Top

Fond funciar- Acte de proprietate anterior anului 1945.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 443/228/2006 petentul ŞE a solicitat în contradictoriu cu intimatele Comisia locală de fond funciar Făurei şi Com.jud.Brăila pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate pentru 25 ha teren arabil. Prin sentinţa civilă nr 325/23 mai 2007 s-a admis în parte cererea petentului, s-a dispus anularea hotărârii 429/21 06.2006 a Comisiei Judetene Brăila pentru Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si obligat intimatele să reconstituie petentului dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 25 ha teren extravilan situat pe raza orasului Făurei jud Brăila prin acordare de despăgubiri, pentru următoarele motive.: potrivit contractului de vănzare cumpărare 788/30.03.1919 autorul petentului a dobândit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 25 ha teren Potrivit art 6 alin1/1 din Legea 1/2000 modificată prin legea 247/2005 ”titlurile de proprietate obtinute anterior intrării în vigoare a legii nr 18/1991 şi existenţa liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietăţilor ,obligând comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Legiuitorul a instituit o prezumţie legală relativă , care poate fi răsturnată numai în condiţiile art 6 alin4 din acelaşi act normativ:orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai printr-o probă de aceeaşi forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi , tăgăduind dreptul de proprietate” .Cum cele două comisii nu au produs probe cu care să tăgăduiască dreptul de proprietate al autorului petentului instanţa constată că petentul a făcut dovada deplinei proprietăţi a lui DI pentru cele 25 ha teren.Instanţa nu poate face abstractie nici de conţinutul art 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului potrivit cărora orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale.Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decăt pentru cauză de utilitate publică si în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Prin ratificarea acestui protocol ,nu numai că respectarea lui a devenit obligatorie pentru statul român, dar aplicarea prevederilor sale are şi un caracter prioritar conferit de art 20 din Constitutia României .Potrivit însă balantei terenurilor depusă de Comisia Locală de fond Funciar Făurei, rezultă că pe raza orasului Făurei nu mai există terenuri disponibile pentru a fi retrocedate si în aceste condiţii în baza HG 890/2005 reconstituirea dreptului de proprietate urmează a fi făcută prin acordare de despăgubiri.

Etichete: