Top

Incuviintare executare silita

DOSAR NR.15257/233/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GALAŢI

SECŢIA COMERCIALĂ, MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ

ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA COMERCIALĂ NR.80

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 21.01.2010

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de recurenta-creditoare C.B. SA BUCUREŞTI

împotriva încheierii nr.1224/ES din 26.08.2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi, în dosarul

nr.15257/233/2009, în contradictoriu cu intimatul-petent Executor Bancar C.M., intimatul-debitor R.I., având

ca obiect –încuviinţare executare silită.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, în sensul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă potrivit art.242 pct.2

C.proc.civ.

Tribunalul constată dosarul în stare de judecată şi-l reţine spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Galati sub nr.15257/233/2009 executorul bancar C. I.

a solicitat incuviintarea executarii silite mobiliare si imobiliare a debitorului R. I., la cererea creditorului

urmaritor C.B.

In motivarea cererii a aratat ca prin contractul de credit nr.114234/14.03.2008 creditorul a acordat

debitorului un credit pentru nevoi personale , la plata caruia debitorul inregistreaza sume restante, respectiv

6.234,39 lei.

In drept a invocat art.3731 c.pr.civ.

A anexat cererea de executare silita formulate de creditor, contractul de credit si graficul de

rambursare a sumelor.

Prin incheierea data in Camera de Consiliu la data de 26.089.2009 Judecatoria Galati a admis in

parte cererea si a incuviintat executarea silita mobiliara.

A respins ca neintemeiate cererile de executare silita imobiliara si cererea de executare silita a

cheltuielilor de executare.

S-a retinut in motivarea incheierii ca , potrivit deciziei Curtii Constitutionale nr.458/2009 este

necesara inlaturarea oricaror posibilitati de abuz ce s-ar putea ivi in cursul executarii silite, procedura de

incuviintare a executarii silite fiind un act ce tine de activitatea de judecata, inclusiv sub aspectul

probatoriului si a analizarii cerintelor necesare.

Astfel, pentru executarea silita imobiliara creditoarea trebuie sa indice imobilul ce va face obiectul

executarii, mai ales ca asupra executarii silite imobiliare se pronunta instanta in circumscriptia careia se va

face executarea.

In privinta cheltuielilor de executare a retinut ca din interpretarea art.372 c.pr.civ. rezulta ca acestea

trebuie sa fie stabilite printr-un titlu executoriu, o alta interpretare ducand la o concluzie neconforma cu

legea.

Impotriva acestei incheieri a declarat recurs in termen legal creditorul.

In dezvoltarea motivelor de recurs a aratat ca creditul acordat nu a fost garantat cu un imobil,

executorul bancar urmand sa efectueze demersuri invederea identificarii bunurilor debitorului ce ar putea fi

supuse executarii silite. Efectuarea acestor demersuri anterior incuviintarii executarii silite de catre instanta

ar constitui un abuz din partea acestuia .

Referitor la competenta instantei a precizat ca numai daca executorul ar identifica bunuri ale

debitorului in afara razei teritoriale a Judecatoriei Galati, ar trebui sa formuleze cerere de incuviintare silita

la instanta competenta.

Verificand legalitatea incheierii din Camera de Consiliu din data de 26.08.2009 a Judecatoriei Galati

prin prisma motivelor de recurs invocate dar si sub toate aspectele sale, asa cum prevad dispozitiile art.

3041 c.pr.civ., instanta de control judiciar retine ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente :

Potrivit disp.art.3731 al.1 c.pr.civ.executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre

instanta de executare, careia ii va inainta in copie cererea creditorului urmaritor si titlului executoriu.

Din interpretarea textului de lege rezulta fara echivoc faptul ca pentru a se trece la punerea in

executare a unui titlu executoriu este necesara si totodata suficienta o singura cerere de incuviintare a

executarii silite, iar nu atatea cereri de incuviintare cate forme de executare silita sunt reglementate prin

lege . Solutia este logica si rezulta si din interpretarea sistematica a codului de procedura civila, avand in

vedere ca in capitolele care reglementeaza diferitele forme de executare silita nu se prevede necesitatea

obtinerii unei incuviintari a executarii silite pentru fiecare in parte.

In ceea ce priveste probatoriul, acesta este limitat la conditiile cumulative impuse de textul anterior

mentionat : inscrisuri constand in cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu, in copie.

Instanta , in exercitarea atributiilor sale, nu poate decat sa verifice daca cererea creditorului este

reala si daca inscrisul doveditor anexat constituie titlu executoriu conform legii.

Chiar limitandu-se la aceste verificari instanta tot face aplicarea deciziei nr.458/2009 a CCR, fiind

inlaturate eventualele abuzuri constand in posibilitatea punerii in executare a unui inscris ce nu constituie

titlu potrivit legii, ori a inceperii unei executari silite la cererea unei persoane neindreptatite, care nu are

calitatea de creditor.

Vor fi retinute si motivele invocate de recurent, in sensul ca executorul nu are posibilitatea de a

efectua verificari cu privire la eventualele bunuri sau sume de bani ale debitorului anterior incuviintarii cererii

de catre instanta, deoarece asemenea verificari pot fi facute doar in cursul unei executari silite desfasurate

in conformitate cu legea.

Pentru considerentele anterior expuse instanta apreciaza intemeiat recursul in baza disp.art.304

pct.9 c.pr.civ. si il va admite.

In consecinta, va modifica incheierea recurata si in rejudecare va incuviinta cererea astfel cum a

fost formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta-creditoare C.B. SA BUCUREŞTI împotriva încheierii

nr.1224/ES din 26.08.2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi, în dosarul nr.15257/233/2009, în

contradictoriu cu intimatul-petent Executor Bancar C.M.I., intimatul-debitor R.I., având ca obiect –

încuviinţare executare silită.

Modifică încheierea nr.1224/ES/2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi şi în rejudecare:

Încuviinţează executarea silită la cererea creditorului C.B. împotriva debitorului R. I. în baza titlului

executoriu reprezentat de Contractul de Împrumut Personal Citibank nr.114234 din 14.09.2008.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 21 ianuarie 2010.

Tags: