Top

Servicii de salubritate . Prestaţii cu caracter comercial . Consecinţa neîndeplinirii procedurii concilierii directe prevăzute dea art. 720^1 Cod. proc. civilă

Furnizarea de catre societatea de profil a serviciilor de salubritate catre populatie da nastere unor raporturi juridice comerciale , chiar în lipsa contractului de prestari servicii . Neîndeplinirea procedurii concilierii directe atrage respingerea actiunii prin care se pretinde contravaloarea serviciilor

Prin sentinta civila nr. 2821 din 7 octombrie 2008 Judecatoria Roman a respins pentru neconformitatea procedurii concilierii directe prealabile cu dispozitiile art. 7201 Cod proc. civila , actiunea comerciala în pretentii formulata de reclamanta S.C. ACVASERV S.R.L. , împotriva pârâtului B.C.

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca pâna în cursul anului 2008 , când a intervenit reorganizarea activitatii sale , reclamanta a avut ca obiect de activitate , între altele , prestarea serviciilor de salubritate catre populatie . În materia prestarii serviciilor de salubritate pe raza mun. Roman Consiliul Local a adoptat Hotarârea nr. 75 din 26 august 2008 prin care a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de salubritate . Având în vedere structura functionala si organizatorica a reclamantei , împrejurarea ca aceasta este o societate comerciala cu raspundere limitata si ca prestarea serviciilor de salubritate a reprezentat unul din obiectele sale de activitate , instanta a apreciat , în afara oricarui echivoc , ca aceasta activitate este una comerciala . În acest sens pledeaza dispozitiile art. 4 din Codul comercial . Drept urmare , litigiile ivite în legatura cu prestarea acestor servicii ori cu pretentiile pe care partile le formuleaza în legatura cu acestea vor fi solutionate de instanta comerciala si în conformitate cu dispozitiile procedurale aplicabile în aceasta materie , conform prevederilor art. 56 si art. 890 din Codul comercial . Dispozitiile procedurale derogatorii specifice materiei comerciale vor fi aplicabile chiar si în cazul când între parti nu s-a încheiat un contract , cum este cazul în speta , aceasta formalitate neavând aptitudinea de a influenta caracterul comercial al activitatilor îndeplinite .

În ceea ce priveste dispozitiile procedurale specifice materiei comerciale instanta a avut în vedere , în primul rând , dispozitiile art. 7201 – 72010 Cod proc. civila .

Potrivit dispozitiilor art. 7201 Cod proc. civila în procesele si cererile în materie comerciala evaluabile în bani , înainte de introducerea cererii de chemare în judecata , reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte . În scopul aratat la alin. 1 , reclamantul va convoca partea adversa , comunicându-i în scris pretentiile sale si temeiul lor legal , precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea . Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama , telex , fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin înmânarea înscrisurilor sub semnatura de primire. Data convocarii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 2 . Rezultatul concilierii se va consemna într-un înscris cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti . Înscrisul despre rezultatul concilierii ori , în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocarii prevazute la alin. 2, dovada ca de la data primirii acestei convocari au trecut 30 de zile se anexeaza la cererea de chemare în judecata .

În mod cvasi-unanim doctrina si jurisprudenta s-au pronuntat în sensul recunoasterii caracterului imperativ al acestei proceduri . Îndeplinirea procedurii prealabile a concilierii directe nu reprezinta o facultate a reclamantului , ci o obligatie a acestuia , sanctiunea nerespectarii prevederilor art. 7201 Cod proc. civila fiind respingerea actiunii în justitie pentru prematuritate .

În ceea ce priveste sustinerile reclamantei , referitoare la conformitatea activitatilor îndeplinite anterior promovarii actiunii în instanta , instanta a retinut urmatoarele :

Cu adresa nr. 7488 din 31 martie 2008 s-a pus în vedere pârâtului sa se prezinte la sediul reclamantei în vederea concilierii directe , deoarece figureaza cu un debit în valoare de 240,08 RON , din care 162,31 RON reprezinta contravaloarea serviciilor de salubritate , iar 77,77 RON penalitati de întârziere . În cuprinsul invitatiei nu a fost mentionata , însa , data la care se solicita prezenta pârâtului în vederea realizarii concilierii directe . Mai mult , lipsa unei dovezi de comunicare prin posta sau prin mijloace similare lasa sa se traga concluzia ca înmânarea invitatiei s-a realizat prin delegatul reclamantei . Aceasta nu are aplicata nici o mentiune referitoare la modalitatea , rezultatul sau data comunicarii , asa încât , în lipsa stabilirii vreunui reper temporal cert , procedura concilierii nu poate fi considerata conforma prevederilor legale . Totodata , nu exista dovada ca s-a realizat înmânarea catre pârât a documentelor doveditoare pe care se sprijina pretentiile reclamantei .

Reclamanta a invocat împrejurarea ca invitatia la conciliere s-ar fi realizat si prin publicarea sa într-un cotidian local. Aceasta modalitate nu este, însa, prevazuta de lege si nu asigura certitudinea transmiterii textului invitatiei la conciliere.

De asemenea , instanta a apreciat ca neconcordanta dintre sumele indicate în cuprinsul adresei nr. 7488/2008 si suma precizata în actiunea introductiva ( în primul caz s-a facut mentiunea ca suma reprezinta echivalentul prestatiilor de salubritate si al penalitatilor de întârziere , iar în cel de-al doilea caz se face vorbire doar de contravaloarea serviciilor ) este de natura sa vicieze procedura concilierii , lasând loc de echivoc asupra caracterului cert si lichid al pretentiilor si asupra obiectului propriu-zis al concilierii .

În considerarea acestor motive instanta a respins actiunea reclamantei .

Etichete: