Top

Restituire metale preţioase

Prin cererea inregistrată pe rolul instantei reclamanta AS a chemat in judecata pe pârâtele BANCA NATIONALA A ROMANIEI şi MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, ca reprezentant al Statului Român, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa oblige pârâta la restituirea in natura a bijuteriilor de aur care i-au fost confiscate abuziv de stat i n cursul anilor 1978 si 1988 cu masa totală de 64,11 grame , in baza Decretului nr. 244/1978.

In motivare reclamanta a aratat ca bunurile susmentionate i-au fost confiscate in cursul instrumentarii dosarului penal nr…. si prin procesul verbal nr. … .

In drept au fost invocate art.26 al.1 din OUG 190/2000 modificat prin Legea 82/2007 si Legea 458/2006 .

Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru, potrivit art. 26 al.3 , art. 34 ind.1 din OUG 190/2000 aprobata si modificata prin Legea nr. 261/2002 , modificata si republicata in temeiul OG nr.24/2003, aprobata prin Legea nr. 362/2003.

Ministerul Finantelor Publice prin DGFP, in termen legal a formulat intâmpinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive iar pe fond respingerea actiunii ca netemeinica si nelegală, motivat in esenta de faptul că persoanele fizice care dobândeau in conditiile legii metale pretioase aveau obligatia sa le predea la preturile legale in vigoare BNR sau unitatilor de stat autorizate de acestea in termen de 30 de zile de la obtinere, iar in speţă obiectele din aur detinute de reclamanta au fost rezultatul savârsirii un ei infractiuni iar masura confiscarii nu poate fi considerata abuziva deoarece prin dispozitiile Decretului nr. 244/1978 nu era incalcat dreptul fundamental de proprietate a carui garantare era prevazuta de lege intrucât prin acte normative au putut fi aduse limitari dreptului de proprietate, limitari supuse principiului proportionalitaţii pentru ocrotirea unui interes general , legiuitorul stabilind un regim special cu privire la producerea , detinerea , circulatia unor bunuri de interes national economic sau strategic.( filele 12-13 dosar).

In drept au fost invocate dispozitiile art. 40 din HG 1344/2003, art.34 al1 din Legea 261/2002, de modificare si completare a OUG 190/2000, art.36 lit.a din Legea 261/2002, art.29 lit.a din OUG 190/2000 R, art.242 al.2 C.p.c.

La termenul din 2.03.2009 reclamanta şi-a precizat sub raport obiectiv actiunea aratând ca bijuteriile confiscate aproximativ erau : lant de 75 cm cu medalion si capac de 18 grame; 3 inele de dama mari de 20 grame; 3 lantisoare din care doua cu cruciulita si unul cu pandantiv frunza trifoi cu o greutate totala de 32,oo grame; 3 perechi verighete de 30 grame, un ghiul barbatesc de 10 grame , 7 inele de dama mici de 25 grame, 4 perechi cercei de 17,oo grame, un ghiul barbabatesc de 7 grame ( fila 19 dosar).

La termenul din 30.03.2009 instanta potrivit art.137 al.2 C.p.c. a unit cu fondul exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Ministerului Finantelor Publice.

Prin intâmpinarea depusa de catre BNR-Sucursala Judeteana – la filele 60-62 dosar, pârâta a solicitat admiterea actiunii motivat in esenta de faptul că de la reclamanta au fost confiscate bunuri din metal pretios, care se afla depozitate in Tezaurul de specialitate BNR-SMB si pot fi restituite in natura persoanei indreptatite, dupa cum urmeaza; cu inventarul … au fost depuse bijuterii preluate de la reclamanta in greutate bruta de 50,08 grame iar cu inventarul …. au fost preluate 4 inele de aur in greutate bruta totala de 14,03 grame.

In cauza instanta a administrat, la solicitarea părtilor, proba cu inscrisuri, in cadrul căreia au fost atasate, in copie xerox: CI reclamanta, adresele nr. … emise de IPJ, inscris sub semnatura privata intitulat” proces verbal” , proces verbal de contraventie seria …, inventar … intocmit de Militia Judetului inventarul nr…., expertiza tehnică nr. .., adresa Procuraturii Locale .nr. …78, expertiza tehnică nr. …, aviz de valorificare nr. ….

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urm atoarea situatie de fapt si de drept:

Potrivit art. 137 al.1 C.p.c. instanta se va pronunta mai intâi asupra exceptiilor de fond sau de procedura, care fac de prisos in totul sau in parte judecata in fond a cauzei.

Examinând exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului Ministerul Finantelor Publice, ca reprentant al Statului Român invocata de acesta , instanta urmeaza sa o admită intrucât in raport de dispozitiile art.25 din Decretul nr.31/1954 si art.40 al.2 din Normele Metodologice pentru Aplicarea OUG 190/2000 instanta constată că reprezentantul special al Statului in aceasta materie este BNR care nu figureaza in acest litigiu in nume propriu.

Pe cale de comsecinta instanta urmeaza sa respinga cererea formulata impotriva MFP ca reprezentant al Statului, pentru lipsa calitatii sale procesuale.

Pe fondul cauzei , prin procesul verbal de contraventie seria .. a fost confiscat de la reclamanta de catre Militia Judetului , in baza Decretului 244/1978 mai multe bijuterii din aur care cu inventarul … au f de 14,03 grame aur.

Cu inventarul … au fost depuse in banca bijuterii confiscate de la reclamanta in greutate bruta totală de 50,08 grame (filele 65-71 dosar).

Prin intâmpinarea depusa in cauza BNR confirma primirea in anii 1978 si 1988 a bunurilor mai sus aratate si invedereaza totodată ca bijuteriile confiscate prin inventarele susmentionate se regasesc depozitate in Tezaurul BNR- SMB si pot fi restituite in natura.

Fata de dispozitiile art. 34 ind.1 din OUG 190/2000 privind regimul metalelor pretioase( astfel cum a fost aprobată prin Legea 261/2002 cu modificarile ulterioare aduse prin OG 24/2003 , aprobata prin Legea nr. 362/2003 ) incidente in speţă, instanbta constată ca persoanele fizice ale caror obiecte din metale pretioase au fost preluate abuziv cu incalcarea reglementarilor in vigoare pot solicita restituirea acestora. Prin urmare, la solutionarea cererii deduse judecatii se impune stabilirea caracterului preluarii de catre stat a obiectelor din metal pretios. O prima concluzie ce se desprinde din modul generic de formulare a textului legal anterior expus este aceea că el confera instantelor judecatoresti dreptul de a analiza legalitatea dispozitiei de preluare de catre stat a bunurilor solicitate , indiferent care ar fi actul ce a stat la baza preluarii ( act normativ , hotarâre judecatoreasca, ordonanta/ rezolutie a procurorului, act emis de fostele organe de militie, evident fiind ca analiza se va limita la dispozitia prin care s-au trecut bunurile in proprietatea statului, instantele nefiind indriduite sa cenzureze actul , in cadrul acestei proceduri , sub celelalte aspecte ale sale). Aceasta concluzie este intarita si de dispozitiile art.6 din Legea 213/1998 care consacra generic dreptul instantelor de a verifica legalitatea preluarii de catre stat a bunurilor mobile sau imobile in perioada 6.03.1945-22.12.1989.

Dupa cum s-a retinut anterior in fapt, obiectele din metal pretios revendicate au fost confiscate de la reclamanta in baza unor acte emise de fostele organe de militie.

In toate inventarele intocmite de catre banca, bijuteriile in discutie, apar ca fiind confiscate de la reclamanta, instanta determinându-le prin compararea proceselor verbale intocmite de fostele organe de militie cu inventarele bancii.

Textul legal in baza carora s-a dispus masura confiscarii este Decretul nr.244/1978 , dupa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar.

In dreptul românesc, simplul fapt al posesiunii bunurilor mobile naste prezumtia de proprietate conform art. 1909 al 1 C.c. , astfel incât cel ce poseda nu trebuie sa produca vreun titlu pentru a-şi justifica dreptul de proprietate.Ca urmare, instanta va retine calitatea de proprietar a reclamantei la momentul confiscarii.

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international( Protocolul nr.1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului) .

In plus , in speta, poate fi retinuta si Hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntata in data de 22.05.1998 in cazul Vasilescu impotriva Statului Român intrucit jurisprudentei Curtii Europene trebuie sa i se recunoasca valoarea de sursa de drept( indiferent daca solutiile au fost pronuntate in cauze care privesc Romania sau nu)- opinia instantei intemeindu-se pe dispozitiile art. 11 si 20 din Constitutia României, potrivit carora CEDO face parte din dreptul intern, precum si imprejurarea ca sistemul european de protectie a drepturilor omului nu are in vedere numai sursa conventionala, ci si sursa jurisprudentionala – aceasta din urma completând-o pe prima, astfel incât Conventia Europeana si jurisprudenta Curtii Europene, formeaza impreuna un bloc de conventionalitate.

Or, prin acceasta hotarâre s-a retinut ca prin respingerea de catre instantele romana a cererii reclamantului de revendicare a monedelor si bijuteriilor din aur s-a incalcat printre altele si art.1 din Protocolul nr.1 conform carora orice persoana fizica, juridică , are dreptul la respectarea bunurilor sale.

Prin adoprarea legii privind regimul metalelor pretioase in Romania s-a urmarit inlaturarea actelor abuzive , iar prin Legea nr. 591/2004 pentru modificarea si completarea OUG 190/2000 , art.26 persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de natura celor prevazute la art.4 au fost preluate abuziv si pot solicita restituirea acestora judecatoriei in raza careia domiciliaza sau isi are sediul.

Art.26 al.1 din acelasi act normativ prevede ca in sensul prezentei Ordonante de urgenta prin preluarea abuziva se intelege si preluarea efectuata in baza Decretului nr. 244/1978.

Fata de toate argumentele de fapt si de drept mai sus expuse, instanta constată ca preluarea obiectelor din metal pretios de la reclamanta s-a facut abuziv de catre stat, motiv pentru care cererea ce face obiectul prezentului dosar apare ca fiind evident intemeiata, urmând a fi obligata pârâta BNR sa restituie reclamantei bijuteriile din metale si pietre pretioase confiscate pe numele acesteia , predate la BNR-SMB conform inventarelor …( cu o greutate totala bruta de 50,08 grame aur) si nr. …( cu o greutate bruta totala de 14,03 grame aur).

Instanta având in vedere pe de o parte dispozitiile art. 274 C.p.c. iar pe de alta parte principiul disponibilitatii părtii in procesul civil,. urmeaza sa ia act ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: