Top

Anularea în parte a unei hotarârii emisa de Comisia judeteana privind drepturile de proprietate privata asupra terenurilor

Sentinta civila nr. 365/21.01.2008

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta petentul S.T a chemat în judecata pe intimatele Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dragomiresti si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Neamt, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea în parte a Hotarârii nr.6015/30.05.2007 emisa de Comisia judeteana.

În motivarea actiunii, petentul a aratat ca prin hotarârea amintita a fost validata propunerea Comisiei comunale pentru aplicarea legilor fondului funciar Dragomiresti de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

Mai arata petentul faptul ca autoarea sa, N.S.P a avut pe raza comunei Dragomiresti o suprafata de 15.400 mp teren arabil, format din doua loturi extravilane si un lot intravilan, respectiv, o gradina de 6.100 mp.

În aceasta gradina, fostul CAP Dragomiresti a repartizat 2 loturi în folosinta la doua familii de rromi, A.A si B.F care si-au edificat case de locuit.

Mai arata petentul în actiune faptul ca tatal sau, S.C, nu a înscris în registrul agricol întreaga suprafata de teren, iar numitilor A:A si B.F. li s-a eliberat titluri de proprietate pentru terenul aferent casei si anexelor, suprafete ce sunt însa mai mari decât cele la care aveau dreptul.

În dovedirea actiunii, petentul a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, depunând la dosar copii de pe: adresa nr.1609/2007, Titlul de proprietate nr.26/1362/2002,Hotarârea nr.6015/30.05.2007 si proces verbal depunere în posesie (f.4-9,103). Totodata, a solicitat admiterea probei testimoniale, sens în care au fost audiati martorii propusi(f.100, 101).

Prin întâmpinarea depusa la dosar, intimata Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dragomiresti a solicitat respingerea actiunii.

În motivare, a aratat ca petentul, în calitate de mostenitor al defunctei N.S.L.a depus cerere în baza dispozitiilor Legii nr.24772005 solicitând reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1000 mp teren agricol situat în intravilanul comunei Dragomiresti.

Cererea a fost respinsa întrucât a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru întreaga suprafata înscrisa în registrul agricol.

Se mai arata în întâmpinare faptul ca vecinilor petentului li s-au eliberat titluri de proprietate pentru suprafata de câte 500 mp pentru fiecare,reprezentând teren aferent constructiilor.

În aparare, a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, depunând la dosar copii de pe: cererea formulata de petent, rolul agricol al autoarei acestuia, titlurile de proprietate nr.26/1362/2002, nr.26/2054/1995 si nr.26/1412/1994, cererea de intrare în GAC, procesul verbal de punere în posesie, Hotarârea Comisiei locale nr.7/2007 si Hotarârea comisiei judetene nr.6015/2007(f.20-33).

La rândul sau, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Neamt a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea plângerii.

În motivare a aratat ca prin Hotarârea nr.7/2007, Comisia comunala Dragomiresti a propus respingerea cererii petentului, cu motivarea ca, în conformitate cu registrul agricol, acestuia i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,44 ha teren, cu care a fost pus în posesie si i s-a emis titlu de proprietate.

De asemenea, se mai arata faptul ca în intravilan(„gradina acasa”), petentul a fost pus în posesie cu o suprafata mai mare-5200 mp- fata de cea înscrisa în registrul agricol-4500 mp.

Propunerea comisiei comunale a fost validata prin Hotarârea nr.6015/2007 întrucât dosarul nu contine suficiente probe care sa formeze convingerea ca terenul litigios a fost stapânit de autoarea petentului.(f.52).

A depus la dosar copii de pe documentatia pe care s-a fundamentat hotarârea(f.54-72).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Petentul, în calitate de mostenitor al defunctei N.S.L., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1000 mp teren situat în intravilanul comunei Dragomiresti.

Prin Hotarârea nr.7/10.04.2007, Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dragomiresti a propus respingerea acesteia cu motivarea ca petentul a fost pus în posesie si validat cu suprafata de 1,44 ha, conform registrului agricol, fiind emis si titlu de proprietate.

În ceea ce priveste terenul din gradina-acasa, a fost pus în posesie cu suprafata de 0,52 ha, o suprafata mai mare fata de cea din registrul agricol, care este de 0,45 ha.

Prin Hotarârea nr.6015/30.05.2007, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Neamt a validat propunerea comisiei comunale.

Conform dispozitiilor art.11 alin.1 din Legea nr.18/1991, „suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, carte funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.”

Art.6 alin.13 din Legea nr.1/2000 prevede însa ca proba cu martori este „suficienta la reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se efectueaza pe vechiul amplasament si când martorii ce-l recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea”.

În speta, se retine ca petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1000 mp teren situat în intravilanul comunei Dragomiresti.

A înteles sa probeze sustinerile sale atât prin înscrisuri, cât si cu martori.

Referitor la înscrisuri, se constata ca prin cererea formulata în anul 1962, autoarea petentului a solicitat sa intre în G.A.C. „cu suprafata de teren conform registrului agricol”.(f.27).

Examinând registrul agricol din perioada 1959-1961, se constata ca suprafata totala detinuta de autoarea petentului este 1,44 ha, titlul de proprietate nr.26/1362/2002 fiind emis tot pentru aceasta suprafata.(f.25,29).

Este adevarat ca pe spatele cererii de intrare în G.A.C. apar înscrise diferite suprafete de teren, dar în punctul „tarla” se observa modificari.

În ceea ce priveste proba testimoniala, instanta retine ca potrivit dispozitiilor art.6 alin.13 din Legea nr.1/2000, proba cu martori este „suficienta la reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se efectueaza pe vechiul amplasament si când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea”.

Fata de aceasta, se constata ca martorul P.M nu îndeplineste calitatea de vecin, asa cum a prevazut în mod expres legiuitorul.

În ceea ce o priveste pe martora H.A, instanta retine ca aceasta este fiica lui S.I.F, careia i s-a eliberat Titlul de proprietate nr.26/124571997. Examinând însa acest titlu, se constata ca S.I.F.si mostenitorii defunctei N.S.L. se învecineaza dar nu cu privire la terenul curti constructii ce face obiectul actiunii, ci cu privire la terenul categoria arabil.

De asemenea, din întâmpinarea formulata de Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dragomiresti, din petitul actiunii, precum si din titlurile de proprietate nr.26/1362/2002, 26/21054/1995 si 26/1412/1994(f.7,30,31) se retine ca numitelor B:M.F. si A.Z.A li s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafata de teren ce face obiectul cererii petentului de reconstituire a dreptului de proprietate.

Se concluzioneaza ca mostenitorii defunctei N.S.L. si numitele B:M.F. si A.Z.A se învecineaza, dar în ceea ce priveste suprafata pentru care a fost emis Titlul de proprietate nr.26/1362/2002 si nu suprafata litigioasa.

Fata de situatia de fapt si de drept astfel retinuta, urmeaza ca instanta sa respinga plângerea.

Etichete: