la data de ………..

La termenul de judecată din …………, prezente în instanţă, părţile au solicitat desfacerea căsătoriei prin acord.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile incidente în cauză, instanţa va admite cererea reclamantului, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 38 alin.2 C.familiei, divorţul se poate pronunţa prin acord dacă până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie.

În cauza de faţă sunt îndeplinite atât condiţiile instituite de textul de lege mai sus arătat, cât şi cerinţele legale prevăzute de art. 6131 C.proc. civ. motiv pentru care instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

Cum între parţi nu a intervenit nicio înţelegere cu privire la nume, în temeiul disp. art.42 din acelaşi cod va dispune ca pârâta să revină la numele avut anterior căsătoriei acela de „………..”.

Etichete: