Top

Contestatie in Anulare

Dosar nr. 489/121/2008

R O M A N I A

TRIBUNALUL GALATI

SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA

SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

I N C H E I E R E

SEDINTA PUBLICA DIN 20.03.2008

PRESEDINTE – LUCIAN CORNELIU ANDRIOAIE

JUDECATOR – VERONICA PĂCURARIU

JUDECATOR – MARIANA BABAN

GREFIER – CORNELEA POSTELNCU

La ordine fiind soluţionarea contestaţiei in anulare împotriva deciziei civile nr. 716/R din 09.11.2007 pronunţata de Tribunalul Galaţi – SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV in dosarul nr. 665/838/2007, formulata de contestatoarea S.C. MIHSTAR S.R.L. in contradictoriu cu intimata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI.

La apelul nominal au răspuns av. David Ion pentru contestatoare si intimata prin cons. jur. Lazăr Dinu.

Procedura completa.

S-a făcut referatul cauzei, in sensul ca s-a ataşat dosarul nr. 665/838/2007 al Jud. Lieşti.

La solicitarea instanţei, aparatorul contestatoarei precizează ca temeiul de drept al cererii îl constituie disp. art. 317 pct. 2 din Codul de procedura civila.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, Instanţa constata cauza in stare de judecata si acorda cuvântul cu privire la recurs.

Aparatorul contestatoarei arata ca a formulat contestaţie împotriva deciziei civile nr. 716/2007 a Tribunalului Galaţi, întrucât nu s-au cercetat motivele de casare a sentinţei de fond si in considerente a apreciat ca nu s-a combătut cu probe savarsirea faptei contravenţionale. Precizează ca, prin plângerea adresata Judecătoriei Lieşti s-a contestat procesul verbal de contravenţie in întregul său si nu numai măsura confiscării, iar din documentele anexate rezulta situaţia creata cu privire la petenta si la faptul ca organul constatator a raportat preturile la cele aprobate de Oficiul Concurentei, insa nu s-a avut in vedere ca din anul 2006 societatea nu a mai funcţionat, decât in Balastiera Iveşti.

Pentru motivele mai sus menţionate solicita admiterea contestaţiei in anulare, desfiinţarea hotărârii de fond, admiterea recursului si in consecinţa admiterea plângerii. Totodată solicita amânarea pronunţării pentru a depune concluzii scrise.

Reprezentantul intimatei, in ceea ce priveşte măsura confiscării, solicita sa se observe ca din probele administrate rezulta ca petenta a fost găsita livrând balast. Considera ca in mod corect s-a respins recursul, sens in care solicita respingerea cererii.

T R I B U N A L U L

Fata de cererea de amânare a pronunţării pentru a depune concluzii scrise, formulata de aparatorul contestatoarei

D I S P U N E:

Amâna pronunţarea cauzei la data de 28.03.2008.

Pronunţata in şedinţa publica azi 20.03.2008.

Preşedinte, Judecător, Judecător,

Grefier,

Dosar nr. 489/121/2008

R O M A N I A

TRIBUNALUL GALATI

SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA

SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILA NR. 206

SEDINTA PUBLICA DIN 28.03.2008

PRESEDINTE – LUCIAN CORNELIU ANDRIOAIE

JUDECATOR – VERONICA PĂCURARIU

JUDECATOR – MARIANA BABAN

GREFIER – CORNELEA POSTELNCU

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea contestaţiei in anulare împotriva deciziei civile nr. 716/R din 09.11.2007 pronunţata de Tribunalul Galaţi – SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV in dosarul nr. 665/838/2007, formulat de contestatoarea S.C. MIHSTAR S.R.L. in contradictoriu cu intimata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 20.03.2008, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat soluţionarea cauzei la data de 28.03.2008 şi a pronunţat următoarea decizie:

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata următoarele ;

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe sub nr. 489/121/2007 al Tribunalului Galaţi din 01.02.2007 contestatoarea SC MIHSTAR SRL Lieşti a solicitat in contradictoriu cu intimata DGFP Galaţi admiterea contestaţiei in anulare, anularea sentinţei comerciale nr. 716/R/09.11.2007 a Tribunalului Galaţi si in rejudecare admiterea plângerii contravenţionale.

In motivarea acţiunii a arătat ca in mod greşit prin sentinţa comerciala nr. 716/R/09.11.2007 a Tribunalului Galaţi a fost respins recursul declarat de petenta ca nefondat, arătând ca instanţa de recurs nu a mai cercetat aplicarea măsurii complimentare a confiscării sumei de21848 lei, ca instanţa trebuia sa cerceteze daca fapta contravenţionala reţinuta in sarcina petentei exista sau nu.

In dovedirea acţiunii au depus : facturi fiscale.

In drept si-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 317-319 Cod procedura civila , iar ulterior oral art. 317 al.2 Cod procedura civila

Intimata legal citata s-a prezentat in instanţa si a solicitat respingerea contestaţiei in anulare ca nefondata.

Instanţa din oficiu a dispus ataşarea dosarului nr. 655/838/2007 al Tribunalului Galaţi – Secţia Comerciala, Maritima si Fluviala si de Contencios Administrativ si Fiscal.

Analizând si coroborând materialul probator de la dosarul cauzei, instanţa retine următoarele:

Contestaţia in anulare nu este fondata

In baza art. 317 al.1 pct.1 C.P.Civ hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie in anulare, pentru motivele arătate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului când procedura de chemare a parţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinita potrivit cu cerinţele legii .

Contestaţia in anulare este o cale extraordinara de atac, admisibila numai in cazurile limitativ prevăzute de lege, prin care se urmăreşte anularea unei hotărâri definitive, daca la pronunţarea ei nu s-au observat neregularităţile actelor de procedura.

Conform art. 317 al.2 Cod procedura civila prevede cazul in care hotărârea a fost data de judecători cu incalcarea dispoziţiilor de ordine publica privitoare la competenta . Verificând competenta instanţei ce s-a pronunţat in recurs instanţa constata ca in cauza au fost respectate normele privitoare la competenta.

Contestaţia in anulare de drept comun pentru a fi admisibila trebuie sa întrunească doua condiţii: hotărârea atacata sa fie irevocabila si motivele contestaţiei sa nu fi putut fi invocate pe calea recursului sau apelului, ori necompetenta instanţei putea fi invocata pe calea recursului.

Instanţa va respinge celelalte susţineri ale contestatoarei deoarece sunt aparari pe fondul cauzei care nu pot fi primite intr-o contestaţie in anulare.

Văzând dispoziţiile art. 317 si următoarele Cod procedura civila instanţa urmează sa respingă contestaţia in anulare ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge contestaţia în anulare împotriva deciziei civile nr. 716/R din 09.11.2007 pronunţata de Tribunalul Galaţi – SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV in dosarul nr. 665/838/2007, formulata de contestatoarea S.C. MIHSTAR S.R.L. cu sediul în com. Lieşti, str. Bisericii nr. 107, jud. Galaţi in contradictoriu cu intimata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr. 33, ca nefondata.

IREVOCABILA.

Pronunţata în şedinţa publica din 28.03.2008.

Preşedinte, Judecător, Judecător

Grefier,

Red. V.P.

Dact. C.P.

2 ex./21.04.2008

Etichete: