Top

Condiţiile necesare pentru admisibilitatea acţiunii. Proba dreptului de proprietate cu privire la terenurile pentru care nu există înscrisuri doveditoare.

Sectia civila. Decizia civila nr. 510 din 05.05.2008

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt sub nr. 3306/279 din 04.06.2007 reclamantul N.N a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Comisia locala Girov si Comisia judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, rectificarea Titlului de proprietate nr. 32/34/1993, emis pe numele sau, în sensul includerii suprafetei de 0,38 ha teren arabil situat în punctul „Ses”, nr. topografic 26/188/13.

În motivarea actiunii a aratat ca este posesorul suprafetei de 0,63 ha teren, situat în comuna Girov, satul Caciulesti, pentru care a facut cerere de eliberare a titlului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991. În anul 1992 a fost pus în posesie cu toata suprafata mentionata, însa a constatat ca titlul de proprietate i-a fost eliberat doar pentru suprafata de 7900 mp, omitându-se includerea terenului de 0,38 ha pe care îl stapâneste înca din anul 1992, l-a împrejmuit si a construit o casa pe baza de autorizatie emisa de primarie.

A mai aratat ca desi a facut cerere de reconstituire, aceasta a fost respinsa pe motiv ca suprafata solicitata nu a fost înscrisa în registrul agricol.

La prima zi de înfatisare reclamantul si-a completat actiunea în sensul ca obiectul cauzei îl reprezinta atât modificarea Titlului de proprietate nr. 32/34/1993, cât si plângere împotriva hotarârilor Comisiei judetene Neamt nr. 5837/2007 si nr. 5930/2007, prin care i s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la terenul litigios.

În sustinerea actiunii a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri si a depus la dosar Adresa nr. 5027/2007 a Comisiei locale Girov, hotarârile nr. 5837/2007 si nr. 5930/2007 ale Comisiei judetene Neamt, Hotarârea nr. 119/24.01.2007 a Comisiei locale Girov cu tabelul anexa, Titlul de proprietate nr. 32/34/1993, doua autorizatii de constructie, un certificat de urbanism, adeverintele nr. 2634/2001 si nr. 5128/2000 eliberate de Consiliul local Girov, doua testamente autentificate si contestatia reclamantului împotriva Hotarârii nr. 119/24.01.2007 a Comisiei locale Girov. De asemenea, a solicitat efectuarea unei expertize topografice.

Prin întâmpinarea depusa pârâta Comisia locala Girov a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata întrucât documentatia premergatoare eliberarii titlului de proprietate contestat s-a fundamentat pe actele existente la primarie, registrul agricol si cererile prin care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în anul 1991, respectiv pentru 0,79 ha. Ulterior, în baza Legii nr. 247/2005, reclamantul a mai solicitat si suprafata de 0,38 ha pentru care nu a facut dovada proprietatii, motiv pentru care a propus invalidarea cererii.

A mai aratat ca autorizatia de construire despre care se face vorbire în actiune nu se refera la terenul solicitat, care ar apartine mostenitorilor defunctei N.E, între care se afla si reclamantul, acestia putând promova o actiune de partaj succesoral.

În întâmpinarea sa, pârâta Comisia judeteana Neamt a aratat ca lasa solutia la aprecierea instantei de fond, dar a solicitat respingerea unui eventual capat de cerere privind obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata deoarece nu s-ar putea retine nici o culpa în sarcina sa, si întrucât nu este persoana juridica.

Instanta de fond a încuviintat si administrat probele solicitate, iar la cererea sa pârâta Comisia locala Girov a depus la dosar înscrisurile ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat, iar pârâta Comisia judeteana Neamt a depus documentatia de fundamentare a hotarârilor împotriva carora s-a formulat plângere.

Prin sentinta civila nr. 4188/2007 din 30.10.2007 prima instanta a admis actiunea astfel cum a fost modificata si a dispus anularea partiala a Hotarârii nr. 5837 din 30.03.2007 a Comisiei Judetene Neamt în ceea ce priveste solutia de validare a propunerii Comisiei locale Girov de respingere a cererii reclamantului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,38 ha teren, precum si anularea Hotarârii nr. 5930 din 27.04.2007 a aceleiasi pârâte privind respingerea contestatiei acestuia împotriva solutiei propuse de Comisia locala Girov.

De asemenea, prin sentinta s-a dispus modificarea Titlului de proprietate nr. 32/34/2001 în sensul înscrierii suprafetei de 2676 mp teren situat în comuna Girov judetul Neamt, învecinat la Nord cu R.C, la Est cu drumul judetean Girov – Dobreni, la Sud cu Nechita Ion iar la vest cu drumul de exploatare, astfel cum figureaza în schita anexa la raportul de expertiza considerata a face parte integranta din hotarâre.

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca potrivit art. 11 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. Din aceasta enumerare reiese ca au prioritate în ceea ce priveste forta probanta înscrisurile, motiv pentru care anterior, pârâta Comisia judeteana Neamt a validat cererea reclamantului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,79 ha cu care acesta figura înscris în evidentele agricole din perioada colectivizarii, eliberându-i Titlul de proprietate nr. 32/34/1993.

Dupa aparitia Legii nr. 247/2005 reclamantul a solicitat, prin cererea înregistrata sub nr. 6511 din 18.09.2005 la Primaria comunei Girov, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 3800 mp pe care o are în posesie din anul 1954 si pâna în prezent.

A mai retinut ca prin Hotarârea nr. 5837/30.03.2007 Comisia judeteana Neamt a validat propunerea Comisiei comunale Girov de respingere a cererii reclamantului motivat de faptul ca acesta nu a probat dreptul sau de proprietate pentru perioada ulterioara anului 1945, iar din registrul agricol din anii 1956 – 1959 reiese ca acesta figura cu suprafata totala de 7900 mp, pentru care i s-a reconstituit deja dreptul de proprietate, si ca prin Hotarârea nr. 5930/2007, emisa anterior de aceeasi pârâta, a fost respinsa contestatia formulata de reclamant împotriva propunerii Comisiei locale Girov de invalidare a cererii sale de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 3800 mp teren.

Dar, contrar celor sustinute de pârâte, care au facut o analiza formala a cererii reclamantului si o aplicare trunchiata a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 18/1991 republicata si ale art. 9 din H.G. nr. 890/2005, din probele administrare reiese temeinicia dreptului acestuia asupra suprafetei solicitate, ale carei dimensiuni exacte – respectiv 2676 mp – au fost determinate prin expertiza întocmita în cauza.

Astfel, martorii audiati în cauza au confirmat ca reclamantul a stapânit terenul litigios pâna în momentul colectivizarii, precum si ulterior acestui moment pâna în prezent, limitele terenului ramânând neschimbate în timp, si au subliniat ca nu au existat litigii cu vecinii cu privire la legitimitatea posesiei lui. De asemenea, din expertiza topografica a reiesit ca terenul nu este înscris în nici un titlu de proprietate si ca pe el reclamantul a edificat o casa de locuit în baza autorizatiei de construire nr. 3575/21.09.1992.

Faptul ca acest teren nu figureaza în evidentele agricole din anii 1950 – 1960 nu este suficient pentru respingerea cererii reclamantului din moment ce aceste înscrieri fac dovada numai sub aspectul posesiei nu si al proprietatii, iar înscrierea datelor se facea pe baza declaratiilor persoanelor interesate, agentul instrumentator limitându-se doar sa ateste declaratiile acestora. Ca urmare, exista posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate si pentru terenurile care nu au figurat în evidentele agricole din perioada anterioara colectivizarii, dar în privinta carora exista probe ca au fost stapânite de solicitant sau de autorul acestuia în calitate de proprietar anterior anului 1962. Cum în cauza s-a facut aceasta proba, prima instanta a considerat actiunea admisibila pentru suprafata de teren evidentiata prin expertiza topografica.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta Comisia locala Girov, care a invocat faptul ca în mod gresit judecatoria a apreciat ca terenul solicitat este liber, când el figureaza în Titlul de proprietate nr. 32/599/1994 eliberat mamei reclamatului, numita N.E, faptul ca Titlul de proprietate nr. 32/34/1993 i-a fost eliberat acestuia în baza cererii formulate în baza Legii nr. 18/1991, când a solicitat numai suprafata de 0,79 ha, cât figura înscrisa în rolul lui agricol, iar cu aceasta ocazie ar fi putut solicita si suprafata de 0,38 ha ce face obiectul prezentului litigiu, daca într-adevar ar fi stapânit-o înaintea cooperativizarii si ar fi reluat-o în posesie dupa anul 1991.

Cererea de recurs este scutita de plata taxei de timbru potrivit art. I pct. 43 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005.

Analizând motivele de recurs invocate tribunalul apreciaza ca acesta este întemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Asa cum a subliniat si prima instanta, potrivit art. 11 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 republicata, stabilirea dreptului de proprietate prin constituirea sau reconstituirea acestui drept, se face la cerere.

În cauza, cererea reclamantului, depusa dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 si înregistrata la Primaria comunei Girov sub nr. 6511 din 18.09.2005, a fost analizata de Comisia locala Girov potrivit art. 5 alin. 1 lit. a din Regulamentul de functionare a comisiilor de fond funciar aprobat prin H.G. nr. 890/2005, care prin Hotarârea nr. 119/24.01.2007 a propus respingerea ei. Împotriva acestei propuneri reclamantul a formulat contestatie, care a fost respinsa prin Hotarârea Comisiei judetene Neamt nr. 5930/27.04.2007 prin care a fost completata Hotarârea anterioara nr. 5837/30.03.2007 de validarea a H.C.L. nr. 119/24.01.2007.

Aceasta din urma hotarâre putea fi atacata cu plângere în termen de 30 de zile de la comunicare conform art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata.

Reiese ca, în lipsa dovezii privind necomunicarea hotarârii de mai sus, în mod nelegal prima instanta a luat act de modificarea actiunii de catre reclamant la 14.06.2007 – deci dupa aproape 2 luni de la emiterea acesteia – prin introducerea unui nou capat de cerere prin care formula plângere împotriva hotarârilor Comisiei judetene Neamt nr. 5837/2007 si nr. 5930/2007.

Chiar daca am admite ca plângerea ar fi fost formulata în termen, este evident ca terenul în suprafata de 2676 mp pentru care s-au facut probele nu este terenul solicitat de reclamant, întrucât în cerere acesta a indicat drept vecini pe N.V. si C.I. si N.I.

De asemenea, se poate observa ca Autorizatia de construire nr. 3575/21.09.1992 a fost eliberata pentru terenul cu destinatia curti – constructii ce figureaza în titlul de proprietate al reclamantului si ca martorii audiati în cauza nu sunt fostii vecini ai terenului solicitat sau mostenitorii acestora, asa cum dispun prevederile art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru considerentele ce preced tribunalul apreciaza ca reclamantul nu a facut dovada dreptului de proprietate pentru terenul solicitat motiv pentru care, în temeiul art. 312 alin. 1 si 2 si art. 3041 C. pr. civ. tribunalul va admite recursul pârâtei si va modifica în totalitate sentinta recurata în sensul respingerii ca nefondata a actiunii completate a reclamantului N.N.

Etichete: