Top

COMERCIAL. Ordonanţă preşedinţială. Cerinţe de admisibilitate sub incidenţa prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă: urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii, neprejudecarea fondului

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Buzău sub nr. 4712/114/2008 din 17.12.2008, reclamanta SC K.G. SA Sătuc, comuna Berca, judeţ Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC P.D.G. SRL Bucureşti solicitând ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să fie obligată la reluarea furnizării gazelor naturale, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 4589/114/2008. În motivarea cererii, reclamanta a învederat faptul că în baza contractului nr. 4619/03.03.2008, încheiat cu pârâta, aceasta s-a obligat să-i furnizeze lunar o anumită cantitate de gaze naturale, preţul final reglementat fiind de 963,23 lei/1000 m3, până la data de 01.07.2008. În executarea contractului, întrucât pârâta i-a pus la dispoziţie buletinele de analiză cromatografică cu mare întârziere şi numai la insistenţele sale, deşi îi revenea această obligaţie conform art. 84 şi art. 93 lit. b) pct. curent 2 (tabel) din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, a refuzat la plată factura aferentă lunii octombrie. Urmare corespondenţei purtate cu pârâta, aceasta a recunoscut prin adresa nr. 2910 din 10.12.2008 că, recalculând facturile în funcţie de buletinul de analiză cromatografică, rezultă o diferenţă de restituit. Deşi a întreprins demersuri pentru rezolvarea acestei situaţii pe cale amiabilă, pârâta a sistat livrarea gazului natural la data de 15.12.2008, prejudiciind-o astfel grav în raport de specificul obiectului său de activitate care priveşte în principal procesul de fabricare a cărămizilor, dar şi de verificare şi reparare a utilajelor folosite. Pârâta a depus Note de concluzii scrise, cu caracter de întâmpinare, solicitând respingerea cererii ca inadmisibilă, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile art. 581 Cod procedură civilă. Pe fond, pârâta a învederat că a sistat furnizarea gazelor naturale în temeiul art. 9 din contractul de furnizare pentru neplata produsului livrat la termenul de scadenţă. Pe de altă parte, în raport de adresele nr. 2371/2008 şi nr. 7941/2008, contractul a fost denunţat unilateral de reclamantă, astfel că instanţa nu poate primi cererea pendinte judecăţii, în condiţiile în care nu există un contract în vigoare. Prin sentinţa nr. 1439 din 19.12.2008 s-a admis cererea formulată, dispunându-se obligarea pârâtei să asigure reclamantei furnizarea gazelor naturale, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului de fond nr. 4589/114/2008 al Tribunalului Buzău. Hotărând astfel, instanţa a reţinut în fapt şi în drept: Între părţile în proces s-a încheiat contractul nr. 4619/03.03.2008, pe o durată de 1 an, în baza căruia pârâta s-a obligat să livreze reclamantei lunar anumite cantităţi de gaze naturale, preţul final , modalităţile şi condiţiile de plată fiind reglementate la art. VII , iar încetarea contractului la art. IX din acesta. În derularea contractului, s-a creat o situaţie litigioasă între părţi, în sensul că pârâta a pus la dispoziţia reclamantei, cu întârziere, buletinul de analiză cromatografică a gazelor naturale livrate şi nu concomitent cu facturile emise, obligaţiile stabilite în acest sens prin art. 84 şi respectiv art. 93 lit. b) pct. curent 2 (tabel) din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul nr. 62/24.06.2008 al Preşedintelui ANRDE, depus la dosar , fiind clare. În contextul expus, reclamanta a refuzat la plată factura emisă pentru luna octombrie 2008 , iar pârâta , cu adresa nr. 2868/5.11.2008 a notificat-o în sensul că începând cu data de 10.12.2008, orele 8,00 va sista furnizarea gazelor naturale pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată. conform art. 9 lit. c) din contract. Pe fondul corespondenţei purtate între părţi, cu adresa nr. 2910/10.12.2008, pârâta i-a comunicat reclamantei că urmare refacerii calculelor pentru plăţile aferente lunilor septembrie şi octombrie 2008 rezultă o diferenţă de bani de restituit, solicitându-i totodată acordul pentru emiterea facturilor de regularizare, conform anexelor. Prin aceeaşi adresă, pârâta i-a comunicat reclamantei şi suspendarea aplicării notificării de întrerupere a furnizării produsului până la 11.12.2008, orele 14,00. Litigiul nerezolvându-se pe cale amiabilă, reclamanta i-a făcut cunoscut pârâtei cu adresa nr. 7941/10.12.2008 că începând cu data de 01.02.2009 are un alt furnizor de gaze naturale, anume SC D.S. SA, constatând că acesta luase act de denunţarea unilaterală a contractului, conform adresei sale nr. 2731/19.11.2008. Ulterior, la numai o zi, şi anume la data de 11.12.2008, pârâta i-a făcut cunoscut reclamantei cu adresa nr. 2935 că a prelungit notificarea de întrerupere a furnizării produsului până la data de 15.12.2008, orele 10,00, măsura fiind efectiv pusă în executare la termenul respectiv. În contextul situaţiei în fapt expuse, fundamentată pe probatoriul analizat, instanţa a apreciat că cererea de ordonanţă preşedinţială este întemeiată. Conform art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”. Referitor la prima condiţie: urgenţa, instanţa a apreciat că în cauză operează circumstanţele obiective ce impun obligarea pârâtei la reluarea (asigurarea) furnizării gazelor naturale pentru prevenirea unei pagube iminente ce nu s-ar mai putea repara. S-a avut în vedere în acest sens, specificul obiectului de activitate al societăţii reclamante: fabricarea cărămizilor, verificarea şi repararea periodică în lunile decembrie – februarie a instalaţiilor folosite, proceduri ce implică utilizarea gazelor naturale, precum şi onorarea contractelor de livrare a produsului finit, încheiate cu diverşi agenţi economici. Cu privire la cea de a doua condiţie: caracterul vremelnic al măsurii, instanţa a apreciat că aceasta decurge din însăşi natura măsurii luate, în sensul că îşi produce efectele numai un anumit timp, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 4589/114/2008, fără să se rezolve fondul dreptului contestat. În ceea ce priveşte cea de a treia condiţie: neprejudecarea fondului, instanţa a reţinut că rezolvând o astfel de cerere, judecătorul nu are de cercetat fondul însuşi al dreptului discutat între părţi, ci numai aparenţa acestui drept. Altfel spus, legea dă drept judecătorului să facă un examen sumar al cauzei, să „pipăie fondul” pentru a putea vedea de partea cui este aparenţa dreptului, în baza materialului probator ce-i stă la dispoziţie. Prin urmare, contrar apărărilor formulate de pârâtă sub aspectul inadmisibilităţii cererii pendinte judecăţii, instanţa a apreciat că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 581 Cod procedură civilă. Instanţa nu a primit nici apărările formulate de pârâtă sub aspectul denunţării unilaterale a contractului de către reclamantă, avându-se în vedere că din adresa nr. 7941 din 10.12.2008 rezultă clar că reclamanta a înţeles să denunţe contractul începând cu data de 01.02.2009, comunicându-i pârâtei şi noul furnizor de gaze naturale.

Tags: