Top

Încuviinţare executare silită. Prescrierea executării silite. Nerespectarea principiului contradicţionalităţii şi a dreptului la apărare cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a solicita încuviinţarea executării silite.

Potrivit art. 405 alin.1 Cod pr.civila, dreptul de a cere executarea silita se prescrie în termen de 3 ani, daca legea nu prevede astfel, termenul de prescriptie începe sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita.

Prin încheierea pronuntata de instanta de fond în camera de consiliu s-a respins cererea de încuviintare a executarii silite ca fiind prescrisa, cauza luându-se fara citarea partilor.

Potrivit principiului contradictorialitatii, toate elementele procedurale trebuie supuse dezbaterii si discutiei partilor, astfel încât fiecare poate sa aiba posibilitatea de a se exprima cu privire la orice element care ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.

În acest sens, judecatorul nu poate hotarâ asupra unei cereri decât dupa citarea sau înfatisarea partilor, potrivit dispozitiilor art.85 Cod pr.civila, chiar daca cererea de încuviintare a executarii silite se judeca într-o procedura necontencioasa.

Instanta nu poate pronunta hotarârea în termenul unui mijloc procedural, în speta exceptia prescrierii dreptului de a cere încuviintarea executarii silite, fara a-l pune în prealabil în discutia partilor, impunându-se respectarea principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare al partilor si în faza executarii silite.

Întrucât în cauza partile nu au fost legal citate, iar exceptia prescriptiei nu a fost pusa în discutia acestora de catre prima instanta, a fost admis recursul cu consecinta casarii încheierii si trimiterii cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Tags:

Incuviintare executare silita. Inadmisibilitatea invocarii prescriptiei executarii in cadrul unei proceduri necontencioase.

Materia:Executare silita

Tip decizie

Nr/data : 14.12.2006

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Incuviintare executare silita. Inadmisibilitatea invocarii prescriptiei executarii in cadrul unei proceduri necontencioase.

Prin încheierea nr.1511 din 19 octombrie 2006 Judecătoria Focşani a respins cererea privind încuviinţarea executării silite a deciziilor de imputare emise de SNC Petrom SA –Sucursala Peco Vrancea privind pe debitorul D. S. reţinând că executarea este prescrisă.

Prima instanţă a fost investită cu o cerere de încuviinţare a executării silite, cerere soluţionată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. In cadrul acestei cereri nu se putea invoca din oficiu prescripţia executării silite.

Prescripţia poate fi invocată de debitor în cadrul unei contestaţii la executare în care urmează a fi citate ambele părţi creditor şi debitor urmând ca ambele părţi să-şi facă apărările pe care le consideră.

Tags:

Incuviintare executare silita. Sulta prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Materia: Executare silita

Nr/data 99/7.02.2007

Decizie

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Incuviintare executare silita. Sulta prescriptia dreptului de a cere executarea silita.

Prin cererea înreg.la nr. 338/2006 la Judecătoria Focşani creditoarea A.G. a solicitat să se încuviinţeze executarea silită a sentinţei civile nr. 2923/5.06.2001, în contradictoriu cu debitoarea A. M.

Prin încheierea nr. 2139/22.11.2006 instanţa a admis în parte cererea şi a încuviinţat executarea silită numai cu privire la punerea în posesie, dar a respins capătul de cerere privind executarea sultei ca fiind prescrisă.

Recursul nu este fondat.

Potrivit art. 405 alin.1 Cod proc.civilă dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, iar în cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Sulta reprezintă un drept de creanţă care se prescrie în termenul general de 3 ani şi nu poate fi aplicat prin asemănare termenul de 10 ani, chiar dacă sulta a fost stabilită într-un proces de ieşire din indiviziune.

Tags:

Incuviintare executare silita

DOSAR NR.15257/233/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GALAŢI

SECŢIA COMERCIALĂ, MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ

ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA COMERCIALĂ NR.80

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 21.01.2010

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de recurenta-creditoare C.B. SA BUCUREŞTI

împotriva încheierii nr.1224/ES din 26.08.2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi, în dosarul

nr.15257/233/2009, în contradictoriu cu intimatul-petent Executor Bancar C.M., intimatul-debitor R.I., având

ca obiect –încuviinţare executare silită.

La apelul nominal au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, în sensul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă potrivit art.242 pct.2

C.proc.civ.

Tribunalul constată dosarul în stare de judecată şi-l reţine spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Galati sub nr.15257/233/2009 executorul bancar C. I.

a solicitat incuviintarea executarii silite mobiliare si imobiliare a debitorului R. I., la cererea creditorului

urmaritor C.B.

In motivarea cererii a aratat ca prin contractul de credit nr.114234/14.03.2008 creditorul a acordat

debitorului un credit pentru nevoi personale , la plata caruia debitorul inregistreaza sume restante, respectiv

6.234,39 lei.

In drept a invocat art.3731 c.pr.civ.

A anexat cererea de executare silita formulate de creditor, contractul de credit si graficul de

rambursare a sumelor.

Prin incheierea data in Camera de Consiliu la data de 26.089.2009 Judecatoria Galati a admis in

parte cererea si a incuviintat executarea silita mobiliara.

A respins ca neintemeiate cererile de executare silita imobiliara si cererea de executare silita a

cheltuielilor de executare.

S-a retinut in motivarea incheierii ca , potrivit deciziei Curtii Constitutionale nr.458/2009 este

necesara inlaturarea oricaror posibilitati de abuz ce s-ar putea ivi in cursul executarii silite, procedura de

incuviintare a executarii silite fiind un act ce tine de activitatea de judecata, inclusiv sub aspectul

probatoriului si a analizarii cerintelor necesare.

Astfel, pentru executarea silita imobiliara creditoarea trebuie sa indice imobilul ce va face obiectul

executarii, mai ales ca asupra executarii silite imobiliare se pronunta instanta in circumscriptia careia se va

face executarea.

In privinta cheltuielilor de executare a retinut ca din interpretarea art.372 c.pr.civ. rezulta ca acestea

trebuie sa fie stabilite printr-un titlu executoriu, o alta interpretare ducand la o concluzie neconforma cu

legea.

Impotriva acestei incheieri a declarat recurs in termen legal creditorul.

In dezvoltarea motivelor de recurs a aratat ca creditul acordat nu a fost garantat cu un imobil,

executorul bancar urmand sa efectueze demersuri invederea identificarii bunurilor debitorului ce ar putea fi

supuse executarii silite. Efectuarea acestor demersuri anterior incuviintarii executarii silite de catre instanta

ar constitui un abuz din partea acestuia .

Referitor la competenta instantei a precizat ca numai daca executorul ar identifica bunuri ale

debitorului in afara razei teritoriale a Judecatoriei Galati, ar trebui sa formuleze cerere de incuviintare silita

la instanta competenta.

Verificand legalitatea incheierii din Camera de Consiliu din data de 26.08.2009 a Judecatoriei Galati

prin prisma motivelor de recurs invocate dar si sub toate aspectele sale, asa cum prevad dispozitiile art.

3041 c.pr.civ., instanta de control judiciar retine ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente :

Potrivit disp.art.3731 al.1 c.pr.civ.executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre

instanta de executare, careia ii va inainta in copie cererea creditorului urmaritor si titlului executoriu.

Din interpretarea textului de lege rezulta fara echivoc faptul ca pentru a se trece la punerea in

executare a unui titlu executoriu este necesara si totodata suficienta o singura cerere de incuviintare a

executarii silite, iar nu atatea cereri de incuviintare cate forme de executare silita sunt reglementate prin

lege . Solutia este logica si rezulta si din interpretarea sistematica a codului de procedura civila, avand in

vedere ca in capitolele care reglementeaza diferitele forme de executare silita nu se prevede necesitatea

obtinerii unei incuviintari a executarii silite pentru fiecare in parte.

In ceea ce priveste probatoriul, acesta este limitat la conditiile cumulative impuse de textul anterior

mentionat : inscrisuri constand in cererea creditorului urmaritor si titlul executoriu, in copie.

Instanta , in exercitarea atributiilor sale, nu poate decat sa verifice daca cererea creditorului este

reala si daca inscrisul doveditor anexat constituie titlu executoriu conform legii.

Chiar limitandu-se la aceste verificari instanta tot face aplicarea deciziei nr.458/2009 a CCR, fiind

inlaturate eventualele abuzuri constand in posibilitatea punerii in executare a unui inscris ce nu constituie

titlu potrivit legii, ori a inceperii unei executari silite la cererea unei persoane neindreptatite, care nu are

calitatea de creditor.

Vor fi retinute si motivele invocate de recurent, in sensul ca executorul nu are posibilitatea de a

efectua verificari cu privire la eventualele bunuri sau sume de bani ale debitorului anterior incuviintarii cererii

de catre instanta, deoarece asemenea verificari pot fi facute doar in cursul unei executari silite desfasurate

in conformitate cu legea.

Pentru considerentele anterior expuse instanta apreciaza intemeiat recursul in baza disp.art.304

pct.9 c.pr.civ. si il va admite.

In consecinta, va modifica incheierea recurata si in rejudecare va incuviinta cererea astfel cum a

fost formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta-creditoare C.B. SA BUCUREŞTI împotriva încheierii

nr.1224/ES din 26.08.2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi, în dosarul nr.15257/233/2009, în

contradictoriu cu intimatul-petent Executor Bancar C.M.I., intimatul-debitor R.I., având ca obiect –

încuviinţare executare silită.

Modifică încheierea nr.1224/ES/2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi şi în rejudecare:

Încuviinţează executarea silită la cererea creditorului C.B. împotriva debitorului R. I. în baza titlului

executoriu reprezentat de Contractul de Împrumut Personal Citibank nr.114234 din 14.09.2008.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 21 ianuarie 2010.

Tags:

Încuviinţare executare silită

Tip speta: încheiere

Data: 04.02.2011

Obiect: INCUVIINTARE EXECUTARE SILITA

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr. 8/31.01.2011 a BEJ „G. K.” din Buhuşi, jud. Bacău, înregistrată sub nr. 135/199/1.02.2011 la Judecătoria Buhuşi, s-a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite a s. c. nr. 679/27.10.2009 a Judecătoriei Buhuşi, înaintându-se în acest sens în copie, cererea de executare silită formulată de creditoarea M. I..

Cererea a fost legal timbrată cu 0,15 lei timbru judiciar şi 10 lei taxă judiciară de timbru.

Cererii i-a fost anexată şi copia s. c. nr. 679/27.10.2009 a Judecătoriei Buhuşi.

Verificând titlul executoriu a cărui executare se solicită, sub aspectul condiţiilor prevăzute de art. 379 C. pr. civ., respectiv cu privire la caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei de executat, instanţa constată că aceasta nu este certă, întrucât prin hotărârea sus-menţionată, debitoarele au fost obligate de instanţă la acordarea de despăgubiri băneşti către creditoare, pentru o suprafaţă de teren, fără a fi determinat expres cuantumul acestor despăgubiri.

Întrucât determinarea cuantumului despăgubirilor este de competenţa – reglementată prin lege – a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate, despăgubirile neputând fi calculate de executorul judecătoresc, instanţa urmează ca, în temeiul art. 3731 al. 4 pct. 3 C. pr. civ., să respingă cererea de încuviinţare silită.

Red. C.A.M. – 04.02.2011

Tags: