Top

COMERCIAL : Insolvenţă . Anularea plăţilor efectuate în baza unor bilete la ordin, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Incidenţa dispoziţiilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006

COMERCIAL : Insolvenţă . Anularea plăţilor efectuate în baza unor bilete la ordin, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Incidenţa dispoziţiilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Buzău la data de 17.04.2009 , administratorul judiciar R.S. SPRL prin A..F. a solicitat în contradictoriu cu creditoarea GBI pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate nulitatea plăţilor efectuate de acesta după data deschiderii procedurii insolvenţei debitorului SC UDL SRL precum şi restituirea sumei încasate în cuantum de 1.368.197,01 lei.

În motivarea cererii s-a învederat faptul că prin sentinţa nr. X/2009 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC UDL SRL , că potrivit notificării din 03.04.2009 GB a fost încunoştinţată să suspende toate executările şi plăţile din contul debitoarei , potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Cu toate acestea însă , s-a procedat la încasarea contravalorii biletelor la ordin , efectuându-se astfel o plată preferenţială a unui creditor , încălcându-se ordinea de distribuire a sumelor stabilite potrivit dispoziţiilor art. 121 alin. 1 din Legea 85/2006.

În dovedirea cererii formulate , administratorul judiciar a depus în xerocopie notificarea din 03.04.2009 , sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei , extrase de cont.

Potrivit dispoziţiilor art. 115-118 Cod procedură civilă , creditoarea GBI a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea cererii administratorului judiciar motivat de faptul că societatea debitoare , anterior datei deschiderii procedurii generale a insolvenţei , a girat în favoarea acesteia 6 bilete la ordin , încasarea acestora realizându-se în condiţii de deplină legalitate ; cele 6 bilete la ordin au fost girate la datele de 19.01.2009 , 21.01.2009 şi 26.01.2009 în timp ce procedura de insolvenţă generală a fost deschisă la data de 02.04.2009. Ca efect al girului , creditoarea a dobândit , iar debitoarea a pierdut la datele de 19.01.2009 , 21.01.2009 şi 26.01.2009 toate drepturile asupra fiecăruia dintre cele 6 bilete la ordin. Astfel , încasarea la scadenţă a biletelor la ordin reprezintă o operaţiune legală ce nu poate fi cenzurată în cadrul prezentei cauze , neintrând sub incidenţa niciuneia dintre dispoziţiile art. 36 sau 46 alin. 1 din Legea 85/2006, fiind aplicabile însă dispoziţiile art. 16 din Legea 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.

Prin Notele de concluzii depuse de administratorul judiciar se arată că temeiul de drept în virtutea căruia solicită anularea plăţilor şi restituirea sumelor încasate de creditoare îl constituie prevederile art. 46 alin.(1) raportat la art. 80 alin. 1 lit. f din Legea 85/2006.

Creditoarea OBR SA a formulat contestaţie înregistrată la data de 13.05.2009 împotriva Raportului de activitate depus de administratorul judiciar la data de 07.05.2009 solicitând refacerea corespunzătoare a acestuia.

Se arată în contestaţie că raportul a fost întocmit superficial , nefiind examinată situaţia juridică a debitorului , a documentelor prevăzute la art. 28 şi 35 din Legea 85/2006 , iar în baza acestora , după o analiză corespunzătoare să propună intrarea în procedura simplificată sau continuarea perioadei de observaţie.

Astfel , prin raportul întocmit , administratorul judiciar nu aduce nicio dovadă pentru continuarea perioadei de observaţie aşa cum prevede imperativ dispoziţiile art. 54 alin. 2 din Legea 85/2006.

Creditoarea SC HS SRL , SC ADS T SRL , SC F.S. SRL Bucureşti şi SC M.I. SRL au formulat contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor referitor la tipul creanţei acestora , având împotriva debitorului SC UDL SRL o creanţă garantată şi nu chirografară , cum greşit s-a reţinut.

După întocmirea tabelului definitiv al creanţelor , creditoarele au solicitat să se ia act că renunţă la judecarea contestaţiei deoarece figurează înscrise în acest tabel cu creanţă garantată.

Prin sentinţa X/2009 s-a dispus anularea plăţilor efectuate de pârâta GBI NV – Sucursala România de la data deschiderii procedurii insolvenţei – 2.04.2009 dispunându-se obligarea acesteia la restituirea sumei încasate în cuantum de 1.368.197,01 lei , s-a respins contestaţia formulată de OTP B România S.A. privind raportul de activitate depus de administratiorul judiciar la data de 7.05.2009 , luându-se act la declaraţia de renunţare la tabelul preliminar al creanţelor formulate de creditoarele SC HS SRL, SC ADS T SRL Ploieşti, SC FS SRL Bucxureşti şi SC MI SRL Satu Mare.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut :

Prin sentinţa nr. Y/2009 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC UDL SRL , fiind desemnat administrator judiciar R..S. SPRL.

Cu privire la cererea administratorului judiciar prin care solicită anularea plăţilor efectuate de creditoarea GBI şi restituirea sumelor în cuantum de 1.368.197,01 lei , judecătorul sindic constată că aceasta a fost notifictă să suspende orice executare asupra conturilor debitoarei în conformitate cu prevederile art 36 din Legea 85/2006 , însă deşi notificată creditoarea a continuat executarea biletelor la ordin care aveau scadenţa după deschiderea procedurii insolvenţei , fără a solicita în temeiul dispoziţiilor art. 39 din acelaşi act normativ ridicarea suspendării prevăzute de art. 36 din Legea 85/2006

Este adevărat că potrivit dispoziţiilor art. 16 din Legea 58/1943 prin gir s-au transmis drepturile izvorând din titlu – bilet la ordin , însă în cazul debitoarei , girul constituie o plată anticipată către giratar , iar împrejurarea că plata era scadenţă după data deschiderii procedurii insolvenţei , este sancţionată în mod expres de dispoziţiile art. 80 alin. 1 lit. f din Legea 8572006 , cu nulitatea , motiv pentru care a fost admisă cererea administratorului judiciar şi pe cale de consecinţă judecătorul sindic a dispus anularea acestor plăţi şi obligarea creditoarei GBI să restituie suma încasată în cuantum de 1.368.197,01 lei.

Referitor la contestaţia creditoarei OBR împotriva raportului lunar depus la termenul de judecată din 07.05.2009 , judecătorul sindic a reţinut că prin acest raport s-a propus continuarea perioadei de observaţie a societăţii debitoare , urmând să fie elaborat planul de reorganizare , iar în urma examinării activităţii acesteia se va depune un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă potrivit art. 20 alin. 1 lit. b din Legea 85/2006.

Cum analiza activităţii debitoarei se face în termen ce nu poate depăşi 60 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei, contestaţia a fost respinsă.

În baza dispoziţiilor art. 246 Cod procedură civilă s-a luat act că se renunţă la judecarea contestaţiilor formulate la tabelul preliminar al creanţelor de către creditoarele SC H.S. SRL, SC ADS T SRL , SC F.S. SRL şi SC M..I. SRL.

Etichete: