Top

Plangere contraventionala

I N S T A N T A

Sub nr. x a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petenta SC „X” SRL din satul X, com. X, jud. X, reprezentata prin X, impotriva procesului-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 3 nov. 2010, incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca X.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca cele consemnate in procesul-verbal de contraventie nu sunt reale. La data de 2 nov. 2010, orele 12, la sediul SC „X” SRL a avut loc un control, ocazie cu care a fost gasita o vanzatoare careia i s-a cerut sa dea o declaratie. Petenta a aratat ca in perioada 1.05.2008-1.01.2011 a avut angajati 3 salariati cu contract de munca, insa contractele de munca a doi dintre ei au incetat, astfel ca a ramas angajata numai numita D.

In dovedirea plangerii, petenta a depus la dosar procesul-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 3 nov.2010, incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca X.

Inspectoratul Teritorial de Munca X a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii, deoarece petenta nu a transmis registrul electronic de evidenta a salariatilor, asa cum cer dispozitiile art. 3 alin.21 din H.G. nr. 161/2006, modificata. S-a mai aratat ca in urma controlului efectuat la punctul de lucru organizat de petenta, a fost gasita prestand activitate o persoana al carei contract individual de munca nu a fost transmis la ITM prin REVISAL, cu cel putin o zi inainte de inceperea activitatii.

Inspectoratul Teritorial de Munca X a comunicat instantei documentatia in baza careia a fost intocmit procesul-verbal de contraventie.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Petenta SC „X” SRL din satul X, com. X, jud. X are ca domeniu de activitate comert cu amanuntul produse alimentare si nealimentare, precum si alimentatie publica.

La data de 2 nov. 2010, orele 12, Corpul de Control Relatii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca X a efectuat un control la SC „X” SRL din satul X, com. X, jud. X, la punctul de lucru magazin si bar.

Cele constatate cu ocazia controlului efectuat au fost consemnate in anexa la procesul-verbal de control nr. 3 nov.2010, dupa cum urmeaza:

-la punctul de lucru mentionat a fost gasita salariata X C care presta activitate de curatenie, precum si administratorul societatii B M. Salariata X C a completat fisa de identificare in care a consemnat ca lucreaza in schimb cu T D;

-salariata X C are incheiat si inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca X contract individual de munca inca din data de 8.05.2009. S-a prezentat la control contractul individual de munca nr.5 incheiat la data de 31.10.2010, avand ca data a inceperii activitatii data de 1 nov.2010, pentru salariata T D;

-registrul salariatilor nu a fost transmis niciodata. Nu s-a facut o transmisie, desi primul salariat a fost angajat la data de 1.05.2008, incalcandu-se prevederile art. 4 alin.1, respectiv art. 5 din H.G. nr. 161/2006, fapta ce constituie contraventie, conform art. 8 alin.1 lit.a din acelasi act normativ. Transmiterea datelor despre salariata T D ar fi trebuit facuta cu o zi inaintea datei inceperii activitatii (data de 1.11.2010, asa cum este consemnata in contractul individual de munca);

-in perioada 8.05.2009-1.11.2010 la aceasta societate nu a lucrat decat un singur vanzator, care a acoperit un orar de functionare luni-vineri 5-22; sambata 6-22 si duminica 7-22;

-cei doi asociati B I si B M erau, la data controlului, someri in plata, incepand cu data de 4.01.2010, ca urmare a concedierii de la propria societate „X” SRL din satul X, astfel ca n-ar fi trebuit sa lucreze in acest interval de timp;

-angajatorul nu s-a achitat de obligatia prevazuta de art. 116 din Legea nr. 53/2003 – obligatia de a tine evidenta orelor lucrate de fiecare salariat;

-s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentara (art. 118 alin.1 si art. 120 alin.2 din Codul muncii) si ale art. 132 din Codul muncii privind repausul saptamanal, fapte ce constituie contraventii;

-din verificarea statelor de salarii, s-a constatat nerespectarea clauzelor negocierii colective la nivel de ramura, respectiv ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura comert pe anul 2010. Astfel, rezulta un salariu de 780 lei, fata de 720 lei, stabilit prin contractul salariatei X C.

Pentru netransmiterea registrului general de evidenta a salariatilor s-a dispus sanctionarea petentei cu amenda, iar pentru celelalte deficiente constatate s-a dispus remedierea lor de catre petenta si sanctionarea acesteia cu avertisment.

Urmare a celor constatate, Inspectoratul Teritorial de Munca X a intocmit procesul-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 3 nov.2010, prin care petenta SC „X” SRL din satul X, com. X, jud. X a fost sanctionata cu amenda de 3.000 lei pentru contraventia prev. de art. 8 alin.1 lit. a din H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca petenta nu a transmis registrul salariatilor in format electronic la Inspectoratul Teritorial de Munca X in termenul prevazut de art. 4 alin.1 si 4, respectiv art.5 din H.G. nr. 161/2006.

Prin acelasi proces-verbal de contraventie s-a mai retinut ca:

-in urma verificarii bazei de date gestionate de Inspectia Muncii, conform art. 3 alin.4 din H.G. nr. 161/2006, s-a constatat ca, pana la data intocmirii procesului-verbal de contraventie, nu a facut nicio transmisie, desi are salariati care si-au inceput activitatea inca din data de 1.05.2009;

-in urma controlului efectuat de inspectori de munca la punctul de lucru la magazinul si la barul din X la data de 2 nov.2010, orele 12,10, unde erau prezenti B M si X C, aceasta din urma in calitate de salariat prezent la lucru, a completat fisa de identificare unde mentiona ca lucreaza in schimb cu T D. A doua zi, B M a prezentat la control un contract de munca nr. 5, incheiat la data de 31.10.2010 si avand ca data a inceperii activitatii data de 1 nov.2010;

-potrivit bazei de date a I.T.M. X, acest angajator nu a avut salariati vanzatori in perioada 1.06.2008-3.05.2009, in perioada 8.05.2009-1.11.2010 este inregistrat ca vanzator doar X C, in conditiile in care orarul de functionare al punctului de lucru afisat pe usa de la intrare mentioneaza „Luni-Vineri 5-22; Sambata 6-20, Duminica 7-22”;

-cei doi asociati B M si B I erau, la data intocmirii procesului-verbal de contraventie, someri in plata, dupa ce le-au incetat contractele de munca la SC „X” SRL din satul X, com. X, jud. X, prin desfiintarea postului.

Procesul-verbal de contraventie nu a fost semnat de catre reprezentantii petentei, deoarece a fost intocmit in absenta acestora.

Procesul-verbal de contraventie a fost comunicat petentei cu confirmare de primire la data de 18 nov.2010, astfel ca plangerea a fost formulata de catre petenta in cadrul termenului legal de 15 zile.

Potrivit art.2 alin.2 din H.G. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, „Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora”.

Articolul 3 alin.1 din acelasi act normativ prevede ca:

„(1) Registrul se intocmeste in forma electronica.

(2) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);

b) data angajarii;

c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;

d) tipul contractului individual de munca;

e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca”.

Conform alineatului 21 al aceluiasi articol, „La angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza”.

Articolul 4 alin. (1) din H.G. nr. 161/2006 prevede obligatia angajatorilor de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Potrivit art. 8 alin.1 (1) lit.a si alin.2 din H.G. nr. 161/2006, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, neinfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in termenele si forma prevazuta de hotararea mentionata.

Din actele dosarului rezulta ca, desi a avut angajate persoane in munca inca din data de 1.05.2009, petenta nu a transmis niciodata la Inspectoratul Teritorial de Munca X registrul electronic de evidenta a salariatilor sai, ignorand prevederile legale sus aratate.

Fata de cele retinute, rezulta ca in mod intemeiat s-a retinut in sarcina petentei contraventia prev. de art. 8 alin.1 lit. a din H.G. nr. 161/2006.

Insa, fata de imprejurarea ca anterior petenta nu a mai fost sanctionata pentru contraventii de natura celei in cauza, se apreciaza ca se impune micsorarea amenzii aplicate petentei de la 3.000 lei, la 2.000 lei.

Pentru aceste considerente si in temeiul art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, se va admite in parte plangerea formulata de petenta, in sensul ca se va dispune micsorarea amenzii aplicate petentei de la 3.000 lei, la 2.000 lei.

Se vor mentine celelalte constatari si dispozitii consemnate in procesul-verbal de contraventie.

Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: