Top

Comercial – art 138 legea 85/2006

Dosar nr. 2974/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR.300

Şedinţa publică din data de data de 20 februarie 2009

Prin cererea introdusă la data de 16 decembrie 2008, reclamanta – creditoare SC „…” SRL a solicitat angajarea răspunderii administratorului statutar al debitoarei SC „…” Com SRL cu averea personală, conform art.138 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

În motivarea acţiunii reclamanta – creditoare a arătat că administratorul statutar al debitoarei „…” este vinovat pentru neachitarea datoriilor faţă de creditori şi astfel de intrarea în procedura insolvenţei a debitoarei.

La termenul de judecată din data de 20 februarie 2009, debitoarea prin lichidator reprezentant de practician în insolvenţă „…” a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a creditoarei SC „…” SRL.

Analizând actele şi lucrările dosarului judecătorul sindic reţine următoarele:

Potrivit art.138 alin.(3) din Legea nr.85/2006 „comitetul creditorilor poate cere judecătorului sindic să fie autorizat să introducă acţiunea prev. la alin.(1), dacă administratorul judiciar sau lichidatorul a omis să indice, în raportul său asupra cauzelor insolvenţei, persoanele culpabile de starea de insolvenţă a patrimoniului debitorului persoană juridică ori dacă acesta a omis să formuleze acţiunea prev. la alin.(1) şi răspunderea persoanelor la care se referă alin.(1) ameninţă să se prescrie.”

În speţă, în tabelul definitiv actualizat de creanţe întocmit de către lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă „…” şi depus la dosarul cauzei au fost înscrise Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea cu suma de 18.868 lei, SC „…” SRL cu o creanţă de 44339,59 lei şi SC „…” SRL cu 7.203,94 lei, urmare a declaraţiilor de creanţă aflate şi în dosarul de faliment nr.3106/88/2007 (281/2007).

Conform art.16 alin.(1) din Legea nr.85/2006, comitetul se formează din 3-7 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi chirografare cele mai mari, prin valoare.

Astfel, în speţă, deşi sunt trei creditori trecuţi în tabelul definitiv de creanţe, nu s-a constituit un comitet al creditorilor care să solicite atragerea răspunderii în temeiul art.138 din Legea nr.85/2006 şi cum calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi persoana care se pretinde titularul dreptului în raportul juridic dedus judecăţii, instanţa urmează a admite excepţia şi a respinge acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale active a creditoarei.

Etichete: