Top

COMERCIAL: Cerere de scutire ori reducere, eşalonare sau amânare pentru plata taxelor judiciare de timbru. Condiţii impuse de art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Pătîrlagele sub nr. X/X/2009 din 5.06.2009, reclamanta S.C. M.P.T. SRL Bucureşti a chemat în judecată pe pârâta S.C. B.P. SRL D, Judeţul Suceava, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 7.507,50 lei preţ marfă şi a dobânzii legale până la achitarea efectivă a debitului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că deşi a livrat pârâtei cantitatea de 57,75 tone lemn foc fag, conform celor două avize de însoţire a mărfii din 14.01.2009, sens în care i s-a comunicat şi factura nr.X/15.01.2009 pentru suma de 7.507,50 lei, aceasta nu a plătit preţul datorat, la termenul de scadenţă.

Pârâta a formulat întâmpinare în temeiul art. 115-118 din Cod procedură civilă, invocând pe cale de excepţie prematuritatea introducerii acţiunii (întrucât nu s-a efectuat procedura prealabilă prevăzută la art.7201 din Cod procedură civilă), iar pe fond netemeinicia acţiunii (întrucât nu a avut relaţii comerciale cu reclamanta).

Prin sentinţa nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Pătîrlagele s-a admis acţiunea ca întemeiată dispunându-se obligarea pârâtei la plata sumei de 7.507,50 lei preţ marfă, către reclamantă, precum şi la plata dobânzii legale cu începere de la data punerii în întârziere: 17.02.2009 până la achitarea efectivă a debitului.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta datorează reclamantei suma de 7.507,50 lei, cu titlu de preţ marfă livrată cu avizul de însoţire nr. X/14.01.2009 (30,97 tone lemne foc) şi respectiv cu avizul de însoţire nr. X/14.01.2009 (28,46 tone lemn foc), nedescărcată la depozitul acesteia, în condiţiile în care a fost redicţionată către propriul său beneficiar S.C. K SA S.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art. 301 din Cod procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în temeiul art.303 din acelaşi cod.

În expunerea motivelor de recurs, pârâta a invocat pe cale de excepţie necompetenţa teritorială a Judecătoriei Pătîrlagele, în raport de sediul său social: localitatea D, Judeţul Suceava, iar pe fond greşita admitere a acţiunii, în condiţiile în care probele administrate nu sunt pertinente şi concludente şi nici nu i s-a opus un mod de calcul al dobânzii solicitate.

Fiind citată pentru termenul din 12.03.2010 cu menţiunea achitării taxei judiciare de timbru de 280 lei şi prezentării timbrajului judiciar în sumă de 5 lei, recurenta – pârâtă a depus la filele 13-14 dosar o cerere prin care a solicitat în principal scutirea de la plata taxei de timbru, iar în subsidiar reducerea, eşalonarea sau amânarea de la plata taxei de timbru, întrucât nu dispune de resurse financiare în vederea achitării acesteia.

Prin notele de şedinţă depuse la filele 20-22 dosar pentru termenul din 16.04.2010, intimata reclamanta a solicitat motivat respingerea cererii formulate de recurenta – pârâtă în sensul scutirii, reducerii, reeşalonării sau amânării de la plata taxei de timbru.

Dându-se curs cererii formulate de recurentă, deşi s-au acordat două termene de judecată la 16.04.2010 şi respectiv la 14.05.2010, în aplicarea prevederilor art. 21 alin.3 din Legea nr. 146/1997 şi ale art. 13 alin.3 raportat la art.14 alin.1şi 2 din Legea nr. 51/2008, conform adreselor depuse la filele 19 şi 35 dosar, aceasta nu a produs dovezi referitoare la situaţia economico-financiară a societăţii şi nici nu a comunicat o declaraţie pe proprie răspundere a administratorului societăţii în sensul dacă s-a mai beneficiat de ajutor public judiciar în perioada ultimelor 12 luni.

În contextul expus şi în raport de prevederile legale invocate, prin decizia nr. X/2010 , tribunalul a respins cererea formulată de recurenta – pârâtă, în principal, în sensul scutirii de la plata taxei de timbru, iar în subsidiar în sensul reducerii, reeşalonării sau amânării de la plata acestora.

Avându-se în vedere şi prevederile art. 20 din Legea nr. 146/1997 şi ale art.9 din O.G. nr. 32/1995, potrivit cărora taxele de timbru se plătesc anticipat, iar neîndeplinirea obligaţiilor de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii, tribunalul a anulat recursul ca netimbrat.

Tags: