Top

Plangere contraventionala

Domeniu:pl.contraventională

Tip:sentinta

Nr/data:263/3.03.2011

Autor :Judecatoria Adjud

Plangere contraventionala

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecatoriei Adjud la data de 20.08.2009 sub nr. 1665/173/2009, petenta SC Petrom SA a solicitat în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională a Vămilor-DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE , anularea procesului-verbal seria ANV/200 nr. 0136439/12.08.2009 si exonerarea de amenda aplicata, restituirea sumei de 10 000 lei reprezentand jumatate din minimul amenzii achitate , iar in subsidiar in locuirea amenzii cu avertismentul.

În motivarea cererii, petenta a arătat că fapta constata este prezentata generic ,fara detalii,fiind lipsita de continut ,situatie ce echivaleaza cu lipsa acesteia si atrage nulitatea procesului verbal de contraventie potrivit disp.art. 17 din OG 2/2001. Astfel inspectorii fiscali au consemnat sumar ca petenta a majorat preturile de vanzare cu amanuntul la tigaretele aflate in stoc in data de 30.06.2009 nearătând in concret cat este acel stoc , pentru a putea aprecia daca fapta intruneste trasaturile esentiale ale infractiunii. A mai solicitat anularea procesului verbal intrucat la incheierea sa nu au fost respectate dispozitiile OG 92/2003 in ce priveste procedura de efectuare a controlului fiscal ce a stat la baza emiterii actului constatator, că au fost ignorate disp.art 106 al.2 din C.pr.fiscala ce instituie obligatia organului de control ca la inceputul inspectiei fiscale sa informeze contribuabilul cu privire la dreptul de a numi o persoana care sa colaboreze cu organul de control, dar si dispozitiile art 107 al 2 cpr.fisc, intrucat inspectorii fiscali nu i-au comunicat petentei data ,ora si locul prezentarii concluziilor ,pentru ca aceasta sa-şi prezinte pe larg punctul de vedere cu privire la constatări. De asemenea petenta a mai aratat ca au fost incalcate prev. art 16 al 1 din OG 2/2001 si art 17 din OG 2/2001 ,nefiind indicate in cuprinsul procesului verbal data la care fapta a fost savarsita,perioada controlata si a locului in care a fost savarsita fapta,fiind indicat ca punct de lucru controlat cel din str.Republicii,nr.1 bis, insa asa cum rezulta din stampila statiei,aplicata punctul de lucru este situat in str Republicii nr 2 B. În ce priveste temeinicia procesului verbal, petenta a aratat ca in pct 6 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal sunt descrisi pasii ce trebuie urmati pentru intrarea in vigoare a preturilor maxime de vanzare cu amanuntul ,fără insa a preciza ce se intampla cu stocul existent la momentul modificarii acestor preturi maximale. Cum stabilirea preturilor maxime de vanzare cu amanuntul este atributul persoanei care produce tigaretele sau care le importa , vanzarea de tigarete la data de 06.08.2009 cu noile preturi comunicate respecta dispozitiile legale in materie. In tacerea legii nu este nici o dispozitie legala incalcata si nu a fost creat nici un prejudiciu bugetului de stat. Petenta a mai aratat ca este practic imposibil pentru un comerciant sa aplice la un moment dat ,mai multe preturi de vanzare pentru acelasi tip de produs . In practică, baza tinerii evidentei operative a produselor din spatiile de vanzare cu amanuntul este codul de bare ,loturile fiind folosite numai pentru descarcarea de gestiune in cadrul evidentei scriptice a stocurilor. Totodata se intra in contradictie cu prev.OG 99/2000 privind comercializarea produselor care reglementeraza strict situatiile in care se pot comercializa bunuri la un pret redus fata de pretul normal de vanzare.

In dovedirea plangerii, petenta a solicitat proba cu inscrisuri si a depus la dosar copia procesului-verbal seria ANV/200 nr. 0136439/12.08.2009.

În drept, au fost invocate dispozitiile O.G. nr.2/2001, Codul fiscal, Codul de procedura fiscala.

Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea ca nefondata a plangerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal.

In fapt a aratat ca in cuprinsul procesului verbal este descrisa fapta , facandu-se trimitere in descrierea faptei la balanta de produse complementare care contine toate informatiile necesare. Intimata a mai aratat ca inspectorii fiscali nu au desfăşurat o inspectie fiscala, ci un control inopinat tematic . Procesul verbal contine si data savsarsirii faptei, fiind inserata in cuprinsul balantei de produse anexata procesului verbal ,in care este mentionata perioada controlata :01.07.2009 -05.07.2009, iar in certificatul constatator prezentat este inscris sediul secundar din Adjud ,str Republicii nr 1 bis,statia Peco nr.7 Adjud. Astfel,intimata apreciaza că criticele petentei privind legalitatea procesului verbal sunt neintemeiuate. In ce priveste temeinicia constatarilor , intimata a aratat ca potrivit disp.art 177 din Lg 571/2003 este interzisa vanzarea de tigarete de catre orice persoana la un pret ce depaseste pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat. Astfel ,i ntrucat pentru tigaretele existente in stoc a fost stabilit si decarat pretul maxim este interzis majorarea pretului. Intrucat accizele platite de producator se calculeaza in functie de pretul maxim de vanzare cu amanuntul , comercializarea tigaretelor la un pret de vanzare cu amanuntul mai mare, determina incasarea unui cuantum mai mic al accizelor la buget decat cel datorat calculat la pretul real de vanzare, creandu-se astfel prejudiciu bugetului de stat. Intrucat sanctiunea aplicata respecta limitele prevazute de actul normativ ,fiind aplicat minimul amenzii prevazute de lege, intimata a mentionat ca nu se justifica inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentului.

In dovedirea sustinerilor din intampinare, intimata a depus la dosar copii de pe urmatoarele inscrisuri: proces verbal de constatare ,certificat constatator SC Petrom SA , balanta produse complementare de la 01.07.2009-05.07.2009.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.115 Cod proc.civila.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr.1530/21.12.2009 a Judecătoriei Adjud plângerea a fost respinsă ca neîntemeiată, in considerentele sentinţei constatându-se legalitatea si temeinicia procesului-verbal seria ANV/200 nr. 0136439/12.08.2009

Împotriva acestei sentinţe petenta a formulat recurs. Prin decizia civilă nr. 492/2010 pronunţată în dosarul nr. 1665/2009 Tribunalul Vrancea a admis recursul, a casat sentinţa civilă recurată şi a trimis cauza aceleeaşi instanţe pentru rejudecare, in considerentele deciziei reţinându-se că instanţa de fond nu a analizat motivele de netemeinicie dezvoltate de petentă la pct. B din plângere, respectiv cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 177 din Lg. 571/2003, în rejudecare urmând a se avea în vedere dacă sunt aplicabile disp.art.12 alin.1 OG 2/2001.

În rejudecare plângerea a fost înregistrată sub nr. 2603/173/2010 a Judecătoriei Adjud.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine :

Prin procesul-verbal seria ANV/200 nr. 0136439/12.08.2009, petenta a fost sanctionată contraventional pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 220 alin.1 lit.r si sanctionata de art.220 alin.2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, actualizata(f.12-13). In procesul-verbal s-a retinut ca in urma controlului efectuat la data de 06.08.2009 ora 10, la punctul de lucru Statia Peco nr 7 din mun Adjud , str Republivcii nr 1 bis ,Adjud apartinand petentei potrivit procesului verbal de control incheiat la data efectuarii controlului din 06.08.2009, s-a constatat ca societatea a majorat preturile de vanzare cu amanuntul la tigarile aflate in stoc la data de 30.06.2009,conform balantei de produse complementare anexata la procesul verbal, ce face parte integranta din procesul-verbal,pentru perioada controlata 01.07.2009-05.07.2009, incalcandu-se prevederile art.177 alin.7 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Sub aspectul legalităţii, instanţa reţine că procesul verbal îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 17 din OG 2/2001 , cuprinzând descrierea faptei, data şi locul întocmirii, numele agentului constatator şi al contravenientului, încadrarea în drept a faptei reţinute, sancţiunea aplicată, iar în ceea ce priveşte criticile de nelegalitate invocate de petentă raportat la art.16 din O.G. nr.2/2001, acestea sunt nefondate pentru următoarele considerente. Potrivit dispozitiilor art 16 al 1 din OG 2/2001 organul constatator trebuie sa cuprinda in continutul procesului verbsal descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei ,orei si locului in care a fost savarsita precum si aratarea tuturor imporejurarilor ce pot servi lLa aprecierea gravitatii si evaluarea eventualelor pagube pricinuite. Din continutul procesului verbal de contraventie instanta retine ca agentul constatator a descris corespunzator fapta sanctionata redand in afara textului legal aplicabil si descrierii abstracte a faptei ,asa cum aceasta este prevazuta in norma juridica , si elemente concrete , suficiente, pentru caracterizarea faptei ca fiind contraventie. Intinderea redusa a inscrisului tipizat ce constituie suportul material al actului constatator si sanctionator al contraventiei , denumit proces verbal , nu a permis in mod evident prezentarea in detaliu a datelor tehnice ,contabile cuprinse distinct in balanta de produse complementare ,la care se face trimitere(f.37-48,68-79,85-102). Aceste date insa fac parte integranta din cuprinsul procesului verbal, act contabil in care a fost consemnata situatia preturilor practicate cu ocazia vanzarilor de tigarete efectuate de petenta si oferite date esentiale pentru valabilitea actului(perioada controlata -01.07.2009-05-07.2009), data savarsirii contraventiei continue de catre petenta,contraventie care cunoaste un moment al consumarii-in care s-a realizat in totalitate latura obiectiva si unul al epuizarii ,cand a incetat actiunea specifica acesteia producandu-se si ultimul rezultat partial,cand orice urmare imediata a contraventiei survenita dupa momentul consumarii a incetat sa mai apara ,incetand consecintele imediate ale contraventiei. Acest ultim moment constituie si data savarsirii contraventiei ,fata de care se apreciaza efectele juridice ale faptei . In cuprisul procesului verbal exista mentiuni exprese privind locul savarsirii faptei , respectiv Statia Peco nr 7 din mun.Adjud str Republicii nr 1 bis jud Vrancea,date preluate intocmai , conform celor existente in certificatul constatator eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru sediul secundar din Adjud al SC Petrom SA(f.36) . Sustinerile petentei in sensul ca au fost incalcate disp.art 106 al.2 din C.pr.fiscala ce instituie obligatia organului de control ca la inceputul inspectiei fiscale sa informeze contribuabilul cu privire la dreptul de a numi o persoana care sa colaboreze cu organul de control,dar si dispozitiile art 107 al 2 cpr.fisc, intrucat inspectorii fiscali nu i-au comunicat petentei data ,ora si locul prezentarii concluziilor ,pentru ca aceasta sa isi prezinte pe larg punctul de vedere cu privire la constatari, sunt irelevante intrucat inspectorii fiscali din cadrul Serviciului de Supraveghere Operatiuni Vamale si Marfuri Accizabile nu au desfasurat o inspectie fiscala la punctul de lucru al petentei, ci un control inopinat tematic ,asa cum este inserat si in cuprinsul procesului verbal . Astfel, fata de cele aratate,examinand sub aspectul legalităţii procesul verbal atacat, instanţa constată că acesta cuprinde toate mentiunile obligatorii prevăzute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si nu există nici alte motive de nelegalitate ce ar putea fi luate în considerare din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanta constata ca in cuprinsul plangerii formulate, petenta nu a contestat faptul ca a comercializat tigaretele aflate in stoc la data de 30.06..2009, la preturi de vanzare cu amanuntul majorate ,in functie de noile preturi maxime de vanzare comunicate de importatorii furnizori. A sustinut insa ca, in conditiile in care, incepand cu data de 30.06.2009, producatorul/importatorul a modificat, conform art.177 alin.5 din Codul fiscal, pretul maxim de vanzare cu amanuntul a tigaretelor, iar legea nu distinge intre produsele aprovizionate anterior datei de modificare a pretului maxim si cele aprovizionate ulterior acestei date, atat stocurile existente cat si cele aprovizionate ulterior acestei date se comercializeaza cu noile preturi maxime declarate de producatori/importatori, valabile ulterioare

Instanta apreciaza ca sustinerile petentei nu sunt intemeiate, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art.177 alin.5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata, “pretul maxim de vanzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste de catre persoana care produce tigaretele in Romania sau care importa tigaretele si este adus la cunostinta publica in conformitate cu cerintele prevazute de norme”, iar potrivit art.177 alin.3 din acelasi act normativ “acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul”. In continuare, prevederile art.177 alin.7 din Legea nr.571/2003 interzic vanzarea de tigarete, de catre orice persoana, la un pret ce depaseste pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat de producator/importator. Este adevarat ca in situatia majorarii de catre producatori/importatori a pretului maxim de vanzare cu amanuntul a tigaretelor, dispozitiile Codului fiscal sau ale Codului de procedura fiscala, nu reglementeaza in mod expres situatia stocurilor de tigarete existente la comercianti la data intrarii in vigoare a pretului majorat. Cu toate acestea, din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale in materie si avand in vedere ca acciza se calculeaza in functie de pretul maxim de vanzare cu amanuntul a tigaretelor declarat de producatori/importatori, care vireaza la bugetul de stat accizele aferente, comerciantii nefiind platitori de astfel de accize, rezulta ca, acestia din urma au obligatia de a comercializa tigaretele la pretul maxim de vanzare cu amanuntul inscris pe facturile de achizitionare a acestor produse, chiar daca, intre timp, pretul pentru acele tigarete a fost majorat de producator/importator. O interpretare contrara a prevederilor legale incidente in speta, ar avea drept consecinta, prejudicierea bugetului de stat prin neplata accizei aferente diferentei de pret intre pretul de achizitie a tigaretelor si pretul majorat. In speta, tigaretele au fost achizitionate anterior datei de 30.06.2009 cu un nivel al accizei si un pret maximal mai mic decat cel aplicabil ulterior acestei date , aspect care reiese din balanta de produse complementare anexa la procesul-verbal . Petenta avea, prin urmare, obligatia de a comercializa aceste tigarete la pretul cu care au fost achizitionate, stabilit de producatori/importatori şi care nu este altul decât cel din documentele de livrare şi nu cel perceput şi etichetat pe produs în momentul vânzării cu amănuntul. Prin vanzarea tigaretelor existente in stoc la data de 30.06.2009 la un pret mai mare decat cel de achizitionare a acestor produse, petenta a incasat o suma de bani pentru care nu s-a platit acciza aferenta catre bugetul de stat.

Potrivit art. 220 alin.1 lit.r din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, constituie contraventie, comercializarea la preturi mai mari decat preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preturi. Fata de cele expuse, instanta retine ca petenta a incalcat dispozitiile art.177 alin.7 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizata, iar sanctionarea sa in temeiul art. 220 alin.1 lit.r din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, actualizata, este temeinică şi legala.

În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin.1 din OG 2/2001 raportat la modificarea art.177 pct.6 din anexa 1 a HG 44/2004 prin HG 1620/2009 ce a intrat în vigoare de la data de 01.01.2010 , respectiv ulterior constatării şi sancţionării faptei contravenţionale, instanţa apreciază această modificare legislativă nu are natură dezincrimantorie , iar pe de altă parte petenta nu a făcut dovada că preţurile practicate nu depăşeau preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarat în vigoare la momentul vânzării.

In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii aplicate petentei, se retine ca pentru contraventia prevazuta de art. 220 alin.1 lit.r din O.G. nr.92/2003, art.220 alin.2 din acelasi act normativ prevede o amenda cuprinsa intre 20.000 lei si 100.000 lei. Cuantumul foarte ridicat al amenzii prevazut de lege pentru fapta savarsita duce la concluzia ca aceasta fapta este considerata de legiuitor ca prezentand o gravitate sporita. Avand in vedere si imprejurarile savarsirii faptei contraventionale, scopul urmarit, precum si urmarile produse bugetului de stat prin fapta savarsita, instanta apreciaza ca aplicarea in speta a minimului amenzii contraventionale prevazut de lege este proportionala cu gradul de pericol social al contraventiei.

In consecinta, constatând legalitatea si temeinicia procesului-verbal seria ANV/200 nr. 0136439/12.08.2009, în baza art. 34 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa va respinge plângerea ca nefondată şi va menţine procesul-verbal contestat.

Etichete: