Top

Anulare proces verbal de contraventie

Dosar nr. 946/838/2007

R O M A N I A

TRIBUNALUL GALATI

SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILA NR. 185

SEDINTA PUBLICA DIN 20.03.2008

PRESEDINTE – LUCIAN CORNELIU ANDRIOAIE

JUDECATOR – VERONICA PĂCURARIU

JUDECATOR – MARIANA BABAN

GREFIER – CORNELEA POSTELNICU

La ordine fiind soluţionarea recursului împotriva sentinţei civile nr. 860/2007 pronunţata de Judecătoria Lieşti in dosarul nr. 946/838/2008, cerere formulata de recurentul FLUTURE VIOREL in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE A JUDETULUI GALATI.

La apelul nominal a răspuns pentru AV. Stratulat Cristian pentru recurent, lipsa fiind intimatul.

Procedura completa.

S-a făcut referatul cauzei, după care,

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, Tribunalul constata cauza in stare de judecata si acorda cuvântul cu privire la recurs.

Aparatorul recurentului considera hotărârea instanţei de fond ca fiind nelegala si netemeinica, întrucât:

– la pronunţarea hotărârii instanţa de fond nu a avut in vedere dispoziţiile OUG 195 privind circulaţia pe drumuri publice, Regulamentul de aplicare a OUG 195 si OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

– au fost incalcate dispoziţiile art. 16 din OG2, respectiv procesul verbal nu conţine indicarea actului normativ prin care se stabileşte si se sancţionează contravenţia;

– organul constatator a aplicat amenda fara a explica cum s-a ajuns la cuantumul acesteia;

– nu s-a depus la dosar ordinul de serviciu in baza căruia isi exercita activitatea organul constatator si certificatul de verificare metrologica a aparatului radar.

Pentru motivele mai sus menţionate, aparatorul recurentei a solicitat admiterea recursului, modificarea hotărârii de fond, anularea procesului verbal de contravenţie si restituirea permisului de conducere. A depus la dosar concluzii scrise.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului de fata:

Examinând actele si lucrările dosarului constata următoarele:

Prin plângerea înregistrata sub nr.8482/233/2007 la Judecătoria Galaţi, petenta a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie seria PCA nr. 2053293/14.08.2007 întocmit de către intimata IPJ Galaţi-serviciul Politiei Rutiera Galaţi, prin care i s-a aplicat o amenda contravenţionala in cuantum de 351 lei pentru savarsirea contravenţiei prevăzut de art.102 al.3 lit. e din OUG nr. 195/2002 constând in aceea ca petentul a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare GL-14-YVA pe DN 25 in comuna Hanu Conachi cu viteza de 104 km/h arătând faptul ca procesul verbal de contravenţie este nul deoarece nu s-a indicat temeiul juridic in baza căruia acesta a fost sancţionat contravenţional.

Prin sentinţa civila nr. 860/22.11.2007 a Judecătoriei Liesti s-a respins plângerea contravenţionala ca nefondata.

S-a reţinut in motivarea hotărârii ca, din examinarea probelor administrate în cauză rezultă că la data de 14.08.2007, ora 19.22, petentul a condus autovehiculul cu numărul de înmatriculare GL – 04 – YVA pe DN 25 prin localitatea Hanu Conachi, cu viteza de 104 km/h.

Planşa foto depusă de organul constatator face pe deplin dovada încălcării disp. art. 102 alin.3 lit. e din OUG 195/2002.

Sancţiunea aplicată este corect încadrată iar cuantumul sancţiunii este corect stabilit (9 puncte amendă x 39 lei (10 % din salariul minim garantat = 351 lei).

Faţă de cele de mai sus, instanţa reţine că petiţionarul a săvârşit faptele pentru care i s-a aplicat amenda contravenţională, el nefăcând nici o probă de natură să înlăture cele arătate în procesul-verbal care face dovada deplină cu privire la constatările nemijlocite ale agentului instrumentar.

S-a constatat că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea disp. art. 16 şi 17 din Ordonanţa 2/2001, modificată prin Legea 180/11.04.2002, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs petentul Fluture Viorel invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.P.Civ arătând ca hotărârea este nelegala si netemeinica deoarece nu s-a indicat temeiul juridic in baza căruia acesta a fost sancţionat contravenţional incalcandu-se dispoziţiile art. 16 al.1 din OUG nr. 272001, ca nu se poate cunoaşte modul in care organul constatator a stabilit cuantumul amenzii de 351 lei.

Legal citat intimatul nu s-a prezentat in instanţa.

Verificând legalitatea sentinţei civile nr. 860/22.11.2007 a Judecătoriei Liesti, prin prisma motivelor de recurs invocate, dar si sub toate aspectele sale, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 304 ind. 1 C.P.Civ., instanţa de control judiciar retine ca recursul este nefondat pentru următoarele considerente :

Din cuprinsul procesul verbal de contravenţie PCA nr. 2053293/14.08.2007 reiese faptul ca petentul a fost sancţionat in baza art.102 al.3 lit. e din OUG nr. 195/2002 constând in aceea ca petentul a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare GL-14-YVA pe DN 25 in comuna Hanu Conachi cu viteza de 104 km/h .

Instanţa nu va retine apararile petentului in sensul ca nu este indicat textul de lege in baza căruia a fost sancţionat contravenţional, sancţiunea lipsei acestuia fiind prevăzuta de art. 16 al.1 din OD nr. 2/2001 si fiind nulitatea relativa . Petentul nu a făcut dovada ca lipsa indicării textului sancţionator i-ar fi creat vreo vătămare, nulitatea virtuala prevăzuta de art. 16 al.1 neputându-se constata in lipsa unei vatamari.

Sancţiunea de 351 lei aplicata se situează in limitele prevăzute de lege si reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie conform art. 98 al.2 din OUG 195/2002, procesul verbal de contravenţie cuprinzând toate condiţiile obligatorii ce sunt sancţionate cu nulitatea absoluta in caz de nerespectare prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001.

De asemenea examinând cauza de fata sub toate aspectele in baza dispoziţiilor art. 304 ind. 1 C.P.Civ. instanţa nu constata alte motive de nelegalitate, care sa determine modificarea sau casarea sentinţei civile recurate conform, dispoziţiilor art. 304 pct. 1-9 C.P.Civ si art. 1-3 C.P.Civ.

Fata de considerentele expuse si de dispoziţiile legale menţionate, recursul declarat de petent se priveşte ca nefondat cu consecinţa respingerii lui si menţinerea ca legala si temeinica a sentinţei civile nr. 860/22.11.2007 a Judecătoriei Liesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Respinge recursul împotriva sentinţei civile nr. 860/2007 pronunţata de Judecătoria Lieşti in dosarul nr. 946/838/2008, formulat de recurentul FLUTURE VIOREL domiciliat în Galaţi, str. Brăilei nr. 205, bl. A5, apo. 238 in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE A JUDETULUI GALATI cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr. 200, ca nefondat.

Irevocabila.

Pronunţată în şedinţa publică din 20.03.2008.

Preşedinte, Judecător, Judecător,

Grefier,

Red. V.P.

Dact. C.P.

2 ex./21.04.2008

Etichete: