Top

Înregistrare tardivă a naşterii

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 1548 (07.08.2008)
Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA
Domenii asociate: Reconstituiri (fapte, acte, drepturi)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 14.03.2008 reclamantul Consiliul Local al Comunei Independenţa prin primar a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi B.M. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună înregistrarea în Registrul de Stare Civilă al Municipiului Constanţa a naşterii minorei B.G..

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că minora B.G. s-a născut în 1995 în municipiul Constanţa, astfel cum rezultă din certificatul medical constatator al născutului viu din 19.12.1996 iar mama copilului, pârâta B.M., în speranţa că soţul său va face tăgada paternităţii, nu a declarat naşterea minorei în termenul prevăzut de lege.

Reclamantul a mai arătat faptul că naşterea minorei a avut loc în timpul căsătoriei pârâtei B.M. cu numitul B.T., născut în 1960 în localitatea Băneasa, jud. Constanţa.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 119/1996 şi art. 22 din Decretul nr. 31/1954.

În baza dispoziţiilor art. 242 Cod procedură civilă, reclamantul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Cererii i-au fost anexate înscrisuri.

Pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa, legal citat, nu au formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru combaterea cererii formulate de către reclamant.

Pârâta B.M. nu a formulat întâmpinare dar s-a prezentat în faţa instanţei de judecată şi a solicitat admiterea cererii reclamantului.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, probă pe care instanţa, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, a încuviinţat-o.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat administrarea probei cu expertiză medico-legală, probă pe care instanţa, faţă de dispoziţiile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, a încuviinţat-o.

Din oficiu, în exercitarea rolului activ reglementat de dispoziţiile art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă şi în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, instanţa a dispus efectuarea de verificări cu privire la posesia de stat a minorei B.G..

Au fost depuse la dosarul cauzei următoarele înscrisuri : adresele emise de Consiliul Local al Municipiului Constanţa – Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, raportul de constatare medico-legală întocmit de S.M.L. Constanţa, adresa emisă de Postul de Poliţie Independenţa, adresa emisă de S.P.C.L.E.P Negru Vodă, adresa emisă de Primăria Municipiului Constanţa.

Din analiza materialului probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt.

Minora B.G. s-a născut la data de …..1995 la Maternitatea Spitalului Judeţean Constanţa, astfel cum rezultă din certificatul medical constatator al născutului viu eliberat de această unitate spitalicească şi din raportul de constatare medico-legală întocmit de S.M.L. Constanţa.

Minora B.G. este fiica pârâtei B.M., născută la data de ….1966 în loc. Bacău, jud. Bacău ( copie certificat medical constatator al născutului viu, adresa emisă de Postul de Poliţie Independenţa, copia cărţi de identitate a pârâtei).

Naşterea minorei a avut loc în timpul căsătoriei pârâtei B.M. cu numitul B.T., născut la data de ….1960 în localitatea Băneasa, jud. Constanţa ( copia certificatului de căsătorie depus la dosarul cauzei – fila 6).

Din verificările efectuate de Poliţia Comunei Independenţa a rezultat că minora locuieşte în satul Fântâna Mare, com. Independenţa, împreună cu mama acesteia, a fost înregistrată la Dispensarul Uman Independenţa şi este cunoscută în comunitatea locală ca fiind fiica pârâtei B.M. şi a soţului acesteia, B.T..

Din verificările efectuate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Negru Vodă, de Poliţia Comunei Independenţa şi de Primăria Municipiului Constanţa a rezultat că naşterea minorei nu a fost înregistrată la locul naşterii, respectiv în Registrul Stării Civile al Municipiului Constanţa.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută instanţa apreciază că sunt întrunite cerinţele legale pentru admiterea cererii formulate de reclamant.

În drept, potrivit art. 21 alin.1 din Legea nr. 119/1996, „ când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere”.

Potrivit art. 53 din Codul familiei, „Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei”.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere împrejurarea că de la naşterea minorei B. G. a trecut mai mult de un an fără ca naşterea să fie înregistrată iar datele necesare pentru întocmirea actului de naştere au fost stabilite, instanţa a apreciat că cererea formulată de reclamant este întemeiată. Pe cale de consecinţă, instanţa a dispus înregistrarea în Registrul de Stare Civilă al Municipiului Constanţa a naşterii minorei B.G., cetăţean român, născută la data de …1995 în mun. Constanţa, fiica numitei B.M., născută la data de …1966 în loc. Bacău, jud. Bacău, de cetăţenie română, şi a numitului B.T., născut la data de ……1960 în localitatea Băneasa, jud. Constanţa, cetăţean român.

Etichete: , , ,