Top

ÎNLOCUIREA AMENZII CONTRAVENŢIONALE CU SANCŢIUNEA OBLIGĂRII CONTRAVENIENTULUI LA PRESTAREA UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII. DISTINCŢIE ÎNTRE ART.9 ŞI ART.39/1 DIN OG 2/2001

Sentinţa civilă nr.814 -dosar nr.1266/269/2010

Cu adresa nr. 12045 din 22.03.2010 a I. P. Judeţean C. a fost trimisă sesizarea primarului comunei S. B., jud.V., privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea de muncă în folosul comunităţii privind pe contravenientul B.D.

Se arată în sesizare că a primit spre executare procesul-verbal de contravenţie seria 00nr.0000000 din 00.00.0000 privind pe numitul B.D. amendat cu suma de 120 lei. Întrucât susnumitul nu a achitat c/valoarea amenzii în termen de 30 de zile şi nu este posibilă executarea silită, a restituit procesul-verbal de contravenţie.

În adresa I.P.J. C. s-a invocat drept temei art.9 pct.3 din OG nr.2/2001, astfel cum a fost modificată.

Având în vedere de s-a aplicat contravenientului B. D. amenda contravenţională de 120 lei de către Politia mun. O., la data de 1.10.2009, că s-a încercat executarea acestei sancţiuni prin organele fiscale de la Primăria S. B. unde susnumitul are domiciliul şi că nu s-a reuşit aceasta procedură în termen de 30 de zile, urmează a face în cauza aplicaţia art.39/1, urmând a înlocui sancţiunea amenzii cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei S.-B., jud.V.

Prin sentinţa civilă nr.814/2010, instanţa a admis sesizarea formulată de Primarul comunei S.B. privind pe contravenientul B.D. şi a înlocuit sancţiunea amenzii contravenţionale de 120 lei cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii din cadrul Primăriei S.B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

S-a indicat drept temei al înlocuirii sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii art.39/1 din OG 2/2001 pentru că sesizarea s-a făcut de către Primarul localităţii în care domiciliază contravenientul, conform art.39 alin.2 pct.a.

Art.9 din OG 2/2001, ce constituie legea cadru privind sancţionarea contravenţiilor, defineşte o modalitate de sancţionare a contravenţiilor şi este necesar ca această modalitate să fie expres prevăzută de legea specială, ce reglementează contravenţiile într-un anumit domeniu.

Conform art.9 din OG 2/2001, durata sancţiunii este cuprinsă între 50 şi 300 de ore prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, spre deosebire de durata sancţiunii ce poate fi aplicată conform art.39/1 care este de maxim 50 de ore.

Sentinţa civilă nr.814 -dosar nr.1266/269/2010

Cu adresa nr. 12045 din 22.03.2010 a I. P. Judeţean C. a fost trimisă sesizarea primarului comunei S. B., jud.V., privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea de muncă în folosul comunităţii privind pe contravenientul B.D.

Se arată în sesizare că a primit spre executare procesul-verbal de contravenţie seria 00nr.0000000 din 00.00.0000 privind pe numitul B.D. amendat cu suma de 120 lei. Întrucât susnumitul nu a achitat c/valoarea amenzii în termen de 30 de zile şi nu este posibilă executarea silită, a restituit procesul-verbal de contravenţie.

În adresa I.P.J. C. s-a invocat drept temei art.9 pct.3 din OG nr.2/2001, astfel cum a fost modificată.

Având în vedere de s-a aplicat contravenientului B. D. amenda contravenţională de 120 lei de către Politia mun. O., la data de 1.10.2009, că s-a încercat executarea acestei sancţiuni prin organele fiscale de la Primăria S. B. unde susnumitul are domiciliul şi că nu s-a reuşit aceasta procedură în termen de 30 de zile, urmează a face în cauza aplicaţia art.39/1, urmând a înlocui sancţiunea amenzii cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei S.-B., jud.V.

Prin sentinţa civilă nr.814/2010, instanţa a admis sesizarea formulată de Primarul comunei S.B. privind pe contravenientul B.D. şi a înlocuit sancţiunea amenzii contravenţionale de 120 lei cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii din cadrul Primăriei S.B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

S-a indicat drept temei al înlocuirii sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii art.39/1 din OG 2/2001 pentru că sesizarea s-a făcut de către Primarul localităţii în care domiciliază contravenientul, conform art.39 alin.2 pct.a.

Art.9 din OG 2/2001, ce constituie legea cadru privind sancţionarea contravenţiilor, defineşte o modalitate de sancţionare a contravenţiilor şi este necesar ca această modalitate să fie expres prevăzută de legea specială, ce reglementează contravenţiile într-un anumit domeniu.

Conform art.9 din OG 2/2001, durata sancţiunii este cuprinsă între 50 şi 300 de ore prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, spre deosebire de durata sancţiunii ce poate fi aplicată conform art.39/1 care este de maxim 50 de ore.

Etichete:

Cont. adm. : Înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii . Incidenţa art. 9 din OG nr. 2/2001 şi art. 13 din O)G nr. 55/2002

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în temeiul art. 9 şi 39 din OG nr. 2/2001 să se dispună înlocuirea amenzii în sumă de 500 lei aplicată contravenientei I.S.G. prin procesul verbal de contravenţie seria X nr. Y /2008 cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, întrucât aceasta nu realizează venituri urmăribile.

Prin sentinţa civilă nr. x/2009, s-a respins cererea ca neîntemeiată.

Hotărând astfel, instanţa fondului a apreciat că în raport de prevederile art. 4.2. din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, dar şi de jurisprudenţa CEDO: „cauza Vande Mussele contra Belgiei”, înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii echivalează cu constrângerea la executarea unei munci forţate sau obligatorii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul Inspectoratul de Poliţie al judeţului Buzău, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, conform motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat în esenţă că prin Decizia nr. 1354 din 10.12.2008 pronunţată de Curtea Constituţională s-au declarat ca neconstituţionale prevederile art. 9 din OG nr. 2/2001 şi ale art. 13 din OG nr. 55/2002 referitoare la condiţionarea înlocuirii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, de consimţământul contravenientului .

Prin decizia civilă nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

În raport de prevederile art. 9 alin.1 din OG nr. 2/2001 şi ale art.1 alin.2 din OG nr. 55/2002, înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai în cazul în care prin actul normativ incident se prevede sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii alternativ cu amenda contravenţională.

Or, în cauza dedusă judecăţi, contravenientul a fost sancţionat pentru fapta prevăzută de art. 2 pct.6 din Legea nr. 61/1991, iar legiuitorul nu a instituit în acest caz o alternanţă a amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Etichete:

Înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Neconstituţionalitatea prevederilor art. 9 alin. (5) din OG nr. 2/2001 (Decizia nr. 1354 din 10.12.2008 C.C. )

Prin adresa nr.135960 din 13.06.2008 înregistrată la Judecătoria Râmnicu Sărat sub nr.2052/287/2008, petentul IPJ Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în temeiul art.39? din OG nr.2/2001 să se dispună înlocuirea cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a amenzii în sumă de 200 lei aplicată prin procesul verbal de contravenţie seria PCA nr.335 9325 din 16.01.2008 contravenientului I.M., domiciliat în comuna Baba Ana, satul Conduratu, judeţul Prahova.

În motivarea sesizării, s-a învederat că I.M. nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi că nu există posibilitatea executării silite.

Prin sentinţa civilă nr.3 din 5.01.2009 s-a respins sesizarea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că deşi legal citat, contravenientul nu s-a înfăţişat în instanţă şi nici nu şi-a exprimat acordul în sensul înlocuirii amenzii aplicate cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art.39? alin.3 din OG nr.2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar .

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat în esenţă că sentinţa atacată este afectată de nelegalitate şi netemeinicie, întrucât dispoziţiile din OG nr.2/2001 referitoare la obligativitatea luării consimţământului contravenientului în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr.1354 din 10.12.2008 a Curţii Constituţionale.

Prin decizia nr. 310 din 6.04.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ s-a admis recursul ca întemeiat , dispunându-se modificarea sentinţei în sensul admiterii sesizării şi înlocuirii amenzii aplicate în suma de 200 lei cu sancţiunea obligării la prestarea a 30 de ore activitate în folosul comunităţii .

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut :

Prin procesul verbal de contravenţie seria PCA nr.3359325 din 16.01.2008 , I.M. a fost sancţionat cu 2 puncte amendă în cuantum de 100 lei pentru comiterea contravenţiei prevăzute la art.108 alin.1 lit.a) pct.7 în referire la art.99 alin.2 din OUG nr.195/2002 şi 2 puncte amendă în cuantum de 100 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la art.99 alin.1 pct.18 din OUG nr.195/2002, urmând să execute 200 lei amendă în total.

În condiţiile în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii, iar Primăria comunei Baba Ana , judeţul Prahova a constatat că nu există posibilitatea executării silite, I.P.J. Buzău a solicitat instanţei să dispună înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în temeiul art.9 alin.5 şi art.39? din OG nr.2/2001.

Respingând sesizarea astfel formulată, instanţa fondului a reţinut că persoana sancţionată contravenţional , deşi legal citată, nu s-a înfăţişat la proces şi nici nu şi-a exprimat acordul pentru înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării sale la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Tribunalul a apreciat că soluţia instanţei fondului este afectată de nelegalitate şi netemeinicie .

De necontestat, conform art.9 alin.5 din OG nr.2/2001, aplicarea sancţiunii obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii este condiţionată de acordul contravenientului .

Acest fapt este de natură , însă, a lipsi de eficienţă sancţiunea aplicată pentru comiterea unei fapte antisociale, cu consecinţa încălcării dispoziţiilor art.1 alin.5 din Constituţia României, potrivit cărora „ În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

Pentru considerentele expuse, prin Decizia nr.1354 din 10.12.2008 pronunţată de Curtea Constituţională, publicată în M.O. nr.887/29.12.2008, s-a constatat că sintagma „cu acordul acestuia” , folosită în cuprinsul art.9 alin.5 din OG nr.2/2001, este neconstituţională.

Etichete: