Top

Neîndeplinirea actelor procesuale stabilite de procuror în cazul desfiinţării rezoluţiei atacate şi restituirii cauzei organelor de cercetare penală pentru a continua cercetările

Prin cererea înregistrată la această instanţă, petenta S.C. A. S.R.L. a formulat plângere împotriva rezoluţiilor pronunţate în dosarul 2xx/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei. Din probatoriul administrat în cauză instanţa a reţinut următoarele: Petentul B. M. a depus o plângere împotriva făptuitorului C. A. pentru faptul că împiedică S.C. A. S.R.L., al cărei administrator este, să folosească un puţ forat din strada G. , dotat cu un contor electric de la care C. A. a consumat curent electric, distrugand si o ţeavă de la puţ până la bazinul de apă din str. G. nr. 2, unde se află sediul societăţii. S.C. A S.R.L. a devenit proprietara acestui puţ prin cumpărare de la S.C. T. S.A. Din cercetările efectuate a reieşit faptul că numitul C. A. a cumpărat prin act autentic notarial un imobil casă şi terenul aferent, situat în str. G., nr. 2, loc. Făurei, jud. Brăila. Pe terenul aferent casei de locuit se afla acel puţ, fără ca suprafaţa de teren să fie grevată de vreo sarcină în favoarea vreunui terţ. C. A.a procedat la intabularea imobilului, aşa că este singurul proprietar al imobilului. S.C. A. S.R.L. nu a intrat niciodată în posesia puţului pentru a invoca tulburarea de posesie. Din bonurile de mişcare contor electric nu rezultă că numitul C. A. ar fi folosit vreo cantitate de energie electrică. Referitor la distrugerea aducţiunii de către făptuitor, acesta a declarat că acea conductă a fost îngropată în pământ şi că nu a distrus-o. Nu s-a putut stabili traseul conductei de apă, iar S.C. A. S.R.L. nu are documente de proprietate a traseului de aducţiune de apă. Prin rezoluţia din 29 mai 2007, s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva făptuitorului C. A. Împotriva acestei rezoluţii, S.C. A. S.R.L. a formulat plângere la Prim-Procurorul de pe lângă Judecătoria Făurei. Acesta din urmă, prin Ordonanţa din 28 iunie 2007, a admis plângerea, a desfiinţat rezoluţia atacată şi a restituit cauza organelor de cercetare penală pentru a continua cercetările, indicând şi o serie de activităţi punctuale ce trebuie făcute. Prin Rezoluţia din 31 octombrie 2007 a Prim-Procurorului de pe lângă Judecătoria Făurei, s-a dispus neînceperea urmăririi penale. Soluţia a fost menţinută de către Prim-Procurorul de pe lângă Tribunalul Brăila prin Rezoluţia nr. 6xx/II/2/2007. Împotriva acestora a formulat prezenta cerere petenta S.C. A. S.R.L., în dosarul de faţă. Cererea este întemeiată: Potrivit art. 2781 Cod Proc.Pen. ,,După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezoluţiei penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278, la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă. Plângerea poate fi făcută şi împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriul.” În primul rând instanţa constată că din activităţile stabilite de procuror a se efectua în dosar prin Ordonanţa din 28 iunie 2007 ( filele 113-116 dosar), lucrătorul de poliţie nu a efectuat decât un proces-verbal de cercetare la faţa locului, iar acela în lipsa părţii vătămate. Celelalte activităţi nu au fost efectuate. Instanţa nu poate reţine susţinerile părţii vătămate precum că lucrătorul de poliţie care efectuează cercetarea în cauză ar fi fost coleg de serviciu cu făptuitorul şi ar avea un anume interes în această cauză. Totuşi, având în vedere tergiversarea în rezolvarea dosarului, precum şi îndeplinirea defectuoasă şi insuficientă a activităţilor dispuse de procuror, apreciem că este în interesul rezolvării juste a cauzei efectuarea cercetărilor în continuare de către un alt lucrător. Potrivit art. 200 Cod proc.pen. urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Prin urmare, organele de cercetare penală sunt obligate să manifeste rol activ în strângerea probelor necesare aflării adevărului şi pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, respectând cu stricteţe drepturile procesuale ale părţilor, indiferent că acestea au calitatea de învinuit ori parte vătămată. Din actele premergătoare efectuate în cauză, rezultă cu certitudine că persoana vătămată, S.C. A. S.R.L., este proprietarul imobilului ,, Puţ forat”, dovada fiind ataşată la dosarul cauzei (factură şi chitanţă eliberate de lichidatorul judiciar, actul cadastral), astfel că adresa nr. 2xxx/1x.0x.2007 a Primăriei Făurei, jud. Brăila, pe care au avut-o în vedere organele de cercetare penală la soluţionarea cauzei, nu are nici o relevanţă. Coroborându-se aceste acte de proprietate ale persoanei vătămate chiar şi numai cu declaraţia făptuitorului (precum că a încheiat la data de 30.03.2006 cu S.C. Electrica un contract prin care a montat un branşament electric trifazat la construcţia ,,Puţ forat”), rezultă o tulburare de posesie din partea făptuitorului. La data de 29.10.2001 şi 20.02.2002, numitul C. A. a cumpărat cu contract de vânzare cumpărare de la fam. D. suprafaţa de 1879 mp. teren situat în intravilanul oraş Făurei, str. G., nr. xx, jud. Brăila. Din conţinutul celor 2 contracte de vânzare-cumpărare, rezultă că imobilul din str. G. nr. .. nu este grevat de nici o sarcină şi nu se face nici o referire la existenta pe terenul acestui imobil a vreunui puţ forat proprietatea SC R.-T. La data vânzării, imobilul nu era înscris în cartea funciară, însă acest lucru a fost făcut de C. A. în anul 2002. Aşa cum reiese din fotografiile judiciare existente la dosar deasupra puţului forat există un cămin zidit. Evident că acesta a fost văzut de către expert cu ocazia întocmirii schiţelor cadastrale pentru intabulare. Cu toate acestea căminul şi puţul forat nu se regăsesc în schiţe. Practic, de la întocmirea defectuoasă a schiţelor a pornit litigiul dintre părţi. În măsura în care s-ar fi reliefat la intabulare împrejurarea că pe terenul făptuitorului se află construit un bun al părţii vătămate, litigiul se putea tranşa cu uşurinţă pe cale civila. Or, modalitatea defectuoasă în care s-a efectuat lucrarea topografică este de natură să lezeze interesele părţii vătămate. De asemenea, deşi partea vătămată nu a avut acces la puţul forat, totuşi contorul electric de la acesta a indicat consum de energie electrică. În acest sens organele de cercetare penală trebuia să efectueze cercetări pentru a se stabili dacă făptuitorul sau alte persoane necunoscute au sustras energia electrică înregistrată. Pentru toate aceste argumente, instanţa a constatat întemeiată plângerea, a admis-o, a desfiinţat rezoluţiile susmentionate si a dispus reluarea cercetărilor.

Etichete: