Top

Comercial-obiecţiuni raport final

Dosar nr. 2962/88/2008

ÎNCHEIERE NR. 51

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea la data de 16 decembrie 2008 sub nr. 2962/88/2008, reclamanta creditoare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – A.V.A.S. Bucureşti a formulat obiecţiuni la Raportul final privind pe debitoarea ……………, întocmit de lichidator judiciar ……………

În motivarea obiecţiunilor, reclamanta creditoare a arătat că, potrivit O.U.G. nr. 37/2004, aprobată prin Legea nr. 358/2004, A.V.A.S. a preluat creanţele comerciale restante ale ……………, în vederea recuperării lor prin metodele reglementate de O.U.G. 51/1998, aprobată prin Legea 409/2001 şi modificată prin O.U.G. 23/2004. Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite, a fost încheiat Protocolul nr. 05/22.12.2004 cu ……………, prin care a fost preluată creanţa aferentă ……………, în cuantum de 1.122,45 lei.

Creditoarea apreciază că la acest moment nu sunt îndeplinite în totalitate condiţiile impuse de legiuitor prin prisma dispoziţiilor art. 129 din Legea 85/2006. Precizează că instituţia nu a fost notificată cu privire la convocarea de către lichidatorul judiciar a adunării creditorilor, în vederea discutării raportului final şi oportunităţii formulării unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva fostului administrator al debitoarei, conform art. 138 din Legea nr. 85/2006. Raportul final al lichidării, fiind ultimul raport de procedură, se impune, prin ipoteză, să fie o sinteză a întregii proceduri, cuprinzând toate aspectele majore care au caracterizat-o, inclusiv măsura în care au fost identificate persoanele răspunzătoare pentru generarea stării de incapacitate de plată şi cauzele insolvabilităţii. Creditoarea arată că lichidatorul judiciar s-a mulţumit să menţioneze faptul că managementul practicat nu a fost în măsură să asigure acoperirea obligaţiilor de plată către terţi şi bugetul statului. Având în vedere că nici un creditor nu are acces la documentele societăţii debitoare, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti consideră că este absolut necesar ca lichidatorul să-şi completeze raportul final cu acele menţiuni care privesc săvârşirea de către persoanele prevăzute de art. 138 a vreuneia din faptele prevăzute de acest articol, în vederea formulării unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale a fostului administrator, respectiv să convoace creditorii pentru a analiza oportunitatea formulării unei cereri de atragere a răspunderii şi formularea unei cereri de autorizare în acest sens.

Faţă de cele invocate, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti solicită instanţei de judecată admiterea obiecţiunilor formulate şi, pe cale de consecinţă, continuarea procedurii insolvenţei ……………, convocarea de către lichidator a comitetului creditorilor, în vederea analizării oportunităţii introducerii cererii de atragere a răspunderii patrimoniale a fostului administrator al debitoarei, ………….. şi autorizarea de către judecătorul-sindic a Comitetului creditorilor în vederea introducerii cererii de atragere a răspunderii patrimoniale conform dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006. De asemenea, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a solicitat ca închiderea procedurii să se efectueze numai ulterior soluţionării cererii de atragere a răspunderii fostului administrator.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 2118/16.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 2428/88/2007, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea ……………, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar ……………

La data de 28 noiembrie 2008, lichidatorul judiciar ………….., desemnat la debitoarea ……………, a întocmit Raportul cu privire la închiderea procedurii, solicitând închiderea procedurii falimentului faţă de debitoare în conformitate cu 131 din Legea nr. 85/2006. Acest raport final a fost notificat de către lichidator tuturor creditorilor, dovada notificării fiind depusă la dosarul cauzei. Potrivit confirmării de primire a corespondenţei, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a primit Raportul cu privire la închiderea procedurii debitoarei …………… la data de 02.12.2008.

Prin Sentinţa civilă nr. 2691/12.12.2008, pronunţată de judecătorul-sindic în dosarul nr. 2428/88/2007, s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea ……………, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006.

Prin cererea depusă la Tribunalul Tulcea la data de 16 decembrie 2008,şi înregistrată sub nr. 2962/88/2008, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a formulat obiecţiuni la Raportul final întocmit de lichidatorul judiciar ………….., desemnat la debitoarea …………… Creditoarea a solicitat admiterea obiecţiunilor formulate şi, pe cale de consecinţă, continuarea procedurii insolvenţei ……………, convocarea de către lichidator a comitetului creditorilor, în vederea analizării oportunităţii introducerii cererii de atragere a răspunderii patrimoniale a fostului administrator al debitoarei, ………….. şi autorizarea de către judecătorul-sindic a Comitetului creditorilor în vederea introducerii cererii de atragere a răspunderii patrimoniale conform dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006. De asemenea, creditoarea A.V.A.S. Bucureşti a solicitat ca închiderea procedurii să se efectueze numai ulterior soluţionării cererii de atragere a răspunderii fostului administrator.

Având în vedere că obiecţiunile la Raportul final întocmit de lichidator cu privire la debitoarea …………… au fost formulate ulterior închiderii procedurii de insolvenţă, judecătorul sindic urmează a respinge cererea formulată de creditoarea A.V.A.S. Bucureşti ca inadmisibilă.

Etichete: