Top

CIVIL- FOND FUNCIAR. RECONSTITUIRE DREPT PROPRIETATE

Deliberand asupra prezentei plangeri de fond funciar.

Prin cererea inregistrata initial pe rolul acestei instante petenta BG a formulat plangere impotriva hotararii emisa de Comisia Judeteana Buzau de fond funciar si a solicitat in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala L si Comisia Judeteana B ambele de fond funciar, pronuntarea unei sentinte prin care sa fie anulata hotararea si sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate pentru toate suprafetele cu vegetatie forestiera si alte categorii de folosinta situate pe raza comunei L, pe vechile amplasamente in calitate de mostenitoare a defunctei AOP.

In motivarea cererii petenta a invederat ca terenurile pe care le solicita se regasesc precizate in actele eliberate de Arhivele Nationale Buzau , urmand ca suprafata exacta sa fie precizata la prima zi de infatisare.

Se mai arata ca desi s-a adresat cu cerere si contestatie celor doua intimate , acestea i-au fost respinse.

In drept sunt invocate disp. Lg 18/91 modif. si completata cu Lg 247/2005.

In sustinerea cererii au fost depuse inscrisuri .

Intimata Comisia Judeteana B de fond funciar a depus hotararea prin care s-a respins contestatia petentei .

Intimata Comisia Locala L de fond funciar a inaintat intreaga documentatie ce a stat la baza solutionarii cererii petentei.

La termenul de judecata din data de 16.02.2007, instanta a pus in vedere aparatorului petentei , sa-si precizeze obiectul cererii in sensul indicarii suprafetei de teren pentru care solicita reconstituirea dreptului de proprietate , categoria de folosinta si amplasamentul.

Pentru nerespectarea acestor dispozitii, instanta la termenul de judecata din data de 30.03.2007, a dispus suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 155/1 Cod proc civila.

La data de 6.06.2997, petenta formuleaza cerere de repunere pe rol si se depune raportul de expertiza extrajudiciar MI in care se face echivalentul unitatilor de masura stanjen ,palma , deget si linie din care rezulta ca defunctul OP a avut in proprietate suprafata totala de 28 stanjeni , 7 palme, 0 degete si 11 linii , adica 78,41 ha din care 56,68 ha padure.

Pe baza probatoriului administrat , instanta a pronuntat sentinta civila, prin care a respins plangerea formulata de petenta.

Impotriva acestei sentinte, petenta a declarat recurs ce a fost solutionat prin decizia civila pronuntata de Tribunalul Buzau in dosar ..prin care s-a admis recursul formulat de petenta , a fost casata sentinta si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, pentru administrarea de noi probatoprii inclusiv expertiza topo ,pentru stabilirea corecta a situatie juridice a terenului .

In rejudecare dupa casare , cauza a fost inregistrata la aceasta instanta, fiind administrata proba cu expertiza topo si proba cu inscrisuri depuse de petenta cat si de intimata Comisia Locala L de fond funciar, aceasta din urma prin adresa precizeaza ca , din suprafata de 41 ha solicitata de petenta nu se cunoaste cat reprezinta padure si cat teren cu vegetatie forestiera.

Raportul de expertiza topo a fost efectuat de catre expert SM , depus la dosar , rezultand ca suprafata ce a ramas de reconstituit este de 39,13 ha , din care 24,12 ha padure si 15,01 ha pasuni si fanete , neputand fi identificata pe vechile amplasamente ,intrucat acestea nu sunt cunoscute nici de petenta ,nici de intimata Comisia Locala L , aceasta din urma precizand ca amplasament liber UP IV pe raza comunei L.

Partile nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza .

Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma sustinerilor partilor si a probatoriului administrat, constand in inscrisuri si expertiza topo , instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept.

Petenta BG este mostenitoarea testamentara a defunctului AC , care la randul lui este fiul defunctei AOP, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor eliberat de fostul Notariat de Stat al sectorului 3 Bucuresti, certificat deces AC, certificat nastere petenta, anexa 24 eliberata de Primaria com. Lopatari pentru defuncta AOP , sentinta civila pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar.

Din adresa emisa de Arhivele Nationale Directia Judeteana Buzau rezulta ca , MDB–mama defunctei AOPa, detinea in anul 1950 pe raza comunei L la foaia matricola in care figureaza suprafata totala de 84,05 ha din care 37 ha paduri , 42,50 ha teren neproductiv, 3,50 ha izlaz , 1 ha faneata, curti- constructii 0,05 ha. Motivarea intimatei Comisiei Judetene B de fond funciar din hotararea…, de respingere a contestatiei pe motiv ca actele de proprietate nu precizeaza clar unitatea de masura, nu poate fi retinuta de instanta , deoarece din raportul de expertiza extrajudiciar MI, cat si din raportul de expertiza topo SM ,rezulta ca suprafata nereconstituita este de 39,13 ha din care 24,12 ha padure si 15,01 ha pasuni si fanete.

Inclusiv Comisia Locala L de fond funciar , recunoaste prin adresa ca, suprafata nereconstituitra este de 41 ha , insa nu poate preciza cat reprezinta padure si cat alte categorii de folosinta.

Expertiza topo SM arata ca, suprafata ce urmeaza a fi reconstituita nu a putut fi identificata pe vechile amplasamente detinute de defunctii DB si MB (parintii autoarei AAP) , intrucat nici petenta si nici Comisia Locala L nu cunosc aceste amplasamente, insa propune ca amplasamente libere pentru teren cu vegetatie forestiera UP IV pe raza comunei L.

Ca urmare, instanta vazand disp. art. 1 si 6 din Lg 1/2000 modificata prin Lg 247/2005 cat si dispozitiile art. 24 din acelasi act normativ , toate cu referire la art. 5 si 6 din HG 890/2005, art.6 alin 2 din Lg 1/2000 modif. prin Lg 247/2005 , cu ref. la art. 12 si art. 27 din Lg 18/91 rep. cat si dispozitiile procedurale prev. de art. 51-59 din Lg 18/91 rep. va aprecia ca plangerea avand ca obiect fond funciar , formulata de petenta este intemeiata urmand a fi admisa .

Pe cale de consecinta, instanta va dispune anularea partiala a hotararii adoptata de intimata Comisia Judeteana B de fond funciar; va omologa raportul de expertiza topo SM ,ce face parte integranta din prezenta sentinta- si va dispune reconstituirea dreptului de proprietate privata pe numele petentei BG in calitate de mostenitoare a defunctilor AOP si AC pentru suprafata totala de teren ( astfel cum a fost identificata prin expertiza) de 39,13 ha teren cu vegetatie forestiera , in natura pe amplasamentul situat in UP IV pe raza comunei L.

Va lua act ca petenta nu solicita cheltuieli de judecata..

Potrivit art. 5 din Titlul XII al Lg 247/2005 , hotararile pronuntate de instantele judecatoresti in procesele de fond funciar, in prima instanta sunt supuse numai recursului.

Etichete: