Top

CIVIL-PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARĂ

Deliberând asupra cauzei de faţă, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară, instanţa constată următoarele:

I) SUSTINERILE PARTILOR

1. Prin cererile introduse la OCPI Buzău la data de ….şi înregistrate sub nr…., nr…., şi nr. …., petentul PA, prin mandatarul său, ŢDŞ, a solicitat notarea în cartea funciară a litigiilor asupra imobilului teren, identificat prin cartea funciară nr…. a municipiului Buzău şi nr. cadastrale…,….. şi…., terenuri situate în municipiul Buzău,strada ….delimitată de STAC SA şi de Podul Mărăcineni , în temeiul certificatelor de grefă eliberate de Judecătoria Buzău şi de Judecătoria Galaţi, cu privire la existenta pe rolul acestor instanţe a dosarelor nr. …./2006 si nr. …./233/2007.

2. Prin Încheierile nr…. ,nr….. din …..şi nr….. din…., OCPI Buzău a dispus respingerea cererilor formulate de petentul PA, prin mandatar ŢDŞ, cu privire la imobilele cu nr. cadastrale….,…şi …..

S-a reţinut, in esenţa, in motivarea acestor încheieri, de către registratorul de carte funciară, că există piedici la înscriere, în sensul că : din certificatele de grefă anexate cererilor nu rezultă că litigiile aflate pe rolul Judecătoriei Buzău şi Judecătoriei Galaţi au legătură cu imobilul înscris în cartea funciară, ca in aceste certificate se precizează doar părţile care se află în proces, care nu se regăsesc însă ca titulari de drept în cartea funciară, ca, în certificatele de grefă depuse, nu se precizează numărul de carte funciară şi nu este identificat imobilul cu identificator unic si ca, prin urmare, nu sunt îndeplinite cerinţele impuse de art.48 lit.b) şi c) şi ale art.26 alin.(4) lit. c) din Legea nr.7/1996, republicată şi ale art.42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul nr.633 din 13 octombrie 2006 al Directorului General al ANCPI

3. Împotriva acestor încheieri, petenţii din prezenta cauza, PA şi LRD, prin procuratorul lor, ŢDŞ , au formulat plângeri.

In esenţa, in motivarea acestora, s-a susţinut ca, din certificatele de grefă anexate cererilor de notare în cartea funciară, rezultă, fără putinţă de tăgadă, existenţa pe rolul instanţelor judecătoreşti Buzău şi Galaţi a litigiilor ce vizează atât plângerea pe care au formulat-o în temeiul Legii nr.247/2005, dar şi anularea parţială a Ordinului Prefectului nr… /2001, ca din cartea funciară nr….. a localităţii Buzău, întocmită conform Încheierii nr…. din ….2002, ce cuprinde nr. cadastrale….., rezultă că actul de proprietate care a stat la baza emiterii acesteia a fost Ordinul Prefectului nr… /2001,a cărui anulare se solicită în instanţă, precum si ca, întrucât cele trei numere cadastrale au fost supuse dezmembrării, în ….,….,…şi …..,se impunea admiterea cererilor de notare a litigiilor, în condiţiile în care între acestea şi Ordinul Prefectului nr…. /2001 există o vădită legătură de cauzalitate.

4. În temeiul art.50 alin.(2) din Legea nr.7/1996,republicată, plângerile au fost înaintate de OCPI Buzău spre soluţionare Judecătoriei Buzău, la data de …..2007 fiind înregistrate sub nr……, nr. …..şi, respectiv, nr….., când s-a dispus şi citarea în cauză a Municipiului Buzău, prin Primar şi a OCPI Buzău.

5. Intimata OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICCITATE IMOBILIARĂ BUZĂU, a formulat întâmpinare in cauza, în cuprinsul căreia a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive si a solicitat, pe fond, respingerea plângerilor formulate si menţinerea încheierilor de carte funciară contestate. S-a învederat ca, din certificatele de grefă anexate nu se poate stabili o identitate între imobilul asupra căruia poartă litigiul şi cel asupra căruia se cere notarea, întrucât în certificatele de grefă sunt menţionate numai părţile în litigiu, nu şi elemente de identificare a imobilului, respectiv identificatorul unic, care este numărul cadastral, precum si ca părţile în litigiu nu figurează ca titulari de drepturi înscrişi în cartea funciară, iar aceasta nici nu este menţionată.

6. Intimata MUNICIPIUL BUZĂU,prin PRIMAR, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, precizând că susţine motivele de respingere a plângerii invocate în încheierile pronunţate de OCPI Buzău si învederând că petenţii nu au un titlu care să le confere un drept de proprietate asupra terenului pentru care se doreşte notarea în cartea funciară a litigiului.

7. La data de …..2007, SC CONCAS SA , a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând respingerea plângerii ca neintemeiata, atâta vreme cat încheierea pronunţată de OCPI Buzău este legală şi temeinică, întrucât petenţii nu dispun de un titlu de proprietate cu privire la terenul ce face obiectul contractului de asociere în participaţiune si a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor.

In motivarea acesteia, s-a arătat ca, în fapt, în baza contractului de asociere în participaţiune nr……, încheiat la data de …..2005 cu Municipiul Buzău, prin Primar, contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr….. din ….2005, având ca obiect edificarea unui ansamblu de imobile – case de locuit şi apartamente, pe terenul municipiului Buzău,în suprafaţă de 23,90 ha, înscris în cartea funciară a municipiului Buzău nr….., cu nr. cadastrale …,…. şi…, a început edificarea acestui ansamblu de locuinţe, din surse proprii, valoarea acestui ansamblu ridicându-se la suma totală de 217 826 244 lei RON (64 095 615 EURO), ca, potrivit încheierii de carte funciară nr…. SC Concas SA are un drept de superficie pentru o perioadă de 7 ani asupra terenului, precum si ca, calitatea de parte în proces trebuie să corespundă cu aceea de titular al dreptului ce formează conţinutul raportului juridic de drept material supus judecăţii.

8. Prin Sentinţele civile nr…., nr…..şi nr. …..din ……2007, pronunţate în dosarele nr…. /200/2007, nr…../200/2007 şi nr….. /200/2007, Judecătoria Buzău a admis excepţia netimbrării cererii de intervenţie în interes propriu formulată de SC Concas SA invocată de petenţii PA şi LRD şi a anulat ca netimbrată această cerere, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, invocată de OCPI Buzău, s-a admis plângerea formulată de petenţi, s-au desfiinţat încheierile nr…. şi nr. ….din ….2007 şi nr. …..din …2007 şi s-a dispus notarea in cartea funciara nr. ….a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. …./2006 al Judecătoriei Buzău şi nr….. /233/2007 al Judecătoriei Galaţi.

9. Împotriva acestor sentinţe, au declarat apel, in termen legal, OCPI Buzău, Municipiul Buzău,prin Primar, dar şi SC Concas SA.

10. La termenul de judecată în şedinţa publică din …..2008 instanţa a admis excepţia conexităţii, invocata de apelanta SC Concas SA si, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile impuse de art.164 alin.(1) din Codul de procedură civilă, a dispus reunirea pricinilor, respectiv a dosarelor nr. …/200/2007 si nr. …/200/2007 la dosarul nr. …/200/2007, prin încheierile pronunţate la data de …..2008.

11. Prin decizia civila nr……, pronunţata de Tribunalul Buzău – Secţia Civila in dosarul nr. …./200/2007 – decizie rămasa irevocabila prin anularea ca netimbrat a recursului declarat de intimata Municipiul Buzău, prin decizia civila nr……2008, pronunţata de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Civila si pentru cauze cu minori si de familie -, s-au admis apelurile declarate de apelanţii OCPI Buzău, Municipiul Buzău, prin Primar şi SC Concas SA, s-au desfiinţat sentinţele apelate si s-a trimis cauza la aceeaşi instanţa, pentru a fi soluţionata pe fond si cererea de intervenţie in interes propriu formulata de SC CONCAS SA.

12. Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Judecătoriei Buzău – Secţia Civila, in mod succesiv, in urma admiterii unor cereri de abţinere formulate de judecătorii cărora li s-a repartizat aleatoriu pricina, cu nr. …/200/2008, nr. …/200/2008, nr. ../200/2008 si, in fine, cu nr. …/200/2009.

13. Instanţa a pus in vedere petenţilor sa precizeze cadrul procesual pasiv, prin încheierea din data de 2.02.2009, iar, fata de nerespectarea acestei obligaţii procesuale, a dispus, prin încheierea din data de 2.03.2009, suspendarea judecaţii cauzei, in temeiul art. 155 ind. 1 alin. 1 c.proc.civ.

14. Prin cererea de repunere pe rol si cerere precizatoare, depusa la data de 3.03.2009, petenţii PA şi LRD , prin mandatar ŢDŞ au arătat ca înţeleg sa se judece in contradictoriu cu intimatul Municipiul Buzău, prin Primar si cu intervenienta SC CONCAS SA.

15. Instanţa, prin încheierea din data de 6.04.2009, a luat act de precizarea acţiunii, făcuta de petenţi, a repus cauza pe rol si a pus in vedere intervenientei SC CONCAS SA să completeze taxa judiciara de timbru cu suma de 12 RON.

Fata de prima soluţie, instanţa apreciază ca se impune respingerea ca rămasa fără obiect a excepţiei lipsei calităţii sale procesuale, invocata de intimata OCPI Buzău, cu atât mai mult cu cat, prin Decizia nr. LXXII/15.10.2007, pronunţata de ICCJ-SU, s-a statuat, cu caracter obligatoriu pentru instanţe, ca, in plângerile de carte funciara, OCPI nu are calitate procesuala pasiva.

16. Prin încheierea din data de 4.05.2009, constatând depunerea acestei taxe de timbru, instanţa a respins ca neîntemeiata excepţia insuficientei timbrări a cererii de intervenţie in interes propriu formulata de SC CONCAS SA, invocata din oficiu.

II) RETINERILE INSTANTEI

Analizând plângerea dedusă judecăţii, verificând actele dosarului ce se constituie în ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine în fapt şi în drept, următoarele:

A) Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a petenţilor

17. Potrivit art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă instanţa se va pronunţa, mai întâi, asupra excepţiilor de fond sau de procedură care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Drept urmare va fi analizata cu precădere excepţia lipsa calităţii procesual active a petenţilor PA şi LRD , invocata de intervenienta SC CONCAS SA.

18. Sub acest aspect, trebuie reliefat ca cererile introduse la OCPI ..la data de 19 iulie 2007 şi înregistrate sub nr…., nr… şi nr…, prin care s-a solicitat notarea în cartea funciară a litigiilor existente pe rolul Judecătoriei Buzău şi a Judecătoriei Galaţi, respectiv dosarele nr. …/2006 si nr. …./233/2007, cu privire la imobilul teren, identificat prin cartea funciară nr….. a municipiului Buzău şi nr. cadastrale…..,…..şi…., terenuri situate în municipiul Buzău,…… ,zona delimitată de STAC SA şi de Podul Mărăcineni, si cu referire la care OCPI Buzău s-a pronunţat, in sensul respingerii lor, prin încheierile nr……,nr…… şi nr…… atacate cu plângerea ce face obiectul prezentei pricini, au fost depuse de petentul PA, prin mandatarul său.

19. Or, plângerile ce fac obiectul prezentei pricini au fost formulate atât de petentul PA , dar şi de petenta LRD.

Întrucât numai persoana care a formulat cerere de notare litigiu poate contesta soluţia adoptată de registratorul de carte funciară, instanţa observa ca petenta LRDnu avea deschisă calea plângerii la instanţă reglementată de Legea 7/1996, atâta vreme cat nu formulase cerere de notare a litigiului, neavând aşadar calitate procesuala activa in cauza.

20. Prin urmare, excepţia lipsei calităţii procesual active invocată în cauză în privinţa acestei petente apare ca fondată, urmând ca plângerea împotriva încheierilor de carte funciară formulată de aceasta să fie respinsă ca fiind promovată de o persoană fără calitate procesuala.

21. Cu referire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului PA , instanţa o apreciază ca neîntemeiata, drept pentru care o va respinge in consecinţa.

In adevăr, trebuie observat ca obiectul litigiului de faţă îl formează verificarea legalităţii şi temeiniciei încheierilor de carte funciară prin intermediul plângerii, reglementată prin Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2005. Aceasta implica ideea esenţiala ca analiza în privinţa verificării calităţii procesual active urmează a se limita la analizarea calităţii celui care este îndreptăţit a sesiza instanţa cu plângerea respectivă.

Nu se poate analiza pe aceasta cale a plângerii de carte funciara temeinicia pretenţiilor formulate prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul litigiului a cărui notare se solicită, aşa cum (greşit) susţine intervenienta SC CONCAS SA în motivarea excepţiei invocate.

Cu alte cuvinte, intervenienta menţionată – ca de altfel si intimata Municipiul Buzău in întâmpinarea formulata in cauză – supune atenţiei instanţei pe calea excepţiei invocate probleme de drept ce aparţin litigiilor în curs de soluţionare pe rolul celor două instanţe, ceea ce nu va fi primit de instanţă, deoarece obiectul plângerii de faţă îl constituie verificarea legalităţii şi temeiniciei încheierii prin care s-a respins cererea de notare a litigiilor în cartea funciară şi nu temeinicia şi legalitatea acţiunilor promovate în justiţie, aflate pe rol.

Chestiunile invocate in sensul ca petenţii nu ar dispune de un titlu cu privire la terenurile menţionate in cartea funciara nr. …nu au a fi cercetate de instanţa de fata, întrucât aceasta nu este investita decât cu plângere împotriva încheierilor de carte funciara prin care s-au respins cererile de notare litigii referitoare la aceste terenuri, ci trebuie deduse judecaţii instanţelor investite cu litigiile respective.

B) Referitor la cererea de intervenţie formulata de SC CONCAS SA

22. Instanţa constata ca, potrivit art. 52 alin. 1 c.proc.civ., trebuie analizata admisibilitatea in principiu a cererii de intervenţie in interes propriu, formulata de SC CONCAS SA, după cercetarea aspectului referitor la legala timbrare a acestei cereri.

Pentru a proceda la un asemenea demers – necesar fata de faptul ca, după desfiinţarea sentinţelor apelate, prin decizia civila nr. …..2008, pronunţata de Tribunalul Buzău – Secţia Civila in dosarul nr. …/200/2007, motivata de modul nelegal in care prima instanţa a judecat excepţia netimbrării cererii de intervenţie menţionate, trebuie sa se reia judecata de la actul de procedura constatat a fi întocmit nelegal -, instanţa trebuie a cerceta daca intervenientul voluntar principal a justificat interesul pentru a interveni, daca a afirmat un drept propriu, daca cererea formulata de intervenient are legătura cu cererea principala si daca s-a respectat termenul in care se poate interveni.

23. Or, in speţă, se cuvine relevat ca SC CONCAS SA îndeplineşte aceste condiţii pentru a fi admisa in principiu cererea sa de intervenţie voluntara principala, urmând a fi încuviinţata in principiu in consecinţa, atâta vreme cat :

– în baza contractului de asociere în participaţiune nr……, încheiat la data de …..2005 cu Municipiul Buzău, prin Primar, contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr……. 2005, având ca obiect edificarea unui ansamblu de imobile – case de locuit şi apartamente, pe terenul municipiului Buzău,în suprafaţă de 23,90 ha, înscris în cartea funciară a municipiului Buzău nr….. cu nr. cadastrale ……,…. şi…., a început edificarea acestui ansamblu de locuinţe, din surse proprii, valoarea acestui ansamblu ridicându-se la suma totală de 217 826 244 lei RON (64 095 615 EURO);

– potrivit încheierii de carte funciară nr……., SC Concas SA are un drept de superficie pentru o perioadă de 7 ani asupra terenurile înscrise in cartea funciara nr…..;

– petenţii au cerut notarea litigiilor deschise cu privire la aceste terenuri prin cererile respinse de OCPI ….prin încheierile de carte funciara atacate cu plângerile care fac obiectul prezentei pricini;

– instanţa de apel, prin decizia civila nr. .2008, pronunţata de Tribunalul Buzău – Secţia Civila in dosarul nr. …/200/2007, a dispus a se judeca in fond aceasta cerere de intervenţie voluntara principala.

C) Cu privire la fondul pricinii

24. Din analiza înscrisurilor anexate de către petentul PA cererii sale de notare in cartea funciara – soluţionata prin încheierile care fac obiectul plângerilor din prezenta pricina -, instanţa reţine – contrar celor afirmate de către OCPI in cuprinsul acestor încheieri de carte funciara contestate – că acesta a formulat cerere de înscriere a litigiului în cartea funciară, prin procurator ŢDŞ.

Acesta din urmă a fost împuternicit printr-o procură, denumită „procură specială” autentificată sub nr…….2006 de către BNP Asociaţi Vasile Victor şi Vasile Robert Ciprian, în care se menţiona printre altele „mandatarul nostru va face tot ceea ce consideră necesar după împrejurări, nefiind prevăzute în prezentul înscris considerându-se că tot ceea ce face este împuternicit de noi, cu excepţia înstrăinării, mandatarul nostru neavând dreptul de dispoziţie cu privire la drepturile obţinute în numele nostru şi pentru noi”.

Astfel, instanţa constată că, fata de sintagma folosita in cuprinsul acestei procuri, rezulta ca în realitate petentul PA l-a împuternicit pe mandatarul său să facă „tot ce va considera necesar după împrejurări”, cu excepţia actelor de dispoziţie, această dispoziţie reprezentând de fapt un mandat general.

Or, potrivit art. 49 alin. 7 lit. a din Legea 7/1996 înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute-printre alţii – de mandatarul general al celui îndrituit, rezultând din acest text de lege că este necesar un mandat general.

Aşadar, instanţa apreciază că acest mandat a fost valabil, respectiv ca nu au fost încălcate dispoziţiile art. 49 alin. 7 lit. a din Legea 7/1996.

Este fără dubiu ca, si în acest caz, calitatea procesuală activă a petentului trebuie raportată la obiectul litigiului de faţă, iar nu la obiectul litigiului ce s-a solicitat a fi înscris. Altfel spus, petentul are calitatea procesuală activă de a formula o plângere împotriva unei încheieri de carte funciară prin care i s-a respins notarea unui litigiu, iar faptul dacă există identitate între petent şi titularul dreptului de proprietate asupra terenului înscris în cartea funciară şi asupra căruia există litigiul nu are relevanţă în cauza de faţă, raportat la obiectul acesteia, excedând cadrului procesual configurat in prezenta pricina.

25. In fapt, instanţa retine ca petenţii PA şi LRD , prin procurator ŢDŞ, au formulat plângere împotriva încheierilor de carte funciară pronunţate de registratorul de carte funciară, din cadrul OCPI.., care a respins cererea de notare litigiu în cartea funciară a intimatului Municipiul ….

Prin aceste cereri de înscriere, petenţii au solicitat intimatului OCPI notarea în cartea funciară a litigiilor pe care le au în curs de soluţionare atât pe rolul Judecătoriei Buzău, respectiv dosar nr. ../2006 cât şi pe rolul Judecătoriei Galaţi (dosar strămutat de la Judecătoria Buzău) – respectiv dosar nr. ….233/2007.

OCPI Buzău, prin încheierile …. din ….2007,nr…. din ….2007 şi nr….. din ….2007, a respins cererile petenţilor privind notarea litigiilor în cartea funciara a Municipiului Buzău.

26. Se cuvine relevat ca, la data de 30.10.2002, prin încheierea nr. …/2002 s-a dispus intabularea dreptului de proprietate pentru terenul intravilan, pentru intimatul Municipiul Buzău, evidenţiat cu numerele cadastrale…, …, …., ocazie cu care s-a deschis cartea funciara …. a localităţii Buzău. La baza acestei intabulări a stat Ordinul Prefectului nr. …/2001, act pe care în prezent petenţii îl contestă în instanţă, litigiul făcând obiectul dosarului nr. …./233/2007 aflat in curs de soluţionare – la data depunerii cererii de notare litigiu – pe rolul Judecătoriei Galaţi.

Odată cu apariţia Legii nr. 247/2005, petenţii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul înscris în cartea funciară nr. ….a localităţii Buzău, deschizându-se pe rolul Judecătoriei Buzău dosarul nr. …../2006.

27. Or, conform art. 21 din Legea 7/1996, art. 69-84-85 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2371/1997 ( Regulament) şi art. 42 din Ordinul 633/2006 al Directorului General al A.N.C.P.I. Buzău, notarea pentru informare a litigiului cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară, se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu de către instanţa sesizată.

Prin urmare, din analiza acestor prevederi incidente in cauza, reiese ca notarea litigiilor în cărţile funciare:

– are un caracter provizoriu, având drept efect opozabilitatea faţă de terţi;

– are un caracter de informare a terţelor persoane cu privire la situaţia juridică deja existentă, ea neputând da naştere unui drept nou de proprietate;

– are un caracter facultativ, fiind lăsată la aprecierea celui interesat, notarea având o funcţie de evidenţă juridică şi de publicitate, adică de informare a terţilor în legătură cu acel act sau fapte juridice privitoare la imobilele înscrise în cartea funciara;

– presupune ca imobilul asupra căruia urmează a se face notarea să fie evidenţiat în prealabil în cartea funciară.

28. Or, in cauza, este de necontestat faptul că petenţii îndeplinesc calitatea de persoane interesate, întrucât, pentru imobilul în discuţie, respectiv terenul intabulat în baza Ordinului Prefectului nr. …/2001, există în curs de soluţionare cele două litigii, conform certificatelor de grefă depuse de petenţi anexat cererilor de notare litigiu, prin care petenţii invocă nelegalitatea titlului în baza căruia s-a făcut intabularea.

29. Instanţa nu poate primi asertiunea cuprinsa de OCPI ..in încheierile de respingere a cererilor de notare formulate in sensul ca imobilul trebuia individualizat printr-un identificator unic, întrucât această cerinţă este necesară, conform art. 50 alin. 1 lit. c raportat la art. 49 alin. 6 din Legea 7/1996 doar când se solicită intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, numai în cazul în care urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular, ceea ce înseamnă in mod evident ca aceste cerinţe nu sunt necesare în cazul notării.

30. Din reglementarea relevanta in cauza, rezulta ca notarea reprezintă o înscriere subsecventă în cărţile funciare, fiind o categorie aparte de intabulare şi înscriere provizorie.

Prin definiţie, notarea este înscrierea de carte funciară prin care se aduce la cunoştinţa terţilor anumite fapte sau raporturi juridice, care poartă asupra drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare în legătură cu imobilele din cartea funciară.

Cu alte cuvinte, este necesar a sublinia ca notarea unor astfel de fapte şi drepturi personale nu constituie o limitare a exerciţiului dreptului înscris în cartea funciară, ci urmăreşte realizarea elementului de publicitate imobiliară, de esenţa legii privind cadastru şi publicitatea imobiliară.

Prin modificările aduse Legii nr. 7/1996 de Legea nr. 247/2005, notarea este prevăzută expres ca formă de înscriere în cartea funciară – art. 26 alin. 4 lit. c din lege.

Legea conţine şi alte prevederi implicite la înscrierea notării, dintre care prezintă relevanţă art. 19 pct. B lit. e şi pct. C lit. a, b, c, art. 37 alin. 2, art. 38, art. 39, art. 40, art. 54 alin. 3, acesta din urmă cu incidenţă în speţă, deoarece susţine legătura de cauzalitate între imobil şi litigiul cerut a se nota în cartea funciară, legătură ce are două aspecte din două sensuri diferite, dar convergente către acelaşi scop, acela al publicităţii imobiliare ca principiu. Astfel, textul ultim invocat în acest paragraf prevede că „instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară”. Cu alte cuvinte, acţiunea având ca obiect desfiinţarea actului juridic supus înscrierii nu va fi dezbătută dacă menţiunea nu este făcută în aceea carte funciară, pentru informare sau dacă litigiul nu este consemnat în cartea funciară, adică notat, instanţa nu va dezbate acţiunea în fond. Este o importantă extrapolare a principiului publicităţii care guvernează notarea litigiilor în cartea funciară, însăşi raţiunea legii privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.

Categoriile de litigii ce pot fi notate în cărţile funciare sunt enumerate exemplificativ în art. 42 din Regulamentul de aplicare a legii. De esenţa acestor notări este caracterul temporar al acestora, consacrat în chiar textul evocat de legiuitor, acesta definind în Regulament notarea ca fiind o înscriere cu caracter temporar în legătură cu imobilul. Printre principalele acţiuni supuse notării se numără şi acţiunea în constatarea nulităţii, anularea ori rezoluţiunea actului juridic în baza căruia s-a făcut înscrierea, plângerea împotriva încheierii de înscriere, dar şi acţiunea în revendicarea imobilului.

31. Niciunul dintre motivele invocate de către OCPI Buzău pentru a pronunţa soluţia de respingere a cererilor de notare a celor 2 litigii în cartea funciară a intimatului Municipiul Buzău nu este întemeiat.

32. Cu privire la aserţiunea in sensul ca ”nu sunt îndeplinite cerinţele exprese ale art. 48 lit. b şi c şi art. 26 al. 4 din Legea 7/1996 precum şi cele ale art. 42 din Ordinul 633/2006 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în sensul că, din cele două certificate de grefă depuse în justificarea cererii, nu rezultă că litigiile aflate pe rolul celor două instanţe au legătură cu imobilul înscris în cartea funciară nr….., nr….., respectiv nr. ….a unităţii administrativ teritoriale Buzău, deoarece se precizează doar părţile care se află în proces şi care nu se regăsesc, ca titulari de drept, în cartea funciară, iar imobilul nu este identificat cu identificator unic – număr cadastral şi nu se precizează numărul de carte funciară”, instanţa o apreciază ca vădit nefondata.

Astfel, potrivit art. 26 alin. 4 din Legea 7/1996 privind Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare, înscrierile în cartea funciară sunt de trei feluri: intabularea ce are ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale, înscrierea provizorie ce are ca obiect înscrierea drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare şi notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie precum şi a măsurilor de indisponibilizare în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară.

Art. 48 alin. 1 din Lege, invocat de OCPI…, stipulează că „în cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:” (…) lit.c – „individualizează imobilul printr-un identificator unic”, lit. e – „este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului”.

Rezultă foarte clar din textul de lege mai sus redat că cele două condiţii de admisibilitate a cererii sunt prevăzute atunci când se solicită intabularea sau înscrierea provizorie, iar nu şi atunci când se solicită notarea în cartea funciară.

Cum prin cererea formulată în faţa intimatei petentul PA solicitase tocmai notarea în cartea funciară a unui litigiu, cerinţele textului de lege menţionat în încheierile de respingere a cererilor de notare litigiu atacate in prezenta pricina, nu-i erau aplicabile, astfel că sub acest aspect respingerea notării este neîntemeiată.

Textul de lege aplicabil cererii petentului era, în lipsa unor prevederi exprese în Lege cu privire la notare, cel general, aplicabil oricărei cereri adresate Biroului de publicitate imobiliară şi care se află înscris la art. 55 al 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a biroului de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul 633/2006, potrivit căruia cererea de înscriere adresată biroului va cuprinde: numele, prenumele şi domiciliul solicitantului, actul de identitate, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsură să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al acestuia şi numărul de carte funciară, după caz.

Or, cererea formulată de petent îndeplineşte toate aceste cerinţe, cuprinzând inclusiv numărul cadastral al imobilului şi numărul cărţii funciare.

33. S-a reţinut, de asemenea, că nu sunt îndeplinite nici cerinţele art. 56 (3) din Ordinul 633/2006 care stipulează că înscrierea în cartea funciară poate fi solicitată de persoana interesată sau mandatarul general al acesteia, or, în cauză, GAM , parte în proces, nu a solicitat notarea litigiului, iar procura depusă pentru petentul PA este una specială care poate fi folosită pentru retrocedarea, reconstituirea, redobândirea, punerea în posesie, emiterea titlului de proprietate, iar nu una generală, aşa cum prevede expres art. 47 al. 7 din Legea 7/1996 şi drept urmare, acest mandat nu poate justifica interesul de a solicita înscrieri legale în cartea funciară.

Nici acest al doilea motiv adus de OCPI în justificarea soluţiei criticate in prezenta cauza nu poate fi reţinut de instanţă.

Procuratorul petentului a prezentat în dovedirea mandatului său o procură autentificată sub nr. …..(fila 8), prin care fusese împuternicit de acesta „să îi reprezinte orice interese, de orice natură, în faţa oricărei persoane fizice sau juridice şi să îndeplinească orice formalitate legală în vederea retrocedării, reconstituirii, redobândirii, atribuirii, punerii în posesie, emiterii titlului de proprietate etc. asupra terenului arabil în suprafaţă de 100 ha. situat pe teritoriul Municipiului Buzău şi com.,,,,,, la finalul procurii făcându-se menţiunea că acesta este mandatat să facă tot ce consideră necesar, după împrejurări chiar dacă nu este prevăzut expres în înscrisul întocmit, cu excepţia actelor de dispoziţie.

Aşa fiind, instanţa reţine că enumerarea împuternicirilor date mandatarului în prima parte a procurii nu este una limitativă, puterile lui fiind extinse la orice act ce îl va considera de cuviinţă, cu excepţia actelor de dispoziţie, formularea unei cereri de notare în cartea funciară neavând, sub nicio formă caracterul unui asemenea act.

În plus, instanţa apreciază că cererea de notare a litigiilor promovate tocmai în scopul reconstituirii dreptului de proprietate al petenţilor se circumscrie chiar împuternicirilor expres enumerate în prima parte a procurii, apărând ca o parte integrantă a demersurilor făcute în vederea redobândirii proprietăţii.

34. Nu pot fi reţinute nici susţinerile intervenientei voluntare principale (in interes propriu) SC CONCAS SA ….în sensul că în ceea ce priveşte terenul ce a făcut obiectul contractului de asociere în participaţiune încheiat de ea cu intimatul MUNICIPIUL BUZĂU, nu există încă un litigiu pe rolul Judecătoriei Galaţi.

Este în afară de orice îndoială că PA şi LRD au formulat în dosarul strămutat acum pe rolul Judecătoriei Galaţi şi înregistrat sub nr. …/233/2007 cerere de intervenţie principală prin care au solicitat anularea în parte a Ordinului Prefectului nr. …/2001, cerere depusă încă din perioada în care dosarul se afla pe rolul Judecătoriei Buzău, în şedinţa publică din data de 13.11.2006, aşa cum rezultă din încheierea de şedinţă din dosar nr. …./2006 al Judecătoriei Buzău, strămutat.

Or, intervenientul nu a făcut vreo dovada din care sa reiasă ca aceasta cerere de intervenţie ar fi fost respinsa in principiu.

Este esenţial de subliniat ca cele două certificate de grefă depuse la dosar purtând nr. …/233/2007 atestă faptul că petenţii au calitatea de intervenienţi în cauză, aşa că justifică interesul de a cere notarea litigiului în cartea funciară.

35. Nici susţinerea intervenientei SC CONCAS SA că registratorul de carte funciară admite sau respingere cererea de notare numai în baza înscrisurilor anexate acesteia nu poate fi primită de către instanţă.

In adevăr, pe de o parte, nu se face referire expresă la ce acte s-au depus direct la instanţă fără a exista şi în dosarul anexat cererii de notare depusă la OCPI…, iar, pe de altă parte, este important de relevat ca art. 55 alin. 2 din Regulament interzice doar completarea sau modificarea cererii depuse la biroul de carte funciară ulterior înregistrării ei, alin. 3 al aceluiaşi articol permiţând completarea dosarului cererii cu actele necesare prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială, iar art. 73 alin. 2 din Regulament stipulează că cel ce a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.

Rezultă, aşadar, că ceea ce nu se poate întregi sau modifica nici în faţa registratorului de carte funciară şi nici în faţa instanţei este cuprinsul cererii formulate, iar nu conţinutul dosarului depus în justificarea ei.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, în faţa instanţei procedura se desfăşoară potrivit normelor din Codul de procedură civilă, procedură contencioasă, care permit/permite depunerea de acte noi la dosar cu respectarea principiului contradictorialităţii.

36. Nici susţinerile intimatului MUNICIPIUL BUZĂU cuprinse în întâmpinarea depusă de acesta la dosar, vizând întinderea şi amplasamentul terenului deţinut de petent şi de autoarea lui, precum şi cele vizând împrejurarea că deja s-au eliberat titluri de proprietate pentru mai mulţi cetăţeni nu pot fi primite, întrucât sunt străine cauzei de fata, având ca obiect plângere împotriva încheierilor de carte funciara, atâta vreme cat se refera la temeinicia cererilor deduse judecăţii în dosarele a căror notare în cartea funciară se solicită şi urmează a fi analizate de instanţele investite cu soluţionarea acestora.

37. Instanţa subliniază ca, referitor la aspectul învederat de intimatul Municipiul Buzău, referitor la contractul de asociere în participaţiune şi faptul că locuinţele din Cartierul Orizont, aflate în curs de execuţie, au fost deja contractate şi plătite de cetăţeni, notarea nu are ca efect indisponibilizarea bunurilor asupra cărora poartă, ci doar informarea terţilor cu privire la existenţa litigiilor pe rolul instanţelor, astfel încât actele juridice având ca obiect imobilele în cauză să fie încheiate în deplină cunoştinţă de cauză.

D) SOLUTIA INSTANTEI

38. În raport de toate aceste considerente, instanţa, luând act de cererea precizatoare depusa de către petenţi la data de ….2009 in dosarul de fata, nr. …./200/2009, in sensul ca înţeleg sa se judece in contradictoriu doar cu intimatul Municipiul Buzău si cu intervenientul SC CONCAS SA, va respinge ca rămasa fără obiect a excepţiei lipsei calităţii sale procesuale, invocata de intimata OCPI , va admite excepţia lipsei calităţii procesual active invocată în cauză în privinţa petentei LRD, va respinge in consecinţa plângerea împotriva încheierilor de carte funciară formulată de aceasta petenta ca fiind promovată de o persoană fără calitate procesuala, va respinge ca neîntemeiata excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului PA , va admite plângerile conexate formulate de petentul PA împotriva încheierilor de carte funciara emise de OCPI Buzău nr. ….din…2007,nr….. din ….2007 şi nr….. din ….2007, va desfiinţa in consecinţa aceste încheieri ca fiind nelegale si netemeinice si va dispune prin urmare notarea litigiilor care fac obiectul dosarelor nr. …/233/2007 al Judecătoriei Galaţi si nr. …/2006 al Judecătoriei Buzău in cartea funciara nr. ….a unităţii administrativ teritoriale Buzău, cu privire la imobilele cu numerele cadastrale….,…..şi…., proprietatea municipiului Buzău, superficiar S.C. „Concas” S.A…., admiţând cererile formulate de petentul PA , prin mandatar ŢDŞ, la OCPI …la data de …..2007 şi înregistrate sub nr…., nr…. şi nr…..

Etichete:

Plângere împotriva încheierii de carte funciară – cu consecinţa admiterii cererii de intabulare a dreptului de proprietate dobândit printr-un act de adjudecare

DREPT CIVIL

Dosar nr. 53/324/2010

Sentinţa civilă nr. 448/18.02.2010

Plângere împotriva încheierii de carte funciară – cu consecinţa admiterii cererii de

intabulare a dreptului de proprietate dobândit printr-un act de adjudecare

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 53/324/2010 din 05.01.2010, petentul P Ş A

a formulat plângere împotriva încheieri de carte funciară nr. 10421/03.12.2009, pronunţată de Biroul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară T prin care i-a fost respinsă cererea de intabulare a dreptului său de

proprietate asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 8639 a localităţii Tecuci, având numărul

cadastral 7317, constând din suprafaţa de 990,26mp teren cu construcţii şi arabil, situat în T, B-dul V nr.

.., drept de proprietate dobândit prin actul de adjudecare nr. 65/2009 emis de executorul judecătoresc Ţ

M.

În motivarea plângerii s-a arătat că la data de 23.11.2009 petentul a adresat o cerere de înscriere

a dreptului său de proprietate asupra imobilului descris mai sus, drept dobândit prin actul de adjudecare

nr. 65/2009, însă cererea sa a fost respinsă prin încheierea de carte funciară nr. 10421/03.12.2009,

pronunţată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci, cu motivarea că nu a făcut dovada

achitării impozitului datorat de contribuabilii S E şi S D L, în baza art. 771alin. 1 şi 3 din Codul Fiscal

( legea nr. 571/2003 modif.) pentru venitul obţinut din transferul dreptului de proprietate ca urmare a

executării silite.

Petentul a mai arătat că în opinia sa respingerea cererii nu are temei legal, motivat de faptul că

dispoziţiile art. 771alin. 1 şi 3 din Codul Fiscal se aplică acelora care au dobândit venituri din executarea

silită şi nu adjudecatarul.

În drept şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7 /1996rep.

În susţinerea plângerii a depus la dosarul cauzei, fotocopii semnate pentru conformitate după

următoarele înscrisuri: extras PI, II şi III din cartea funciară, chitanţe de plată a impozitului datorat pentru

imobilul în litigiu, pentru anul 2009, adresa nr. 906/2007 emisă de ANAF către Uniunea Naţională a

executorilor judecătoreşti din România ( fila 15 ),.

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci şi-a formulat punctul de vedere asupra

plângerii petentului, în scris şi l – a comunicat instanţei cu adresa nr. 10421/05.01.2010 ( fila 2 ) în care

se arată că potrivit art. 73 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 rep, cel care a cerut înscrierea nu va putea

modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cerere pe care s-a întemeiat încheierea registratorul.

La dosarul cauzei a fost depusă şi documentaţia ce a format obiectul dosarului

nr.10421/23.11.2009.

Analizând actele dosarului instanţa urmează a aprecia întemeiată plângerea formulată de petent

, motivat de următoarele considerente:

– potrivit art. 47 din Legea 7/1996 rep, (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la

birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe

acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va

păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, iar conform art. 48 din acelaşi act normativ

cererea de înscriere este admisibilă dacă „dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) indică numele părţilor;

c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;

d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a

certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.”

– se poate observa că legea nr. 7/1996 rep, legea cadru în materia înregistrărilor în cartea funciară nu

prevede obligativitatea pentru cel care depune o cerere de înscriere a unui drept în cartea funciară de a

depune şi chitanţa de plată a impozitului pe tranzacţii prevăzut de art. 771alin. 1 şi 3 din Codul Fiscal.

– este adevărat că în art. 771 alin. 6 din legea nr. 571/2003se prevede că „ Pentru înscrierea drepturilor

dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a

hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte

funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în

care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata

impozitului.”însă instanţa urmează a aprecia că această obligaţie revine registratorilor numai atunci

când este vorba de transferul dreptului de proprietate în mod voluntar, nu şi când este vorba de

înstrăinări silite, deoarece în cadrul acestora nu se poate vorbi de venituri obţinute din transferul

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aşa cum sunt ele definite de art. 771 alin. 1 din legea nr.

571/2003.

În speţa de faţă se observă că petentul a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului printr-

un act de adjudecare, act specific executării silite, ceea ce denotă că transferul dreptului de proprietate

nu s-a făcut benevol, voluntar, cu scopul de a se obţine vreun venit în urma acestui transfer. Din

actele dosarului rezultă că executarea silită s-a pornit împotriva foştilor proprietari pentru recuperarea

unui împrumut acordat de către petent, împrumut care nu a fost restituit, astfel că a avut loc adjudecarea

imobilului în contul creanţei, conform art. 510 cod procedură civilă.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează a admite plângere cu consecinţa desfiinţării

încheierii nr. 10421/03.12.2009, pronunţată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tecuci şi

admiterea cererii de intabulare formulată de petent.

Etichete:

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 7882/270/2010

Înreg. la 09.12.2010 plângere împotriva încheierii

de carte funciara

(art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

SENTINTA CIVILA NR.663

Sedinta publica din data de 28 februarie 2011

Completul de judecata compus din:

Presedinte – …..

Grefier – …..

Astazi a avut loc pronuntarea în dosarul civil nr.7882/270/2010, promovat de petenta S.C. ….S.R.L. …., cu sediul …….. având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciara (art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal facut în sedinta publica a lipsit aparatorul petentei – doamna avocat ………

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca procedura de citare este legal îndeplinita.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 21 februarie 2011 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând, asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin adresa OCPI Bacau BCPI Onesti înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 7882/9.12.2010, a fost înaintata plângerea formulata de petenta SC … SRL .. împotriva încheierii de carte funciara nr. 13250/27.10.2010.

În motivarea plângerii petenta arata ca prin încheierea nr. 13250/27.10.2010 a fost admisa cererea introdusa de BEJ ……. privind notarea somatiei nr. 415/2009/26.10.2010 la cererea de continuare a executarii silite formulata de lichidator judiciar …. Onesti prin care se executa silit debitoarea falita SC ….. SA Onesti, însa imobilul cu numar cadastral 2230 are ca proprietar pe petenta si nu poate purta notarea privind executarea silita a debitoarei SC …. SA, care nu este creditoare a petentei si cu care nu are nici un raport juridic.

Plângerea este motivata în drept pe dispozitiile art. 72 din Ordinul nr. 633/2006, art. 89 din Legea nr. 7/1996.

Plângerea a fost depusa însotita de înscrisuri în fotocopie.

La solicitarea instantei, BEJ ….. a înaintat copie certificata a dosarului de executare nr. 415/2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea nr. 13250 din 27.10.2010 OCPI Bacau BCPI Onesti a dispus notarea somatiei imobiliare cu privire la imobilul cu numar cadastral 2230 înscris în cartea funciara 60135-C1-U8 având ca proprietar pe SC ….. SRL .., la cererea de continuare a executarii silite a debitoarei falimentare SC ….. SA … în baza titlului executoriu nr. 58643/27.11.2003, ce a facut obiectul înscrierii ipotecii legale în favoarea AFP Onesti sub nr. 339/11.12.2003, la cererea creditoarei pentru suma de 3.413.457,122 lei.

În speta SC …..SA …… este debitoare a AFP Onesti în baza unor titluri executorii în temeiul carora creditoarea a declansat procedura executarii silite a debitoarei.

În cadrul acestei proceduri a fost instituit sechestru asupra mai multor imobile apartinând debitoarei, printre care si imobilul din Onesti, strada Republicii nr. 41 (proces verbal de sechestru nr. 58643/27.11.2003), acest sechestru aplicat constituind ipoteca legala.

Din extrasul de carte funciara pentru informare rezulta ca ipoteca legala asupra acestui imobil a fost întabulat la data de 11.12.2003 în favoarea creditoarei AFP Onesti pentru o creanta în valoare de 16.381.451.520 ROL.

Petenta este titulara dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu prin efectul sentintei civile nr. 2550/06.10.2004 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 4002/2004 prin care a fost perfectata vânzarea cumpararea intervenita între SC …. SRL si SC ….. SA prin contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vânzare nr. 4168/08.07.1999.

Acest drept de proprietate a fost întabulat în cartea funciara la data de 17.12.2004, însa, asa cum am aratat anterior, imobilul era grevat de o ipoteca legala, întabulata anterior dobândirii si întabularii dreptului de proprietate a petentei asupra imobilului.

Este cunoscut faptul ca un creditor ipotecar care si-a conservat dreptul prin inscriptia ipotecara are dreptul sa urmareasca bunul în mâna oricui s-ar gasi, dispozitiile art. 1790 Cod civil conferindu-i acestuia un drept de urmarire si un drept de preferinta fata de ceilalti creditori, iar noul dobânditor a preluat în proprietate bunul grevat de sarcini.

În aceste conditii, solicitându-se continuarea executarii silite împotriva debitoarei SC …….. SA care avea în patrimoniu la data începerii executarii un bun imobil sechestrat si grevat de o ipoteca legala, chiar daca bunul respectiv a trecut în patrimoniul altei persoane juridice, în mod corect executorul a facut aplicarea dispozitiilor art. 497 alin. 2 din Codul de procedura civila, iar OCPI Bacau BCPI Onesti în mod corect a admis cererea executorului judecatoresc si a dispus înscrierea somatiei imobiliare în cartea funciara prin încheierea contestata.

Având în vedere considerentele expuse, instanta va respinge prezenta plângere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Respinge plângerea formulata de petenta S.C. … S.R.L. ….., cu sediul …..

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 28.02.2011.

Etichete:

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Judecătoria Bacău

Sentinţa civilă 9528/ 10.11.2009

plângere împotriva încheierii de carte funciară- cod 33

Cu adresa nr ., Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a înaintat spre soluţionare Judecătoriei Bacău plângerea formulată de către petenta M D in contradictoriu cu intimaţii B Iulian şi BSîmpotriva încheierii de carte funciară nr. 19317/22. 06. 2009 .

Plângerea s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău

In motivarea plângerii, petenta arată deşi a solicitat O.C.P.I. prelungirea notarii in Cartea funciară a antecontractului de vânzare încheiat intre părţi insă in mod nejustificat s-a dispus radierea lui .

Legal citaţi, intimaţii prin apărător au solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind înaintate încheierea O.C.P.I. nr. 19317/22 06 2009.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin încheierea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 19317/22 06 2009 s-a dispus respingerea cererii de notare in Cartea funciară a comunei H a antecontractului de vânzare cumpărare cu încheiere de dată certă din 28 08 2006 emisă de av AS Instanţa reţine că potrivit acestui antecontract, părţile au convenit asupra vânzării cumpărării unui teren situat in Bacău, . Promitent vânzătorii au consimţit la înscrierea in Cartea funciară a antecontractului.

Insă, aşa după cum reiese din copia Cărţii funciare a comunei H aceasta priveşte suprafaţa de 500 m.p. teren arabil, o locuinţă şi un garaj situate in com H şi nu terenul ce a făcut obiectul antecontractului de vânzare cumpărare din data de 28 08 2006.

Cum antecontractul de vânzare cumpărare nu conţine nici o clauză din care să rezulte că părţile s-au înţeles asupra notării lui in Cartea funciară a com H, instanţa constată că in mod corect a fost respinsă cererea de înscriere a promisiunii de vânzare întrucât nu priveşte imobilele intabulate in cartea funciară menţionată.

Pentru aceste considerente, plângerea urmează a fi respinsă ca nefondată.

Etichete:

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Dosar nr. 7994/333/2009 – plângere împotriva încheierii de carte funciara

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 105/A

Sedinta publica de la 01 Iunie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Judecator DIANA ELENA SÎRGHI

Grefier DANIELA PANAINTE

Pe rol judecarea apelului civil privind pe apelant SC CV Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, judetul Vaslui, apelant BMS domiciliata în si pe intimat CLI, domiciliata în mun., intimat ST, domiciliat în, intimat SDM, domiciliat în, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Dezbaterile din prezenta cauza au avut loc în sedinta publica din 25 mai 2010, fiind consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integranta din prezenta decizie, si când din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronuntarea cauzei la 01 iunie 2010, dându-se decizia civila de fata.

INSTANTA

Asupra apelului civil de fata,

Prin sentinta civila nr. 222 din 18 ianuarie 2010 de Judecatoria Vaslui a respins exceptia autoritatii de lucru judecat.

A respins actiunea formulata de reclamanta SC CV, cu sediul în Vaslui, udetul Vaslui, în contradictoriu cu pârâtii BMS, domiciliata în, CLI, domiciliat în, ST, domiciliat în si SDM, domiciliat în, ca fiind neîntemeiata.

A obligat reclamanta sa plateasca pârâtilor CLI, ST si SDM, suma de 1800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, iar pârâtei BMS, suma de 273,6 lei cu acelasi titlu.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin încheierile nr. 25863 si 25864 pronuntate de OCPI Vaslui s-a dispus notarea certificatului nr. 2473/89/2008 privind actiunea în revendicare imobiliara a terenului în suprafata de 4332,88 mp, situat în Vaslui, str. Avântului precum si a certificatului de grefa nr. 91/89/2002 privind aceeasi actiune în revendicare.

Între pârâti si reclamanta se poarta o judecata pentru revendicarea terenului în suprafata de 4332,88 mp, situat în Vaslui, str. Avântului iar suprafata revendicata face parte dintr-un lot mai mare de teren, respectiv 24723,70 mp, proprietatea reclamantei SC „Confectii” SA.

Împotriva încheierilor prin care s-a admis cererea de notare a actiunii în revendicare, reclamanta SC Confectii Vaslui SA a formulat plângere, plângere ce a fost respinsa prin sentinta 726/2.03.2009 pronuntata în dosarul 5448/333/2008. Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea apelului.

Având în vedere considerentele acestei sentinte, si anume lipsa dezmembrarii terenului în suprafata de 24723,70 mp, reclamanta SC Confectii Vaslui SA a procedat la dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 635 în doua loturi: lotul nr. 1 cu nr. cadastral 6351, înscris în CF electronic 71048 cu suprafata de 712 mp si lotul 2 cu nr. cadastral 6352, înscris în CF electronic 71049, în suprafata de 24021 mp.

Urmare acestei dezmembrari, reclamanta SC Confectii Vaslui SA a solicitat OCPI Vaslui rectificarea cartii funciare în sensul radierii notarii pentru lotul nr. 2.

Prin încheierea nr. 13613/14.07.2009, OCPI Vaslui a respins solicitarea reclamantei.

Reclamanta SC Confectii Vaslui SA a formulat plângere împotriva încheierii 13613/14.07.2009, plângere respinsa de Judecatoria Vaslui prin sentinta civila nr. 3339/4.XI.2009, pronuntata în dosarul 4620/333/2009.

Prezenta cauza are ca obiect rectificarea cartii funciare a reclamantei, în acelasi sens cerut la OCPI Vaslui.

Fata de exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de pârâti instanta, având în vedere prevederile art. 165 Cod procedura civila raportat la prevederile art. 1201 Cod civil, retine ca cererea ce face obiectul prezentei cauze si cererea ce a facut obiectul dosarului 4620/333/2009 are aceleasi parti însa obiectul si cauza lor sunt diferite. Astfel, cererea ce a facut obiectul dosarului 4620/333/2009 a avut ca obiect plângere la încheierea pronuntata de OCPI Vaslui, cauza fiind prevederea art. 50, alin. 2 din Legea 7/1996 iar cererea ce face obiectul prezentei cauze are ca obiect rectificare carte funciara, cauza constituind-o prevederile art. 33 si art. 34 din Legea 7/1996.

Având în vedere considerentele expuse instanta va respinge ca fiind neîntemeiata exceptia invocata.

Pe fondul cauzei, instanta retine ca actiunea formulata de reclamanta este neîntemeiata.

Conform prevederilor art. 34 pct. 4 din Legea 7/1996, orice persoana interesata poate cere rectificarea înscrisurilor, din cartea funciara daca printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca înscrierea din cartea funciara nu mai este în concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.

În prezenta cauza pentru a se putea cere rectificarea, respectiv radierea notarii existentei litigiului ar fi necesara pronuntarea unei hotarâri definitive si irevocabile în dosarul nr. 91/89/2002 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, dosar ce a si determinat, de altfel, notarea litigiului în cartea funciara.

Terenul în suprafata de 4332,88 mp nu a fost identificat cu exactitate printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, astfel ca acesta s-ar putea suprapune doar pe lotul 2 sau si pe lotul 1.

Pe de alta parte, conform prevederilor art. 42, alin. 2 din Legea 7/1996 dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil se face împreuna cu sarcinile care greveaza imobilul.

În consecinta, dezmembrarea proprietatii facuta ulterior notarii actiunii în revendicare nu schimba situatia de fapt existenta initial. Nici modificarile legislative invocate respectiv prevederile art. 93 alin. 1 din OG 33/2006 nu aduc atingere notarii efectuate care a avut la baza un certificat de grefa care identifica obiectul, partile si imobilul.

Având în vedere considerentele expuse, instanta va respinge actiunea formulata ca fiind neîntemeiata.

În temeiul prevederilor art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga reclamanta sa plateasca pârâtilor ST, Câsu Ligia Irinel si Stamate Dragos Mircea suma de 1800 lei reprezentând cheltuieli de judecata ( conform chitantelor de la pag. 60, 61, 62 dosar) si pârâtei suma de 273,6 lei (conform facturii de la pagina 55 dosar). Instanta nu va avea în vedere factura si chitanta de la pag. 57 dosar pentru suma de 4165 lei deoarece acestea sunt neconforme, nu provin dintr-un facturier sau chitantier supus verificarii de catre organul fiscal. Instanta nu are certitudinea încasarii sumei de 4165 lei de catre aparatorul pârâtei BMS.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel reclamanta SC CV si pârâta BMS.

1. Pârâta BMS critica sentinta doar sub aspectul neacordarii în totalitate a cheltuielilor de judecata considerând în onorariu de avocat în cuantum de 4.165 lei catre ea, considerând ca interpretarea instantei excede prevederilor legale si încalca în mod vadit art. 155 (5)’si (6) Cod fiscal,Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile si Norma specifica de întocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, astfel cum a fost aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3512/2008.

Art. 155 (5) si (6) Cod fiscal reglementeaza continutul obligatoriu al facturii fiscale precum si procedura de facturare, dupa cum urmeaza:

Factura cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numarul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui avans, în masura în care aceasta data difera de data emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, ale persoanei impozabile care emite factura;

e) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila;

h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate,

precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) în definirea

bunurilor, în cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în functie de cotele taxei; k) (..’.);

m(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii. ”

Prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2226/17.12.2006, art. 2, se elimina obligativitatea utilizarii formularelor standard, tiparite de Imprimeria Nationala SA, dupa cum urmeaza:

„Începând cu data de 1 ianuarie 2007, formularele cu regim special prevazute în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin nu se vor mai tipari, înseria si numerota în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile ulterioare. ”

În ceea ce priveste chitanta, Potrivit Normei specifice de întocmire si utilizare a documentelor financiar contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3512/2008:

„ 5. Continutul minimal al formularului (N.n. al chitantei):

– denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul;

– denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;

– numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezinta acestea sau, dupa caz, denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul persoanei juridice;

– suma în cifre si litere;

– semnatura casierului. ”

În concluzie, legiuitorul a modificat legislatia fiscala prin eliminarea obligativitatii utilizarii facturierelor si chitantierelor înseriate si tiparite de Imprimeria Nationala sub verificarea organelor fiscale. Aceste modificari au survenit ca urmare a armonizarii legislatiei nationale cu prevederile Directivei CE nr. 112/2006 ce reglementeaza sistemul comun privind taxa pe valoare adaugata.

În aceste conditii, nerecunoasterea în prezenta cauza de catre prima instanta a unor documente justificative întocmite cu respectarea legislatiei fiscale, reprezinta o încalcare a art. 274 Cod procedura civila.

2. Reclamanta SC CV critica sentinta pentru urmatoarele motive:

– în mod netemeinic a fost respinsa actiunea , motivarea primei instante în argumentarea acestei solutii fiind gresita pentru urmatoarele considerente:

– în primul rând, actiunea în revendicare a terenului din dosarul 91/2002, a fost respinsa de catre Tribunalul Vaslui,acordându-li-se reclamantilor posibilitatea despagubirii in conditiile legii.

– în al doilea rând, notarea litigiului in Cartea Funciara, pentru întreaga suprafata ce o detinem, nu se justifica, întrucât, notarea si mentinerea notarii asupra lotului cu suprafata de 712 m.p., duce la crearea de prejudicii materiale efective a subscrisei, fiind afectata grav posibilitatea valorificarii dreptului de proprietate,, raportat la acest imobil care practic, nu este afectat de sarcini. In acelasi context, prin mentinerea notarii , in mod artificial si împotriva institutiilor care reglementeaza proprietatea, s-ar restrânge nedrept atributele proprietatii.

Pe aceasta suprafata de teren pentru care s-a si facut dezmembrarea, exista constructii cu destinatie de camine, cu spatii de locuit, edificate in conditii de legalitate si pentru care, a încheiat, înainte de aparitia litigiului, precontracte sau contracte de vânzare cumparare, achitându-se ele catre beneficiarii spatiilor, avansuri consistente, unele fiind achitate in totalitate. In aceasta situatie, prin notare si mentinerea notarii pentru aceasta suprafata, se aduc grave prejudicii nu doar societatii, careia i se îngradeste dreptul de functionare potrivit legii societatilor comerciale, ajungându-se pâna la eventuala blocare a societatii, in conditiile imposibilitatii valorificarii activelor constructii, dar si beneficiarilor spatiilor contractate

– asa cum rezulta din expertiza efectuata in dosarul Tribunalului Vaslui, rezulta in mod indubitabil, ca suprafata revendicata de catre intimatii din aceasta cauza este amplasata in partea de sud, având ca principal reper in vecinatati Biserica lipoveneasca. Ori, lotul pentru a carei radiere am formulat actiunea, cuprinde terenul si imobilele Camin cu nr. Cadastral 6531, in suprafata de 712m.p., si este amplasat diametral-opus suprafetei revendicate, adica in partea de nord, intre cele doua amplasamente existând alte constructii si terenuri înregistrate ca atare. Asa cum am aratat si la fondul cauzei, a fost de acord sa se pastreze notarea pentru lotul nr.2 cu nr. Cadastral 6532,înscris in C.F. electronic 71049, in suprafata de 24012 m.p.

– instanta de fond a eludat in motivare, un aspect esential si anume ca imobilul revendicat si notat de catre pârâti, nu are corespondent in imobilul cu nr. cadastral 6351, lotul 1; cu suprafata de 712 m.p. Considera prin urmare ca operatiunea de dezmembrare efectuata si prin pozitia adoptata in dosarul Tribunalului Vaslui nr. 91/2002, a fost facuta si in interesul intimatilor, ea reflectând situatia de fapt si de drept a imobilului a carui radiere a notarii o solicitam.

Ambele apelante au solicitat cheltuieli de judecata

Analizând actele dosarului în raport de criticile formulate, tribunalul constata ca apelul declarat de SC CV Vaslui nu este întemeiat, urmând a fi respins pentru urmatoarele motive:

Legal a constatat prima instanta ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 34 pct. 4 din Legea 7/1996 pentru admiterea plângerii întrucât solutia pronuntata în dosarul nr. 91/2002 nu este irevocabila, iar considerentele de fapt si de drept retinute de instanta sunt corecte fiind întemeiate pe actele din dosar, dar si pe dispozitiile legale cuprinse în Legea 7/1996.

Apararile pe care apelanta le face în legatura cu prejudicierea dreptului de proprietate nu sunt fondate deoarece exercitarea acestui drept nu este împiedicata prin notarea acestui litigiu. Asa cum a retinut si instanta de fond, potrivit prevederilor art. 42, alin. 2 din Legea 7/1996 dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil se face împreuna cu sarcinile care greveaza imobilul,iar în plus aceasta dezmembrare a fost facuta ulterior notarii litigiului.

În schimb, apelul declarat de BMS cu privire la cheltuielilor de judecata este întemeiat, urmând a fi admis pentru urmatoarele considerente:

Conform actelor normative fiscale invocate de apelanta(art. 155 (5) si (6) Cod fiscal, Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2226/17.12.2006 si Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3512/2008) , tribunalul constata ca factura fiscala nr.0221/07.01.20108fila 57 dosar fond) îndeplineste cerintele legale pentru a produce efecte juridice în privinta achitarii sumei mentionate în cuprinsul acesteia, fiind înlaturata în mod nejustificat de prima instanta.

În consecinta, se impunea ca în cadrul cheltuielilor de judecata acordate sa fie inclusa si aceasta suma, urmând ca sentinta apelata sa fie schimbata sub acest aspect .

Apelanta SC CV cazând în pretentii în apel va fi obligata în baza art.274 Cod proc.civila la plata cheltuielilor de judecata suportate de intimati în aceasta faza procesuala si care sunt reprezentate de onorariile de avocati.

Cheltuielile de transport solicitate în apel de avocatul ales al apelantei BMS nu vor fi acordate deoarece nu fac dovada deplasarii la instanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de BMS împotriva sentintei civile nr. 222 din 18.01.2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui pe care o schimba în parte doar cu privire la cuantumul cheltuielilor de judecata, în sensul ca:

Obliga reclamanta SC CV sa achite pârâtei Bacanu Manuela Simona cheltuieli de judecata în suma de 4438, 6 lei.

Pastreaza restul dispozitiilor sentintei.

Respinge apelul declarat de SC CV Vaslui împotriva aceleiasi sentinte.

Obliga apelanta SC CV sa achite intimatilor CLI, ST si SDM câte 400 lei pentru fiecare reprezentând cheltuieli de judecata în apel.

Obliga apelanta SC CV sa achite apelantei BMS suma de 1500 lei cheltuieli de judecata în apel.

Definitiva.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica,azi, 01 Iunie 2010.

Presedinte,

MIRELA-CRISTINA TÂRLEA Judecator,

DIANA ELENA SÎRGHI

Grefier,

DANIELA PANAINTE

Etichete:

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei la numarul de mai sus, petitionara MM a contestat încheierea de respingere nr. 410/18.11.2008 pronuntata în dosarul nr. 123 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi.
În motivare, a aratat ca s-a adresat cu cerere si documente justificative O.C.P.I. Iasi pentru intabularea dreptului sau de proprietate, dupa cum rezulta din sentinta civila nr. 13/.2006 pronuntata de Judecatoria Iasi.
A aratat ca dânsa si fratii sai NV, NC , sunt descendentii defunctului lor tata – NM, fiul lui NG. În locul fratelui lor, care este decedat a venit la mostenire fiului acestuia, ND.
Prin sentinta civila nr. 13/2006, a revenit mostenitorilor defunctului RM un lot ce contine atât teren intravilan, cât si extravilan, în valoare de 118.309.ROL.
Prin încheierea nr. 410/18.11.2008 s-a precizat ca respingerea dosarului a avut loc din cauza neconcordantei cu privire la imobilul descris în actele de proprietate si documentatia cadastrala înregistrata sub nr. 65827/2007.
S-a prevazut ca în documentatia cadastrala este individualizata parcela 395/34/3 de 1135 mp, ce nu poate fi regasita în sentinta civila sau în raportul de expertiza tehnica.
În plansa nr. 2 – propunere de lotizare teren intravilan extins „Baba Necula” – P 395/4 este clar identificata parcela 395/34/3 – lotul nr. 5.
A solicitat obligarea O.C.P.I. Iasi sa intabuleze suprafata de teren de 1135 mp, individualizata în documentatia cadastrala întocmita de XX ca facând parte integranta din suprafata totala de 2072,71 mp, a parcelei 392/34/3, conform raportului de expertiza realizat în dosarul nr…./2006 al Judecatoriei Iasi.
Prin încheierea nr. 123/2008 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, a fost respins dosarul cu acelasi numar.
S-a retinut ca nu exista concordanta între imobilul descris în actele de proprietate si documentatia cadastrala înregistrata sub nr. 65827/2007, în sensul ca:
– în documentatia cadastrala este individualizata parcela 395/34/3, în suprafata de 1135 mp, parcela ce nu poate fi regasita în sentinta civila sau în raportul de expertiza tehnica;
– conform hotarârii judecatoresti se face iesirea din indiviziune de pe urma defunctului NM, când de fapt numele corect al defunctului este NN în acest caz fiind necesara rectificarea sentintei civile, nefiind concordanta între hotarârea judecatoreasca si titlul de proprietate.
S-au avut în vedere titlul de proprietate nr. 24349/1994 si sentinta civila nr. 13/2006 a Judecatoriei Iasi.
Estimând materialul probator administrat în cauza, instanta a retinut urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 13/.2006 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul nr. …/2006 a fost admisa actiunea civila privind iesirea din indiviziune formulata de reclamantul NC în contradictoriu cu pârâtii: , NP, NV, ND, MM.
S-a constatat ca de pe urma defunctului NM a ramas, ca masa succesorala, suprafata de teren de 5 ha si 1513 mp, situata în comuna Ciurea, judetul Iasi, conform titlului de proprietate nr. 24349/ 27.01.1994, în valoare de 611.557 lei.
S-a constatat si ca reclamantul si pârâtii sunt mostenitorii legali ai defunctului.
S-a dispus iesirea din indiviziune a partilor si ca efect al partajului succesoral s-au constituit urmatoarele loturi evidentiate în primul raport suplimentar de expertiza întocmit de exp. B M conform concluziilor si a celor 4 planse anexe la acest raport si care fac parte integranta din hotarâre.
Astfel, reclamantului i-a fost atribuit lotul A, constând în teren intravilan si extravilan, pârâtilor mostenitori ai defunctului NG lotul B, cu teren intravilan si extravilan, pârâtilor mostenitori ai lui NC lotul C – teren intravilan si extravilan si pârâtului NV– lotul E – teren intravilan si extravilan.
Din certificatul de mostenitor de calitate nr. 3/2008, rezulta ca de pe urma defunctului NC, decedat la 06.01.1995, cu domiciliul în localitatea Ciurea, judetul Iasi, au ramas urmatorii mostenitori: NV (fiu), NP (fiu), ND (nepot de fiu predecedat) si MM (fiica).
La 27.01.1994a fost emis titlul de proprietate nr. 24349 pentru 5 ha si 1513 mp teren, situat în satul Dumbrava, comuna Ciurea, judetul Iasi, în favoarea lui Neagu Gh. Constantin, Neagu P. Constantin, Neagu P. Paraschiva, Niagu Gr. Costachi si Neagu Gr. Benoni (fila 31 dosar).
1. Exceptia tardivitatii plângerii este inoperanta.
Încheierea contestata a fost pronuntata la 18.11.2008. Plângerea a fost formulata la 02.12.2008. Termenul de 15 zile de la comunicare prevazut de Legea 71/1996.
2. Prezenta plângere este partial întemeiata (pentru 1134,75 mp si nu 1135 mp) pentru motivele ce vor fi expuse mai jos.
La fila 14, în expertiza B rezulta suprafata de 1134,75 mp în p. 395/34/3.
Sentinta civila nr. 13/2006 face referire la expertiza B
În documentatia cadastrala întocmita de XX rezulta parcela 395/3473 .
Prin urmare exista concordanta între documentatii, sentinta si expertiza.
Fata de cele retinute si în baza Legii nr. 7/1996, instanta a admis în parte prezenta plângere, a anulat încheierea contestata (nr. 93410/18.11.2008 a O.C.P.I. Iasi) si a dispus intabularea dreptului de proprietate al pârâtei MM si NV, NP, ND – terenul din parcela 395/4/3, de 1134,75 mp conform sentintei civile nr. 13/.2006 pronuntata de Judecatoria Iasi, în dosarul nr. …../2006 (si implicit conform expertizei B din dosarul mentionat.

Etichete:

Plangere impotriva incheierii de carte funciară. Notarea in cartea funciara.

Prin sentinta civila nr. 11852 din 24 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis plângerea formulata de petenta SC F SRL în contradictoriu cu pârâtul BM, a dispus desfiintarea încheierii registratorului si notarea litigiului în cartea funciara.

Pentru a dispune astfel, instanta a analizat plângerea formulata pe baza înscrisurilor depuse de catre petenta odata cu cererea de notare a litigiului,conform art. 73 alin 2 din Ordinul 633/2006, retinand urmatoarele:

Prin încheierea nr. 71644/2008 registratorul de carte funciara a respins cererea petentei SC F SRL privind notarea în cartea funciara a imobilului situat în Iasi la intersectia dintre str. Roscani si str. Basota a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 12480/245/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Iasi.

În motivarea acestei încheieri de respingere s-au retinut trei argumente: imobilul asupra caruia s-a solicitat notarea nu este identificat de catre solicitant printr-un identificator unic (numar cadastral), facându-se referire doar la numarul cartii funciare; din analiza înscrierilor din cuprinsul cartii funciare indicate s-a constatat ca în aceasta s-a transcris dreptul de proprietate numai cu privire la parcela 1(953)1, nefiind întabulata nici o constructie; certificatul de grefa emis de Judecatoria Iasi indica faptul ca obiectul litigiului este „evacuare-ord”. În drept au fost retinute dispozitiile art.48 lit c si 49 din Legea 7/1996 republicata.

Aspectele de fapt si de drept retinute de registrator nu sunt fondate, solutia pronuntata de acesta asupra cererii petentei urmând a fi desfiintata.

Astfel, instanta retine ca notarea este înscrierea în cartea funciara prin care se aduce la cunostinta tertilor fapte sau raporturi juridice, împiedicându-i pe acestia sa poata dobândi cu buna credinta un drept real imobiliar care face obiectul unui litigiu sau este supus anumitor restrictii. Conform art. 42 din Ordinul 633/2006 o astfel de înscriere poate avea ca obiect consemnarea unor fapte, drepturi personale, litigii referitoare la drepturile reale asupra imobilelor si alte înscrieri cu caracter temporar în legatura cu imobilul. Enumerarea prezentata de legiuitor în aliniatul doi al aceluiasi articol este una exemplificativa. Aceasta înscriere are un caracter subsecvent întrucât drepturile si faptele ce se încadreaza în aceasta sfera trebuie sa aiba legatura cu imobilele deja înscrise în cartea funciara.

Un aspect important de subliniat este legat de faptul ca notarea unor astfel de fapte si drepturi personale nu constituie o limitare a exercitiului dreptului înscris în cartea funciara, urmarind exclusiv realizarea elementului de publicitate imobiliara.

Primul argument al registratorului de carte funciara este vadit nefundat întrucât din simpla lecturare a cererii de înscriere rezulta faptul ca petenta a indicat numarul cartii funciare (53197) precum si numarul cadastral al imobilului-teren 14616.

În ceea ce priveste cel de al doilea argument instanta retine ca litigiul ce face obiectul dosarului nr. 12480/245/2008 priveste imobilul teren situat în Iasi la intersectia dintre str. Roscani si str. Basota, cel întabulat în cartea funciara anterior indicata, din petitul actiunii reiesind clar ca numitul BM a solicitat instantei sa dispuna evacuarea pârâtei SC FEG SRL de pe terenul sau, respectiv ridicarea chioscului. Prin urmare, litigiul poarta asupra modului de exercitare a dreptului de proprietate al numitului BM asupra terenului aflat în proprietatea sa, vizând atributul posesiei si folosintei. Aspectele legate de calificarea juridica a actiunii promovate în justitie (evacuare, obligatie de a face, revendicare, etc.) nu sunt de competenta registratorului de carte funciara, intrând în sfera de competenta a instantei care solutioneaza cererea de chemare în judecata. Ceea ce intereseaza în solutionarea unei cereri de notare a unui litigiu este stabilirea unei legaturi între obiectul acestuia (definit ca pretentia concreta a reclamantului), cauza actiunii ( în sensul de scopul urmarit de reclamant, notiune deosebita de „cauza cererii de chemare în judecata” care se refera la fundamentul juridic al pretentiei) si dreptul real întabulat. În mod evident, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 12480/245/2008 are drept scop întregirea dreptului de proprietate al reclamantului cu cele doua atribute pretins a fi atinse, folosinta si posesia.

Din perspectiva celor anterior expuse, instanta a retinut ca pârâtul este în eroare atunci când precizeaza ca reclamanta a solicitat notarea în cartea sa funciara a chioscului de pe terenul sau situat în Iasi la intersectia dintre str. Roscani si str. Basota. Notarea solicitata de catre reclamanta nu s-a referit la existenta vreunui drept real asupra acestei constructii ci exclusiv asupra unui litigiu referitor la terenul situat în Iasi la intersectia dintre str. Roscani si str. Basota .

Nici faptul ca litigiul a carui notare a fost solicitata se desfasoara în cadrul unei proceduri speciale (cea a ordonantei presedintiale) nu are relevanta sub aspectul solutionarii cererii de notare în cartea funciara întrucât, pe de o parte notarea are un efect strict informativ, fiind o expresie practica a scopului instituirii unui sistem de publicitate imobiliara, iar pe de alta parte, unele masuri instituite de judecator pe aceasta cale pot dobândi un caracter definitiv. În aceeasi ordine de idei, instanta retine ca în cadrul aceste proceduri speciale judecatorul este îndreptatit si obligat totodata sa „pipaie” fondul raporturilor juridice. Mai mult, în conditiile art. 132 cpc precum si ulterior, cu acordul pârâtului, reclamantul îsi poate chiar modifica cererea, urmând calea dreptului comun.

Etichete:

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

SENTINŢA CIVILĂ NR. 735 din data de 09.02.2011 – plângere împotriva încheierii de carte funciară

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin adresa înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1615/279/2010, Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Piatra Neamţ a înaintat spre soluţionare plângerea formulată de xx şi xx împotriva încheierii de carte funciară nr. 1766/26.01.2010 .

În motivarea plângerii formulate, petenţii au menţionat că au primit de la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Piatra Neamţ două comunicări , respectiv încheierea nr. 1766/29.01.2010 prin care se notează creanţa de 84.519,1433 lei în favoarea xx în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 202 înscris în cartea funciară 50449 a UAT Girov, proprietari xx şi xx, menţionându-se că BCR a cesionat creanţa în baza contractului de cesiune nr. J554/10.06.2009 precum şi încheierea nr. 1769/29.01.2010 prin care se notează creanţa de 20709,56 euro în favoarea SC SUPORT COLECT SRL în cartea funciară a imobilului 50449 UAT Girov ,proprietari xx şi xx , BCR cesionând creanţa în baza contractului de cesiune nr. J554/10.06.2009.

Se mai arată că între BCR Piatra Neamţ şi xx şi xx există contractul de credit persoane fizice nr. 1936/31.05.2005 cu garanţie imobiliară , fiind în curs de derulare până la data de 24.05.2015.

Totodată precizează că în contractul de creditare nu este prevăzută noţiunea de creanţă şi nici cesiune de creanţă ,că BCR nu le-a adus la cunoştinţă nici intenţia de a cesiona ,nici contractele de cesiune menţionate ,nr. J 554/10.06.2009 şi nr. 49/5.08.2009 şi nici beneficiarii contractelor de cesiune nu au făcut acest lucru , pentru a putea să îşi exprime punctul de vedere.

Petenţii învederează în consecinţă că nu au obligaţii financiare faţă de xx sau faţă de xx şi că respectivele contracte de cesiune de creanţă nu pot constitui documente legale pentru a fi înscrise în cartea funciară.

Odată cu plângerea petenţilor a fost înaintat în copie şi dosarul care a stat la baza pronunţării încheierii nr. 1766/26.01.2010 (filele 3-27).

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Piatra Neamţ a formulat la data de 3.05.2010 întâmpinare învederând că nu are calitate procesual pasivă în cauză, de altfel, acesta nici nu a figurat ca parte în prezentul dosar.

Petenţii au depus la dosarul cauzei la data de 20.09.2010 , precizare la acţiune învederând că înscrierea în cartea funciară este nelegală întrucât deşi pentru valabilitatea cesiunii de creanţă nu se solicită consimţământul debitorului cedat , pentru ca această cesiune să-şi producă efectele este necesar consimţământul acestora.

Precizează de asemenea că trebuiau îndeplinite formalităţile ,respectiv să existe o notificare făcută de cedent sau cesionar , debitorului cedat sau o acceptare a cesiunii însă în cauză nu au dat nici o declaraţie de acceptare a cesiunii şi nici nu au fost notificaţi prin intermediul executorului judecătoresc iar în lipsa acestor formalităţi, pot să o ignore.

Totodată menţionează că în contractul de credit bancar nu este prevăzut nici un aspect referitor la o eventuală cesiune de creanţă însă în condiţiile generale de creditare se menţionează că banca poate cesiona drepturile sale unui terţ şi dat fiind că între cele două înscrisuri există diferenţe ,cesiunea este nelegală.

Petenţii solicită în consecinţă , admiterea plângerii şi radierea din cartea funciară a înscrierii cu privire la cesiunea de creanţă ce a intervenit între Banca Comercială Română SA şi xx.

În cadrul probei cu înscrisuri , la dosarul cauzei au mai fost depuse . contract de ipotecă nr. 471/31.05.2005,contract de credit bancar pentru persoane fizice nr. 1936/31.05.2005.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. 1766/26.01.2010,Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ-BCPI Piatra Neamţ a dispus notarea în partea a III a Cărţii funciare nr. 50449 ( provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 667 /N) UAT Girov a cesiunii de creanţă pentru suma de 84.519,1433 lei în favoarea xx, fiind menţionat deasemenea contractul de cesiune de creanţă nr. J 554 /10.06.2009 încheiat de BCR şi xx.

Prin plângerea adresată instanţei ,petenţii au solicitat radierea din cartea funciară a înscrierii cu privire la cesiunea de creanţă, învederând că notarea este nelegală deoarece era necesar consimţământul acestora pentru ca respectiva cesiune să-şi producă efectele .

Instanţa reţine că înscrierile în cartea funciară sunt de trei feluri (art. 26 alin. 4 din Legea nr. 7/1996 republicată şi modificată): intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale; înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificării ulterioare; notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară.

Între petenţi şi Banca Comercială Română SA au fost încheiate contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 1936/31.05.2005 precum şi contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1279/31.05.2005.

La data de 10.06.2009, creanţa în valoare nominală de 186.579.183 RON a fost cedată de către Banca Comercială Română către xx fiind încheiat în acest sens contractul de cesiune de creanţă nr. J 554/10.06.2009.

Instanţa reţine că pentru validitatea cesiunii de creanţă nu este necesar consimţământul debitorului cedat ,acesta fiind terţ faţă de convenţia dintre cedent şi cesionar.

Totodată, faţă de petenţi care sunt terţi faţă de respectiva cesiune de creanţă, efectele acesteia se produc doar din momentul notificării sau acceptării însă aceste efecte vizează faptul că până la respectivele formalităţi ,debitorul cedat poate plăti în mod valabil cedentului fără a-i fi afectate în vreun mod drepturile şi interesele.

Apărările petenţilor referitoare la faptul că nu le-a fost notificată cesiunea de creanţă nu afectează în nici un mod valabilitatea notării acesteia în cartea funciară atât timp cât rolul notificării este doar de opozabilitate iar pentru a cesiona creanţa ,creditorul nu are nevoie de acordul debitorului ,obligaţiile sale fiind practic transferate către cesionar, fără a fi modificate însă în vreun mod.

De asemenea, aşa cum înşişi petenţii arată ,în condiţiile generale ale contractului de credit se menţionează faptul că banca poate cesiona unui terţ drepturile şi obligaţiile sale iar faptul că o asemenea menţiune nu se regăseşte în cuprinsul contractului de credit ci doar în anexa acestuia nu afectează în nici un mod valabilitatea cesiunii de creanţă , atât timp cât nu se poate considera că această menţiune reprezintă „diferenţa” specificată de art.19 din contractul de credit.

Având în vedere aceste considerente şi reţinând dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată şi modificată, instanţa constată că notarea cesiunii de creanţă a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale şi pe cale de consecinţă va respinge plângerea formulată de petenţii xx şi xx în contradictoriu cu xx împotriva încheierii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ-BCPI Piatra Neamţ nr. 1766/29.01.2010, ca nefondată.

Etichete:

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

-sentinta civila nr. 190 din 20.01.2009 pronuntata in dosarul nr. 5093/279/2008

-plangere impotriva incheierii de carte funciara

Prin actiunea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt, la data de 20.08.2008, sub nr. 5093/279/2008, reclamanta SC B. I. SRL a chemat în judecata pe intimatul H. A., solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna radierea din cartea funciara a notarii din data de 17.07.2008, cu privire la imobilul proprietatea reclamantei, situat în P. N., str. xx, judetul xx.

În motivarea actiunii, s-au învederat urmatoarele:

Notarea mentionata mai sus se refera la o solutie pronuntata în dosarul nr. 5186/103/2007, al Curtii de Apel B., respectiv decizia civila nr. 85/2008, prin care s-a admis contestatia intimatului, s-a anulat dispozitia nr. 6737/13.11.2007, emisa de Primarul mun. P. N. si a fost obligat acesta din urma sa solutioneze pe fond notificarea printr-o dispozitie motivata.

Petenta este proprietara imobilului situat în P. N., str. xx, judetul xx, conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3375/15.11.2007, vânzatoare fiind SC P. SA.

Înscrierea în cartea funciara a solutiei enuntate mai sus este nelegala deoarece decizia Curtii de Apel B. nu este irevocabila si nu face nicio referire la terenul – proprietatea reclamantei. Astfel aceasta decizie nu se refera la retrocedarea imobilului în litigiu. Cu atât mai mult cu cât, conform disp. Legii nr. 10/2001, restituirea în natura a imobilului nu mai este posibila.

Petenta este grav prejudiciata de aceasta notare deoarece a încheiat un antecontract al carui obiect este imobilul în litigiu, prin care a garantat pe promitentul – cumparator ca nu exista litigii cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului, sub sanctiunea de daune de 10% din pretul bunului, respective suma de 65.000 Euro.

La data de 05.03.2008, petenta si-a schimbat denumirea din SC P. L. SRL în SC B. I. SRL.

În drept, s-au invocat dispozitiile Legii nr. 7/1996, ale Legii nr. 10/2001.

Actiunea a fost legal timbrata.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus urmatoarele înscrisuri, în fotocopie: extras de carte funciara, încheierea de carte funciara nr. 18059/17.07.2008, pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara P. N., Dispozitia Primarului municipiului P. N. nr. 6737 din data de 13.11.2007, decizia civila nr. 85/21.05.2005, pronuntata de Curtea de Apel B., în dosar nr. 5186/103/2007, contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3375/15.11.2007, extras Ecris, antecontractul de vânzare – cumparare din 05.06.2008, Încheierea nr. 1490/05.03.2008, pronuntata de Tribunalul N.

La data de 16.12.2008, pârâtul a depus întâmpinare – filele 58-60, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata, aratând ca dreptul sau de proprietate asupra imobilului în litigiu trebuie recunoscut în mod legal.

În dovedirea întâmpinarii, intimatul a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri – notificarea nr. 108/06.11.2007, adresa nr. 65150/24.08.2007, eliberata de Directia de Taxe si Impozite a municipiului P. N., certificat de grefa.

Analizând si coroborând sustinerile partilor si înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea de carte funciara nr. 18059/17.07.2008, pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara P. N. s-a admis cererea petentului H. A. si s-a dispus înscrierea notarii solutiei pronuntate în decizia civila nr. 85/21.05.2005, pronuntata de Curtea de Apel B., în dosar nr. 5186/103/2007, prin care s-a admis contestatia formulata de H. A. privind Dispozitia Primarului municipiului P. N. nr. 6737 din data de 13.11.2007 care a fost anulata, Dispozitie prin care s-a respins cererea de retrocedare a imobilului situat în Piatra Neamt, str. xx, judetul xx – imobil proprietatea petentei SC B. I. SRL, conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3375/15.11.2007.

Cererea a fost admisa în baza deciziei civile mentionata anterior, decizie definitiva la acea data.

Desi decizia respectiva nu contine dispozitii exprese cu privire la imobilul în litigiu în dispozitiv, din cuprinsul acesteia rezulta în mod evident ca se refera la notificarea intimatului de retrocedare a imobilului situat în P. N., str. xx, judetul xx.

La data de 05.03.2008, petenta si-a schimbat denumirea din SC P. L. SRL în SC B. I. SRL, conform Încheierii nr. 1490/05.03.2008, pronuntata de Tribunalul N.

Conform disp. art. 26 alin. 4 din Legea nr. 7/1996, republ., notarea reprezinta o modalitate de înscriere în carte funciara, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac în justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, în legatura cu imobilele din cartea funciara.

Prevederea de la art. 47 alin. 2 din aceeasi lege, la care a facut trimitere petenta, se refera la înscrierea definitiva a dreptului de proprietate, respectiv la intabulare si nu la simpla notare a unui litigiu. De altfel, notarea unui litigiu nu presupune neaparat si în mod necesar o hotarâre judecatoreasca.

De asemenea, conform disp. art. 39 alin. 8 lit. c punctul ii si ale art. 42 din Ordinul nr. 633/2006, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte si drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor si alte înscrieri cu caracter temporar în legatura cu imobilul; prin urmare, nu este necesara o hotarâre definitiva si irevocabila. În acest sens sunt si disp. art. 45 din Ordinul mentionat anterior, care obliga la depunerea unei hotarâri definitive si irevocabile când se solicita înscrierea unui drept.

Pentru considerentele expuse anterior, instanta va respinge plângerea formulata petenta SC B. I. SRL (fosta SC P. L. SRL), în contradictoriu cu intimatul H. A., ca nefondata, în baza disp. art. 50 din Legea nr. 7/1996, republ., a cadastrului si a publicitatii imobiliare.

În baza disp. art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta va respinge cererea intimatului de obligare a petentei la plata cheltuielilor de judecata ca nefondata, deoarece numitul H. A. nu a facut dovada existentei acestora.

Etichete: