Top

Obligaţia de a reconstitui în natură dreptul de proprietate asupra terenului, sub rezerva existenţei de disponibil la nivelul Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor după soluţionarea cererilor înregistrate

Prin sentinţa civilă nr.78/4.02.2010 Judecătoria Făurei a admis plângerea restrânsă formulată de petenta T.G.A. în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană Brăila pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor şi Comisia locală de fond funciar Mircea Vodă jud.Brăila, a dispus anularea în parte a hotărârii Comisiei Judeţene Brăila pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor nr.30/26.01.2009 şi a obligat intimatele să reconstituie petentei în natură dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 20 ha pe raza comunei Surdila-Greci jud.Brăila şi 20 ha pe raza com.Siliştea jud Brăila.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin hotărârea nr.30/26.01.2009 Comisia Judeţeană Brăila pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor a admis propunerea Comisiei locale de fond funciar Mircea Vodă privind pe petenta T. G.A. şi a reconstituit acesteia, în calitate de moştenitoare a autorului I.I., dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 40,00 ha teren agricol şi 2 ha pădure prin înscrierea în anexa 23 despăgubiri pentru suprafaţa de 40,00 ha teren agricol şi în anexa 37 la regulament cu suprafaţa de 2,00 ha pădure.

Deoarece Administraţia Domeniilor Statului Brăila a comunicat Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Brăila că există teren disponibil categoria păşune pe raza comunei Surdila-Greci şi a comunei Glodeanu Siliştea, s-a solicitat Comisiei judeţene Brăila să comunice câte hectare de păşune ar echivala cu suprafaţa de 40 ha teren arabil şi care sunt terenurile disponibile pe raza oraşului Ianca şi com.Galbenu, jud Brăila.

Totodată, s-a solicitat Agenţiei Domeniilor Statului să comunice instanţei dacă mai există teren disponibil pe raza com. Mircea Vodă jud Brăila, suprafeţele disponibile şi categoria de folosinţă a acestora.

A.D.S. Brăila a comunicat că de la SC Agroindustriala SA Făurei, pe raza comunei Surdila-Greci, mai există disponibil 43,10 ha păşune, iar pe raza comunei Galbenu, la SC Perla Bărăganului, mai există 3,47 ha păşune.

Comisia Judeţeană Brăila a comunicat instanţei că echivalarea terenului arabil păşune poate varia între 1 şi 0,4 ha arabil pentru 1 ha păşune.

Analizând probele administrate în cauză instanţa constatat că petenta a făcut dovada dreptului său de proprietate, că există teren disponibil categoria păşune pe raza comunei Surdila-Greci, jud. Brăila, iar petenta este de acord cu preluarea acestui teren.

În drept, instanţa a ţinut seama de dispoziţiile art.41 alin.2 din H.G. nr. 890/2005.

Împotriva acestei sentinţe Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Brăila a declarat recurs în termen legal, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea recursului a susţinut că deşi au fost identificate terenuri disponibile, retrocedarea nu poate eluda procedura specială prevăzută de HGR nr.890/2005, hotărârea pronunţată de instanţă reprezentând o depăşire a atribuţiilor puterii judecătoreşti întrucât competenţa validării proiectelor, delimitare şi parcelare revine comisiei judeţene, conform art.6 lit.e din HGR nr.890/2005.

Recurenta a invocat şi dispoziţiile art.10 alin.4 din HGR nr.890/2005, susţinând că la nivelul Comisiei Judeţene Brăila există solicitări nefinalizate ale comisiilor locale pentru punerea la dispoziţie de teren agricol necesar finalizării procesului de reconstituire a dreptului de proprietate.

În acest sens a dat exemplu hotărârea comisiei judeţene nr.465/2008 prin care s-a admis cererea comisiei locale Tichileşti şi a invocat practică judiciară, concluzionând că instanţa de fond a obligat la reconstituirea dreptului de proprietate pe un amplasament vizat de exemplele date.

Recurenta a mai susţinut că, pe de altă parte, au fost încălcate şi dispoziţiile art.39 alin.5 din HGR nr.890/2005 privind ordinea de soluţionare a cererilor de către comisia de fond funciar.

Ca temei de drept al recursului a invocat dispoziţiile art.304 pct.4 şi 9 Cod procedură civilă, iar în dovedire a depus hotărârea comisiei judeţene nr.465/2008 şi o adresă care face referire la practica judiciară în materie.

Prin decizia civilă nr.208/16.06.2010 Tribunalul Brăila a admis recursul, a modificat sentinţa şi în rejudecare a reconstituit petentei în natură dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 40 ha teren extravilan, sub rezerva existenţei de disponibil la nivelul Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Brăila, după soluţionarea cererilor înregistrate până la data de 14.06.2005.

Considerentele acestei decizii au fost următoarele:

Prin art.39 alin.5 din HGR 890/2005, modificat prin HGR 1832/2005, s-a stabilit care este ordinea de soluţionare a cererilor de către comisia de fond funciar, în sensul că vor fi soluţionate mai întîi cererile care privesc amplasamentele pentru care nu au fost emise titluri de proprietate, apoi cererile vor fi soluţionate în ordinea primirii lor.

Art.10 din acelaşi act normativ reglementează situaţiile în care pe raza unei anumite localităţi nu mai există suficient teren în rezerva comisiei de fond funciar, fapt pentru care această comisie se va adresa comisiilor de fond funciar din localităţile ce mai au teren disponibil, iar dacă nu, prin intermediul comisiei judeţene, se va adresa instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează terenuri proprietate de stat sau chiar instituţiilor de cercetare.

Din textele mai sus indicate, dar şi din întreaga economie a legilor fondului funciar, se desprinde concluzia că legiuitorul a urmărit în principal, cu titlul de regulă generală, reconstituirea în natură a suprafeţelor funciare şi numai după epuizarea tuturor demersurilor pe care autorităţile administrative au obligaţia să le facă reparaţia are loc sub formă de despăgubire.

Or, potrivit adresei emisă de A.D.S. Brăila, se reţine că pe raza comunei Surdila-Greci, la SC Agroindustriala SA Făurei SA, mai există disponibil 43,10 ha păşune, iar pe raza comunei Galbenu, la SC Perla Bărăganului, mai există 3,47 ha păşune.

Având în vedere că s-a făcut dovada existenţei la nivelul comisiei judeţene Brăila a unui excedent de teren ce poate constitui obiectul restituirii în natură a suprafeţei de teren solicitată de către petentă, instanţa de recurs apreciază că în mod legal s-a dispus reconstituirea în natură a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 40 ha teren.

Ţinând seama însă că se impune să fie respectate şi dispoziţiile art.39 din HGR 890/2005 modificat, respectiv reconstituirea dreptului de proprietate să se facă în ordinea depunerii cererilor, s-a constatat că sentinţa primei instanţe trebuie modificată, în sensul că reconstituirea în natură a dreptul de proprietate al petentei trebuie dispusă sub rezerva ca, după soluţionarea cererilor înregistrate anterior cererii sale, respectiv până la data de 14.06.2005, la nivelul Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Brăila să mai existe teren disponibil.

Etichete: