Top

CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută de art. 4 lit. a) pct. 10 din HG nr. 984/2005. Legalitatea şi temeinicia procesului verbal contestat

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată:

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 4653/200/2010 din 13.04.2010 petenta SC T 2000 SRL Buzău , prin administratorul său R N, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria BZ nr. 03888 din 26.03.2010 , încheiat de intimata Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor Buzău în baza căruia a fost sancţionată cu 2.000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 4 lit a) pct. 10 din HG nr. 984/2005.

În motivarea plângerii, petenta a invocat nulitatea procesului verbal , susţinând că a fost semnat de o salariată , care nu avea calitatea de reprezentant al societăţii, astfel că nu a putut formula obiecţiuni , încălcându-i-se dreptul la apărare .

Pe fond , a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa constând în depozitarea de ouă în condiţii necorespunzătoare.

În realitate , la data de 26.03.2010 societatea s-a aprovizionat cu o cantitate de 720 de ouă de la SC Gane Com 93 SRL , conform facturii BZ/0001331, notei de recepţie nr. 129/2010 şi certificatului de calitate anexate , iar momentul controlului a corespuns cu momentul aprovizionării.

Intimata a formulat întâmpinare , solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 4 lit. a pct. 10) din HG nr. 984/2005, întrucât a depozitat ouă în condiţii necorespunzătoare de temperatură (la temperatura mediului ambiant) , neavând spaţiu separat pentru acest produs .

Instanţa a înlăturat apărările formulate de petentă , reţinând că nu s-au produs dovezi în sensul că moment controlului ar fi coincis cu cel al aprovizionării , nota de recepţie făcând doar dovada livrării mărfii în aceeaşi zi a controlului , nu şi la momentul invocat.

Făcând aplicarea art. 4 alin.3 din HG nr. 924/2005, instanţa a reţinut că petentei îi revenea obligaţia de a realiza transportul ,apoi depozitarea produselor în containere/mijloace de transport corespunzătoare, în vederea asigurării unei temperaturi constante , mai ales că acestea sunt perisabile , iar eventualele diferenţe de temperatură le pot degrada .

Sub aspectul legalităţii , instanţa a reţinut motivat că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat cu respectarea cerinţelor prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute la art. 17 din OG nr. 2/2001.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs , petenta a invocat neredactarea sentinţei pronunţate conform prevederilor art. 261 pct. 5 din Codul de procedură civilă , precum şi neluarea în considerare a faptului că procesul verbal a fost semnat de un salariat şi nu de reprezentantul societăţii , context în care nu s-au putut formula obiecţiuni, iar momentul controlului a coincis cu cel al aprovizionării mărfii.

Prin decizia nr. 6 din 3.01.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău, s-a respins recursul recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

În baza probatoriului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 4 lit. a pct. 10) din HG nr. 984/2005, întrucât a depozitat ouă în condiţii necorespunzătoare de temperatură,( la temperatura mediului ambiant ), neavând spaţiu separat pentru acest produs .

De asemenea , instanţa fondului a reţinut în mod just şi motivat că petenta nu a produs dovezi în sensul că momentul aprovizionării sale cu cantitatea de 720 ouă ,conform actelor depuse la dosar , ar fi coincis cu momentul efectuării controlului .

Prin sentinţa atacată , instanţa fondului a motivat soluţia în fapt şi în drept, răspunzând punctual cerinţelor art. 261 pct. 5 din Codul de procedură civilă , inclusiv criticii invocate de petentă sub aspectul pretinsului motiv de nulitate referitor la nerespectarea art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/2001.

Pentru considerentele expuse , apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate , prin decizia nr. 6 din 3.01.2011, în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Tags: