Top

Majorare pensie intretinere

Dosar nr. 745/179/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 31

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Babadag sub nr.745/179/2008 din 09.07.2008 , reclamanta (…) , a chemat în judecată pe pârâtul (…) (…) pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr.583 din 14 decembrie 2005 , pronunţată de Judecătoria Babadag, prin care s-a stabilit pensie de întreţinere în favoarea minorului (…) în sumă de 750.00 lei lunar.

Prin sentinţa civilă nr.715/2.10.2008, Judecătoria Babadag a admis acţiunea, a majorat pensia de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr.583 din 14 dec. 2005 a Judecătoriei Babadag , de la 750.000 lei Rol lunar la 100 lei Ron lunar în favoarea minorului (…), născut la data de 29 mai 2002, de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul minorului şi a respins cererea privind cheltuielile de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că veniturile pârâtului şi nevoile minorului, care au stat la baza de calcul a obligaţiei de întreţinere stabilită iniţial, s-au modificat.

Potrivit dispoziţiilor art.94 Cod Fam. întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti şi se poate stabili până la o pătrime din câştigul realizat din muncă de către debitor, dacă întreţinerea se datorează pentru un singur copil, până la o treime din acelaşi câştig , dacă întreţinerea se datorează pentru doi copii şi până la jumătate din câştigul realizat din muncă de către debitor, dacă întreţinerea se datorează pentru trei sau mai mulţi copii.

La stabilirea cuantumului întreţinerii se au în vedere copii din căsătorie, dintr-o altă căsătorie, copiii înfiaţi, precum şi copiii din afara căsătoriei.

La stabilirea întreţinerii se ţine seama de numărul tuturor copiilor indiferent dacă toţi sau numai unul ori numai parte din ei solicită pensia de întreţinere, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii .

Pârâtul mai are alţi doi minori în întreţinere , iar la stabilirea întreţinerii se va ţine seama de numărul tuturor copiilor şi cum în speţă sunt trei copii minori , pensia de întreţinere va fi stabilită până la ? din venitul minim pe economie de 540 lei ,pentru toţi cei trei copii , iar suma rezultată de 270 lei urmează a fi împărţită la trei , întrucât sunt trei minori .

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal au declarat recurs atât reclamanta (…) cât şi (…)-(…).

În recursul său, reclamanta (…) a invocat faptul că nu prezintă relevanţă faptul că pârâtul mai are doi copii minori în întreţinere iar salariul minim pe economie trebuie împărţit la o pătrime, rezultând o pensie în cuantum de 135 lei lunar şi nu de 100 lei , aşa cum greşit a reţinut instanţa de fond.

Aceeaşi recurentă a mai invocat faptul că în mod greşit nu a fost obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată.

Totodată, pârâtul (…) (…) a criticat ca fiind nelegală aceeaşi sentinţă pentru faptul că instanţa a făcut un calcul greşit, deoarece din împărţirea sumei de 270 lei la 3, rezultă o pensie de 90 lei pentru fiecare copil minor şi nu de 100 lei, cum în mod eronat s-a reţinut.

Analizând legalitatea sentinţei recurate, în raport de criticile formulate, de cei doi recurenţi, tribunalul constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.583/2005, Judecătoria Babadag, judeţul Tulcea a încredinţat reclamantei spre creştere şi educare pe minorul (…), născut la data de 29.05.2002, obligând pârâtul totodată la plata unei pensii de întreţinere lunare de 75 lei.

Potrivit certificatelor de naştere depuse de recurentul-pârât la dosarul cauzei , rezultă că acesta mai are în întreţinere doi copii minori, respectiv (…) (…) Gabriel, născut la 13 noiembrie 2006 şi (…) , născut la data de 13 mai 2002.

Potrivit art.94 Cod fam. când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la ? din câştigul său de muncă pentru un copil, 1/3 pentru doi copii şi ? pentru trei sau mai mulţi copii.

În speţă, recurentul-pârât având în întreţinere trei copii minori, obligaţia de întreţinere este limitată de lege la ? din venitul său obţinut din muncă.

Ca urmare, susţinerile recurentei-reclamamnte, potrivit cărora pârâtul datorează pentru minorul ce i-a fost încredinţat ? din câştigul său din muncă nu se verifică în textul de lege mai sus enunţat.

Neîntemeiate sunt şi criticile recurentei, referitoare la greşita respingere a cererii privind plata cheltuielilor de judecată, atâta timp cât aceasta nu a depus nici o dovadă la dosar din care să rezulte plata vreunui onorariu de avocat sau a unei alte cheltuieli de judecată.

În schimb, recursul declarat de recurentul-pârât (…) (…), este apreciat ca fiind întemeiat, deoarece având în vedere venitul minim pe economie de 540 lei, precum şi textul de lege mai sus evocat, rezultă o pensie de 90 lei datorată de acesta pentru un copil minor şi nu de 100 lei, aşa cum greşit a reţinut prima instanţă.

Pe cale de consecinţă, având în vedere şi prev. art.312 al.1 Cod proc.civilă, tribunalul urmează să respingă ca neîntemeiat recursul formulat de (…) şi să admită recursul formulat de pârâtul (…) (…), cu consecinţa modificării în totalitate a sentinţei civile nr.716/2008 a Judecătoriei Babadag, şi a majorării cuantumului pensiei de întreţinere de la suma de 75 lei la suma de 90 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii la instanţa de fond şi până la majoratul minorului.

Etichete: