Top

Conflict negativ de competenţă

Asupra excepţiei de necompetenţă de faţă :

Prin cererea înregistrată sub nr. 449/F/2005 din 26.02.2008 pe rolul Tribunalului Braşov , creditoarea SC E.ON Gaz România SA a solicitat obligarea debitoarei SC R. SA Oneşti la plata creanţelor curente reprezentând c.val. gaze naturale şi penalităţi aferente neachitate in perioada de reorganizare a debitoarei , creanţe in suma de 6.129.634,94 lei .

În motivare a arătat că a livrat gaze debitoarei în baza contractului de furnizare nr. E-BC 460/01.05.2006 , cuantumul facturilor neachitate fiind de 4.707.685,05 lei. Totodată a calculat şi penalităţi de întârziere in cuantum de 315.459,33 lei aferente perioadei de reorganizare a debitoarei.

În dovedire a depus înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. 867/02.10.2008 a Tribunalului Braşov a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a judecătorului sindic ridicată de către pârâta SC R. SA şi a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că pretenţiile reclamantei se referă la executarea contractului de furnizare gaze naturale nr. E-BC-44-60, contract care a fost încheiat la data de 01.05.2006 , adică după data de 28.04.2004 , respectiv după deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei SC RAFO SA prin sent.civ. 847 pronunţat de Tribunalul Bacău in ds.nr.2821/2004 , debitoarea aflându-se in prezent in reorganizare judiciara şi in executarea planului de reorganizare. Creditorii ulteriori deschiderii procedurii , situaţie în care se află şi reclamanta , au dreptul la un tratament echitabil pe toata perioada de reorganizare , condiţiile impuse creanţelor născute în perioada de reorganizare fiind aceleaşi , respectiv să fie certe , lichide şi exigibile . Ori creanţele reclamate nu îndeplinesc aceste condiţii aşa cum rezultă din procesului verbal din 20.05.2008. S-a mai reţinut că atribuţiile judecătorului sindic sunt restrictiv limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele si cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei , iar orice alte cereri , indiferent dacă debitoarea din procedura de insolvenţă are calitatea de reclamant sau pârât , exced competentei judecătorului sindic întrucât dispoziţiile art. 11(2) din Legea 85/2006 trebuie interpretate în sens restrictiv , respectiv având în vedere că atribuţiile judecătorului sindic nu pot fi extinse dincolo de Legea 85/2006 care este legea speciala în materie de insolvenţă , derogatorie legii generale , în acest sens fiind şi practica majoritară în materie .

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău sub nr. 7300/110/2008, iar la termenul din 09.02.2009 instanţa a invocat din oficiu excepţia de necompetenta materiala a Tribunalului Bacău.

Potrivit art. 38 din Lg.85/2006 orice furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele asemenea – nu are dreptul, în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii.

Potrivit art. 3 pct.18 din Lg.85/2006 tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă;

Din precizările la acţiune depuse de reclamantă ( f.99 ds. Trib.Braşov ) precum şi din dezbaterile asupra fondului cererii rezultă că aceasta a înţeles să formuleze o contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorului judiciar şi nu acţiune în pretenţii , cerere de competenţa judecătorului sindic in baza art. 11 lit. i) din Legea 85/2006.

Având în vedere că in cauza cererea reclamantei este de competenta judecătorului sindic din cadrul Tribunalului Braşov , instanţa va admite excepţia necompetentei materiale a Tribunalului Bacău şi va declina competenţa de soluţionare a prezentei cauze in favoarea Tribunalului Braşov.

Văzând dispoziţiile art. 20 – 22 Cod procedură civilă, instanţa va constata ivit conflictul negativ de competenţă între Tribunalului Braşov şi Tribunalului Bacău şi va înainta dosarul cauzei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Etichete: