Top

Anulare proces verbal de contravenţie – înlocuire amendă

DOSAR NR.7036/233/2007

R O M A N I A

TRIBUNALUL GALATI

SECTIA COMERCIALA, MARITIMA SI FLUVIALA

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV-FISCAL

DECIZIA CIVILA NR.77

SEDINTA PUBLICA DIN 06.02.2008

PRESEDINTE – DOINA MIHAILA

JUDECATOR – LUMINITA MUNTEANU

JUDECATOR – PAULA PERIJOC

GREFIER – LAURA OLTEANU

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de recurentul-organ constatator INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GALATI, cu sediul in Galati, str.Traian nr.464 împotriva sentinţei civile nr.7162 din 3.10.2007 pronunţată de Judecătoria Galaţi în Dosarul nr.7036/233/2007, în contradictoriu cu intimata-petentă Dumitrache Gica, domiciliată în com.Independenta, jud.Galati, având ca obiect – plângere proces-verbal de contraventie.

La apelul nominal au lipsit pǎrţile.

Procedura completǎ.

S-a fǎcut referatul cauzei, in sensul cǎ este primul termen de judecatǎ în recurs, acesta este motivat; s-a solicitat judecarea cauzei în lipsǎ potrivit art.242 pct.2 C.proc.civ.

Nemaifiind alte cereri de formulat Tribunalul constată dosarul în stare de judecată si-l retine spre soluţionare.

Tribunalul,

Asupra recursului în contencios administrativ de faţă, înregistrat la Tribunalul Galaţi –Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială şi de Contencios Administrativ sub nr.7036/233/2007 din 11 ianuarie 2007.

Examinând actele şi lucrările dosarului, constată cele ce urmează:

Prin sentinţa civilă nr.7162 pronunţată la 3 octombrie 2007, în Dosarul civil nr.7036/233/2007 din 7 iunie 2007, Judecătoria Galaţi a respins cererea formulată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi pentru înlocuirea amenzii cu muncă în folosul comunităţii privind pe contravenienta Dumitrache Gica, sancţionată de reclamant prin procesul-verbal seria JR nr.0498888 din 20 martie 2007 cu suma de 500 lei amendă, ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut – analizând actele şi lucrările dosarului – următoarele:

Prin sesizarea formulată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi în contradictoriu cu contravenienta Dumitrache Gica a solicitat instanţei înlocuirea amenzii de 500 lei, aplicată prin procesul-verbal de contravenţie seria JR, nr.0498888 din 20 martie 2007, cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, prev. de art.9 din OG nr.2/2001, modificată prin Legea nr.352/2006, cu motivarea că acesta din urmă nu a procedat cu rea-credinţă la plata amenzii.

La dosar s-au depus copia procesului-verbal de contravenţie, adresa din partea Primăriei com. Independenţa, jud.Galaţi către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi din care rezultă că demersurile cu privire la executarea amenzii au rămas fără rezultat ca urmare a insolvabilităţii contravenientei.

Petenta, legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prima instanţă a constatat că prin procesul-verbal de contravenţie, numita Dumitrache Gica a fost sancţionată cu amendă în sumă de 500 lei.

Având în vedere că numita Dumitrache Gica nu s-a prezentat în instanţă, deşi a fost legal citată, să-şi dea acordul cu privire la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării de a presta o activitate în folosul comunităţii potrivit art.9 pct.5 din OG nr.2/2001, instanţa de fond a respins sesizarea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs organul constatator Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, înregistrat la Tribunalul Galaţi – Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială şi de Contencios Administrativ, sub nr.7036/233/2007 din 11 ianuarie 2008, care a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei civile recurate şi pe fond, admiterea plângerii.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul-organ constatator a invocat disp. art.304 indice 1 Cod procedură civilă şi a criticat hotărârea menţionată ca fiind netemeinică şi nelegală sub aspectul prezenţei procurorului la judecarea cauzei, întrucât potrivit art.8 alin.4 din Ordonanţa Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare, participarea procurorului este obligatorie.

Aşa cum se poate observa din cuprinsul sentinţei civile atacate, procurorul nu a participat la judecarea cauzei, prezenţa sa nefiind consemnată în hotărâre.

Recurentul-organ constatator nu a solicitat probe în dovedirea susţinerilor sale din motivele de recurs.

Deşi legal citată, intimata-petentă Gica Dumitrache nu s-a prezentat în instanţă la termenul de judecată din 6 februarie 2008, nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărarea sa.

RECURSUL ORGANULUI CONSTATATOR ESTE FONDAT.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate prin prisma motivelor de recurs, precum şi din oficiu, se constată că Judecătoria Galaţi a pronunţat o hotărâre nelegală, a cărei reformare se impune pentru următoarele considerente:

În cauză, organul constatator Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi a sesizat instanţa de judecată în vederea înlocuirii amenzii în sumă de 500 lei aplicată petentei Gica Dumitrache prin procesul-verbal de contravenţie seria JR nr. 0498888 din 20 martie 2007 cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii întrucât contravenienta nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi potrivit adresei Primăriei com. Independenţa jud.Galaţi nr.1399 din 9 mai 2007 nu există posibilitatea executării silite.

Prima instanţă a soluţionat sesizarea cu încălcarea disp. art.8 alin.4 din Ordonanţa Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, modificată, pronunţând o hotărâre nelegală.

Conform dispoziţiilor legale menţionate, participarea procurorului la soluţionarea unei astfel de cauze este obligatorie, sancţiunea fiind nulitatea absolută a hotărârii pronunţate.

În sensul precizat, din practicaua sentinţei civile recurate reiese că procurorul nu a participat la soluţionarea sesizării, nefiind consemnată prezenţa acestuia.

Faţă de considerentele expuse şi de dispoziţiile legale menţionate, în temeiul disp. art.304 pct.1 şi art.312 alin.1 şi alin.3 Cod procedură civilă, Tribunalul va admite recursul declarat de organul constatator, va casa sentinţa civilă nr.7162 din 3 octombrie 2007 a Judecătoriei Galaţi, pronunţată în dosarul civil nr.7036/233/2007 şi va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În rejudecare, Judecătoria Galaţi va respecta – la soluţionarea sesizării de faţă – disp. art.8 alin.4 din Ordonanţa Guvernului nr.55/2002, modificată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recurentul-organ constatator INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GALATI, cu sediul in Galati, str.Traian nr.464 împotriva sentinţei civile nr.7162 din 3.10.2007 pronunţată de Judecătoria Galaţi în Dosarul nr.7036/233/2007, în contradictoriu cu intimata-petentă Dumitrache Gica, domiciliată în com.Independenta, jud.Galati, având ca obiect – plângere proces-verbal de contraventie.

Casează sentinţa atacată în sensul că trimite cauza spre rejudecare instanţei de fond.

I r e v o c a b i l ă.

Pronunţată în şedinţa publică din 06.02.2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER,

Red.L.M.

Dact.L.O./15.02.2008

Etichete: