Top

CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută la art. 3 alin. 3 din Legea nr. 333/2003. Gravitatea redusă a faptei săvârşită de petentă. Înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea avertisment

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă , constată :

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 5387/200/2009 din 29.05.2009 petenta Ş I a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria AZ nr. 0921770 din 6.03.2009 în baza căruia a fost sancţionată cu 2000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 3 alin. 3 din Legea nr. 333/2003.

În motivarea plângerii , petenta a invocat pe cale de excepţie nulitatea procesului verbal de contravenţie , susţinând ca fiind încheiat în lipsă , această împrejurare nu a fost certificată sub semnătura unui martor , conform art. 19 din OG nr. 2/2001.

Pe fond, petenta a învederat că nu se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, întrucât a fost numită în funcţie de conducere de un timp relativ scurt , iar investiţia impusă de organul de poliţie privind asigurarea pazei prin sisteme de alarmă antiefracţie cu senzori de mişcare, sistem de televiziune cu circuit închis, etc este condiţionată de aprobare şi finanţare, unitatea fiind susţinută exclusiv de la bugetul de stat.

Intimatul a formulat întâmpinare în temeiul art. 115-118 din Codul de procedură civilă , solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 7506 din 7.12.2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 3 din 3 din Legea nr. 333/2002 , întrucât , în calitate de director al Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău nu a luat măsurile de asigurare a unităţii cu sistem de alarmă , sistem de televiziune cu circuit închis , grilaje metalice ori cu lacăte sigure , în vederea asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs , petenta a invocat în esenţă că instanţa fondului a reţinut o situaţie în fapt şi în drept eronată întrucât staţiunea era asigurată cu un sistem de pază propriu organizat prin 6 agenţi de pază , neluând în considerare faptul că verificarea şi încheierea procesului verbal de contravenţie s-a efectuat la numai o lună de la numirea sa în funcţia de director , şi nici că actul sancţionator încheiat în lipsă nu i s-a comunicat în termenul legal de o lună , aspect de natură să atragă prescrierea executării sancţiunii aplicate.

Prin decizia civilă nr. 441 din 31.05.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel , tribunalul a apreciat în baza probatoriului administrat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 3 alin. 3 din Legea nr. 333/2003 ,reţinând că procesul verbal a fost încheiat în prezenţa petentei, dar aceasta a refuzat să-l semneze , cauzei fiindu-i incidente dispoziţiile art. 48-50 din HG nr. 1010/2004.

Împotriva deciziei a formulat contestaţie în anulare petenta , în temeiul art. 318 din Codul de procedură civilă , invocând în esenţă că tribunalul s-a aflat într-o gravă eroare materială , considerând că pentru pretinsele deficienţe de asigurare de pază constatate de organul de poliţie se face vinovată ea , ca persoană fizică şi nu unitatea pe care o conducea.

Prin decizia civilă nr. 777 din 1.11.2010 s-a admis contestaţia în anulare , dispunându-se anularea deciziei nr. 441 din 31.05.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 5387/200/2010 şi fixarea unui nou termen la 6.12.2010 , cu citarea părţilor în proces pentru rejudecarea recursului declarat împotriva sentinţei cu nr. 7506/2009 .

Pentru a hotărî astfel , tribunalul a reţinut că decizia nr. 441/2010 este afectată de nelegalitate întrucât minuta cauzei este semnată de numai doi judecători , iar în frontispiciul deciziei a fost trecut ca membru de complet , judecătorul Stănescu Mihail , alături de judecătorii Bratu Vasile şi Florescu Crina, deşi acesta nu a participat la soluţionarea recursului.

Prin decizia nr. 890 din 6.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a apreciat că fapta comisă prezintă o gravitate redusă , astfel că scopul preventiv – educativ al sancţiunii poate fi asigurat în cauza dedusă judecăţii prin înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

În baza probatoriului administrat instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 3 din 3 din Legea nr. 333/2002 , întrucât , în calitate de director al Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău nu a luat măsurile de asigurare a unităţii cu sistem de alarmă , sistem de televiziune cu circuit închis , grilaje metalice ori cu lacăte sigure , în vederea asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.

Avându-se în vedere însă faptul că petenta fusese numită în calitate de director al unităţii cu doar o lună înainte de efectuarea controlului şi că prin neluarea măsurilor legale de asigurare a pazei şi integrităţii bunurilor nu a urmărit un scop ilicit , tribunalul , prin decizia nr. 890 din 6.12.2010 a apreciat că fapta comisă prezintă o gravitate redusă , astfel că scopul preventiv – educativ al sancţiunii poate fi asigurat în cauza dedusă judecăţii prin înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

Etichete: