Top

Somatie de plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 461

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, cererea având ca obiect somaţie de plată formulată de creditoarea S.C. ……..S.R.L. , cu sediul în …….., în contradictoriu cu debitoarea ………….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 5 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe calea somaţiei de plată la data de 31.12.2008 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr……../ 327/ 2008 creditoarea SC …….. SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să someze debitoarea …….. să achite creditoarei suma de 226, 82 lei reprezentând debit şi penalităţi de întârziere, precum şi să dispună obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii se arată că, în fapt, între creditoarea SC …..SRL şi debitoarea ……. s-a încheiat un contractul prin care creditoare a livrat marfă la locul, termenul şi condiţiile stipulate, principala obligaţie a debitoarei fiind de a achita preţul în termen de 30 zile de la data emiterii facturii, neplata atrăgând plata penalităţilor de 0, 15% pentru fiecare zi de întârziere.

Petenta mai arată că factura fiscală acceptată în mod expres de către destinatar, în materie comercială face dovada deplină, rezultă că există în sarcina debitorului obligaţia de plată a unei creanţe certe, lichide, exigibile, pentru care s-a emis factura fiscală. De asemenea potrivit art. 7 pct. 3 din contract debitoarea datorează penalităţi de întârziere de 0,15 % pe zi de întârziere.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, Legea nr. 469/ 2002.

Debitoarea …….. nu a depus la dosar întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă spre a-şi exprima poziţia procesuală faţă de cererea creditoarei, deşi a fost legal citată in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: notificare nr. 3205/08.10.2008 (4), contract nr. 74/14.08.2007 (f.6-7 ), factură fiscală seria INF nr. 128295/ 19.11.2007( f. 9-10 ), notificare (f. 11-12), fişă de calcul a penalităţilor( f. 5 ).

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru 39 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

În fapt,în baza art. 3 din contractul nr. 74/ 14.08.2007( f. 6-7 ) creditoarea s-a obligat să vândă, iar cumpărătorul să cumpere produse din gama de produse prezentate în Catalogul ……….şi să le achite.

Potrivit art. 4.3. din contractul nr. 74/ 14.08.2007( f. 6-7 ) livrarea produselor se va face pe baza comenzilor ferme ale cumpărătorului.

Potrivit art. 5.1. plata preţului produselor se face pe baza facturilor emise de vânzător şi semnate de cumpărător.

În soluţionarea cererii instanţa va avea în vedere că potrivit disp art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plata –această procedură „ se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bună-voie sau prin executare silită a creanţelor certe,lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnatură ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Potrivit art. 379 alin. 3 c.proc.civ., creanţa este certă dacă existenţa ei rezultă din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

Creditorul a emis factură fiscală seria ….. (f. 9-10) care nu a fost semnată de debitoare, astfel încât nu îndeplineşte cerinţa de a fi factură acceptată în accepţiuna codului commercial.

Chiar părţile au stabilit prin art. 5.1. că plata preţului produselor se face pe baza facturilor emise de vânzător şi semnate de cumpărător. De asemenea, potrivit art. 4.3., livrarea produselor se va face pe baza comenzilor ferme ale cumpărătorului, la dosar lipsind o astfel de comandă din partea debitoarei.

Lipsa unei facturi acceptate de debitoare, lipseste creanţa de caracterul cert cerut de lege, astfel încât, lipsind una din condiţiile speciale prevăzute de procedura somaţiei de plată, instanţa va respinge cererea creditoarei de emitere a somaţiei de plată ca nefondată.

Conform art.274 C.pr.civ., faţă de soluţia de respingere a cererii instanţa urmează a respinge cererea creditoarei SC ………. SRL, aflată în culpă procesuală, la plata cheltuielilor de judecată.

Tags: