Top

Majorare pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 505

Şedinţa publică de la 16.02.2009

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea, sub nr. ……………., la data de ……….., reclamanta …………., domiciliată în …………., a chemat în judecată pârâtul …………, domiciliat în …………. solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în favoarea minorului ……….., născut la data de ……….

În motivarea cererii, reclamanta a arătat în prezent pârâtul realizează venituri mai mari decât cele avute în vedere la stabilirea pensiei de întreţinere.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a arătat că obţine un venit net lunar de 1080 lei, şi nu de 2300 euro, aşa cum a susţinut reclamanta în cererea de chemare în judecată.

Instanţa a solicitat S.C. ………. S.R.L. Constanţa, relaţii cu privire la veniturile pe care le realizează pârâtul, relaţii ce au fost înaintate la dosarul cauzei la data de …………. (filele 34-47 din dosar).

Analizând actele si lucrările dosarului în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată ca cererea reclamantei este neîntemeiata având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art.94 Cod Familie, instanţa judecătorească poate mari sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte

Din interpretarea textului de lege mai sus arătat rezultă ca majorarea pensiei de întreţinere este condiţionată şi de creşterea veniturilor realizate de persoana obligata să presteze întreţinerea.

În cauză, prin sentinţa civilă ……../………. pronunţată de Judecătoria Tulcea, a fost majorat cuantumul pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul în favoarea minorului ……….., născut la data de ………., de la 148,60 lei la suma 214,60 lei.

În prezent, pârâtul realizează un venit net mediu lunar de 800 lei, astfel cum rezultă din statele de plată existente la dosarul cauzei (filele 34-47). Aşadar, 1/4 din acest câştig, respectiv 200 lei este potrivit art. 94 alin. 3 C. familiei destinată întreţinerii pe care acesta trebuie să o acorde minorului, cuantum sub nivelul pensiei stabilită de către instanţă prin sentinţa civilă mai sus arătată.

Concluzionând că veniturile pârâtului nu justifică majorarea obligaţiei de întreţinere ce-i revine acestuia, cererea reclamantei va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: