Top

Contraventii.Prezumtia de nevinovatie a contravenientului si prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie

Petentul S.C.N. a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AP nr.0960177, încheiat la data de 29.07.2009 de I.P.J. Buzău – Poliţia ****, solicitând anularea acestuia.

Plângerea a fost înregistrată sub nr.1639/277/25.09.2009 pe rolul Judecătoriei Pătârlagele.

În motivarea plângerii petentul arată că prin procesul-verbal menţionat a fost sancţionat cu amenda în sumă de 200 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.2 pct.11 din Legea nr.61/1991 republicată, reţinându-se in sarcina sa că, în ziua de 05.07,2009, ora 21,30 a adus ameninţări cu bătaia şi injurii si cuvinte jignitoare numitei M.M.

Susţine petentul că situaţia reţinută în procesul – verbal nu corespunde realităţii si nu este susţinută de nici un mijloc de probă, agentul constatator bazându-se doar pe plângerea formulată de persoana vătămată. Arată petentul că în ziua de 05.07.2009, în timp ce cosea fânul de pe o suprafaţă de teren împreună cu alte persoane, a apărut numita M.M., care este cumnata sa şi a început să-i adreseze cuvinte jignitoare, susţinând că nu a respectat liniile de hotar. Petentul i-a spus acesteia să înceteze pentru că el cunoaşte bine răzorul. Numita M.M. s-a dus la Poliţia oraşului **** şi a formulat plângere împotriva sa iar agentul constatator, fără a efectua cercetări, a întocmit procesul verbal de contravenţie menţionat.

Instanţa a emis adresă către Poliţia oraşului **** solicitând să înainteze la dosarul cauzei, documentaţia care a stat la baza emiterii procesului-verbal de contravenţie.

Organul constatator nu a formulat întâmpinare, iar la solicitarea instanţei aşa cum s-a precizat mai sus, a comunicat cu adresa nr.528207/28.10.2009, că la baza procesului-verbal de contravenţie au stat prevederile art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991. A comunicat în copie reclamaţia făcută de numita M.M. împotriva petentului, înregistrată la organele de politie sub nr.R.526124 din 07.07.2009.

Petentul a solicitat în dovedirea plângerii audierea a doi martori care au fost de faţă la incidentul dintre acesta şi M.M..

În cauză au fost ascultaţi martorii P.A.-C. şi S.D., din declaraţiile acestora reţinându-se că în timp ce petentul cosea iarba de pe un teren, împreună cu martorul P.A.-C., a apărut cumnata petentului M.M. şi pe fondul unor neînţelegeri mai vechi cu privire la folosinţa terenului, aceasta i-a adresat petentului cuvinte jignitoare, însă petentul nu a ripostat, ci doar a solicitat acesteia să înceteze si să plece acasă.

Se reţine că martorii P.A.-C. şi S.D. au fost de faţă la incidentul dintre petent şi cumnata acestuia.

Din analiza probelor administrate în cauză instanţa reţine că plângerea este întemeiată, aşa cum se va arăta în continuare.

Agentul constatator a reţinut o situaţie de fapt , respectiv contravenţia prevăzută de art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991 republicată în sarcina petentului, doar pe baza plângerii formulată de persoana vătămată. Întrucât nu a constatat personal contravenţia, agentul constatator avea obligaţia să efectueze cercetări, să audieze persoanele care au fost de faţă la incident şi coroborând probele respective, să dispună adoptarea unei măsuri.

Aşa cum s-a reţinut în cauza (Anghel contra României de Curtea Europeană a Drepturilor Omului), în situaţia în care agentul nu a constatat personal fapta contravenţională, prezumţia de temeinicie a procesului-verbal de contravenţie nu poate funcţiona întrucât nu-şi găseşte raţiunea. Motivul pentru care actele administrative sunt înzestrate cu această caracteristică a prezumţiei de netemeinicie este încrederea în faptul că organul emitent, autoritatea (agentul în această situaţie) consemnează exact faptele pe care le constată, fără alte adăugiri sau denaturări ale realităţii.

Neconstatând personal situaţia consemnată în procesul-verbal de contravenţie aceasta trebuia să se bazeze pe mijloace de probă temeinice şi interpretate în mod judicios, mijloace de probă care trebuiau comunicate instanţei de judecată pentru a aprecia în cadrul controlului efectuat în conformitate cu art.34 din OG nr.2/2001.

În atare situaţie, sarcina probei revenea organului constatator însă, această probă nu a fost făcută. Mai mult, petentul a administrat în procedura plângerii probe concludente respectiv, declaraţii de martori care au fost de faţă la incident, care contrazic situaţia reţinută în procesul-verbal.

În atare situaţie, instanţa, în baza art.34 din OG nr.2/2001 republicată, va admite plângerea petentului şi va dispune anularea procesului-verbal de contravenţie, ca fiind nelegal si netemeinic.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite plângerea.

Anulează procesul verbal de contravenţie.

Cu drept de recurs.

Etichete: