Top

Retinerea circumstantei atenuante prev art 73 lit b cod penal si efectele juridice ale acesteia asupra pedepsei principale si despagubirilor civile

Drept Penal: Retinerea circumstantei atenuante prev art 73 lit b cod penal

si efectele juridice ale acesteia asupra pedepsei principale si despagubirilor

civile

Dosar nr 1393/316/2007

Prin decizia penală nr. 82/ 19.02.2009 a Tr i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de inculpatul V S împotriva sentinţei penale

nr.285/10.09.2008 a Judecătoriei Tg.Bujor.

Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi-n rejudecare:

Reţine la încadrarea juridică a infracţiunii de vătămare corporală gravă şi

circumstanţa atenuantă prev. de art.73 lit.b C.pen. şi reduce pedeapsa aplicată

inculpatului V S de la 6 luni închisoare la 3 luni închisoare.

Reduce termenul de încercare de la 2 ani şi 6 luni la 2 ani şi 3 luni.

Reduce despăgubirile civile la care a fost obligat inculpatul către partea civilă

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, de la suma de 2160,81 lei la suma de

1080,40 lei.

Înlătură dispoziţia de plată a daunelor morale şi reduce daunele materiale la

care a fost obligat inculpatul V S către partea civilă V I, de la suma de 38 lei la

suma de 19 lei.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel

rămân în sarcina acestuia.

.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr.285/10.09.2008 a Judecătoriei Tg.Bujor a fost condamnat

inculpatul V S, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. şi ped. de art. 182

alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 74 lit. a şi c Cod penal şi art. 76 lit. d Cod penal la o pedeapsă de 6

(şase) luni închisoare.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 71 Cod penal a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţIată a executării pedepsei pe

durata termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal, respectiv 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni.

În baza disp. art. 71 alin. 5 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii

pe durata suspendării condiţIate a executării pedepsei închisorii.

În baza disp. art. 14 Cod pr. penală în ref. la art. 998 Cod civil şi art. 188 din Legea nr.

3/1978 a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi

suma de 2160,81 lei despăgubiri civile.

În baza disp. art. 14 Cod pr. penală în ref. la art. 998 Cod civil a fost obligat inculpatul să

plătească părţii civile V I suma de 38 lei daune materiale şi 1000 lei daune morale.

În baza disp. art. 189 şi 191 Cod pr. penală a fost obligat inculpatul la plata sumei de 350

lei cheltuieli judiciare către stat.

S-a reţinut printre altele că în data de 22.05.2007, în jurul orelor 14,00, inculpatul V S a

trimis-o pe minora T Ia să aducă două găleţi cu apă de la fântână.

Pe drumul de întoarcere aceasta s-a întâlnit cu partea vătămată V I care, fiind în stare de

ebrietate, făcea scandal. Partea vătămată a smuls găleţile din mâna minorei şi le-a aruncat pe

drum.

După trecerea unui interval de timp, partea vătămată având un topor în mână s-a apropiat

de inculpatul V S care stătea de vorbă pe stradă cu martora Z E.

Pentru a evita conflictul inculpatul s-a retras în curtea locuinţei martorei M M, unde a stat

o perioadă de timp.

Când s-a îndreptat spre locuinţa sa inculpatul a văzut-o din nou pe partea vătămată cu

toporul în mână şi împreună cu fiica sa a fugit la locuinţa G I.

În jurul orelor 16,00 inculpatul V S a mers la Postul de Poliţie să reclame cele întâmplate.

După ce a plecat de la Poliţie şi se îndrepta spre casă a întâlnit-o din nou pe partea

vătămată şi în urma unor discuţii inculpatul a luat o piesă metalică din căruţa martorului A I pe

care a aruncat-o înspre partea vătămată.

Piesa aruncată a lovit-o pe partea vătămată peste picioare, aceasta suferind o fractură ce a

necesitat pentru vindecare circa 90 – 120 zile de îngrijiri medicale.

S-a reţinut că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului sunt dovedite cu materialul probator

administrat în faza de urmărire penală şi în cursul cercetărilor judecătoreşti, respectiv declaraţiile

părţii vătămate coroborate cu declaraţiile martorilor M M, V I, G I, A I, G I, C A G, A L,

declaraţiile inculpatului şi certificatul medico – legal.

S-a mai reţinut că, în drept, fapta inculpatului de a lovi pe partea vătămată cu un obiect

contondent cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare circa 90 – 120 zile de

îngrijiri medicale întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă

prev. de disp. art. 182 alin. 1 Cod penal.

Împotriva sentinţei penale menţIate a declarat apel inculpatul V S.

La termenul de judecată din 17.02.2009, apărătorul inculpatului a arătat că sunt incidente

dispoziţiile art.44 C.pen. referitoare la legitima apărare, cerând achitarea acestuia în temeiul

disp.art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. în referire la art.10 lit.e C.pr.pen.

Apelul este fondat pentru anumite considerente.

La termenul de judecată din 21.01.2009, reprezentantul Parchetului a invocat excepţia

tardivităţii apelului formulat de inculpat.

Tribunalul apreciază că apelul a fost declarat în termenul legal.

Inculpatul V S a fost prezent la termenul de judecată din 03.09.2008 la Judecătoria

Tg.Bujor când au avut loc dezbaterile în fond.

Prin urmare, termenul de apel de 10 zile curge pentru inculpat de la data pronunţării

sentinţei penale apelate, respectiv de la data de 10.09.2008. Apelul inculpatului a fost înregistrat la

instanţă la data de 19.09.2008, în interiorul termenului legal de apel.

În mod corect prima instanţă a stabilit vinovăţia inculpatului V S pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.182 alin.1 C.pen.

S-a ţinut cont de materialul probator administrat în cauză: declaraţiile părţii vătămate V I,

declaraţiile inculpatului V S, raport de constatare medico-legală nr.677/E/09.07.2007( copie),

declaraţiile martorilor M M, V I, G I, A I, G I.

Nu sunt întrunite în cauză condiţiile legitimei apărări aşa cum sunt prevăzute de art.44

C.pen.

La momentul când inculpatul a aruncat cu obiectul metalic asupra părţii vătămate V I şi a

lovit-o pe aceasta, nu se produsese vreun atac material, direct, imediat şi injust asupra

inculpatului, care să fie de natură a pune în pericol grav persoana acestuia. Inculpatul se afla în

căruţă şi putea să evite orice contact cu persoana părţii vătămate prin simpla plecare de la locul

respectiv.

Cu toate acestea, în speţa de faţă, sunt incidente disp.art.73 lit.b C.pen.

Pe parcursul zilei de 22.05.2007, până la momentul producerii faptei, partea vătămată a

fost cea care a provocat scandal, fiind în stare de ebrietate. Partea vătămată V I a agresat-o pe

minora T Ia, smulgându-i găleţile din mână şi aruncându-le pe drum, minoră care fusese trimisă

de către inculpat să aducă apă de la fântână. Ulterior, aceeaşi parte vătămată l-a ameninţat pe

inculpat cu un topor, mergând apoi cu toporul prin localitate.

În aceste condiţii, în mod cert inculpatului i s-a produs o puternică tulburare determinată

de conduita părţii vătămate, sub stăpânirea căreia inculpatul a comis fapta prevăzută de art.182

alin.1 C.pen.

Având în vedere reţinerea acestei circumstanţe atenuante, Tribunalul apreciază că trebuie

reduse corespunzător atât pedeapsa principală cât şi termenul de încercare. O pedeapsă de 3 luni

închisoare va asigura atingerea scopului educativ-preventiv al sancţiunii, iar termenul de încercare

va fi de 2 ani şi 3 luni.

Daunele morale nu se justifică în vreun fel. Partea vătămată se afla în stare de ebrietate, a

fost cea care a provocat scandal şi a întreţinut starea de tensiune prin comportamentul ei

antisocial, astfel încât nu poate fi vorba de cauzarea vreunui prejudiciu moral aceste părţi.

Ţinând cont de culpa concurentă a părţii vătămate la producerea faptei, din perspectiva

răspunderii civile delictuale( vinovăţia, ca şi condiţie a acestei răspunderi este compusă atât din

vinovăţia inculpatului cât şi din culpa părţii vătămate), Tribunalul apreciază că daunele materiale

către partea vătămată V I şi despăgubirile civile către Spital trebuie reduse la jumătate.

Faţă de cele arătate şi de art.371,372,378,379 pct.2 lit.a C.pr.pen., Tribunalul va admite

apelul declarat de inculpatul V S împotriva sentinţei penale nr.285/2008 a Judecătoriei Tg.Bujor şi

va desfiinţa în parte sentinţa penală apelată.

În rejudecare,

Tribunalul va reţine la încadrarea juridică a infracţiunii de vătămare corporală gravă şi

circumstanţa atenuantă prev. de art.73 lit.b C.pen. şi va reduce pedeapsa aplicată inculpatului V S

de la 6 luni închisoare la 3 luni închisoare.

Va reduce termenul de încercare de la 2 ani şi 6 luni la 2 ani şi 3 luni.

Va reduce despăgubirile civile la care a fost obligat inculpatul către partea civilă Spitalul

Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, de la suma de 2160,81 lei la suma de 1080,40 lei.

Va înlătura dispoziţia de plată a daunelor morale şi va reduce daunele materiale la care a

fost obligat inculpatul V S către partea civilă V I, de la suma de 38 lei la suma de 19 lei.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Văzând şi art.192 alin.3 C.pr.pen.,

Etichete: