Top

Proces funciar

Dosar nr.3264/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.49

Şedinţa publică din data de 22 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr.3264/327/2008 din 09.07.2008 la Judecătoria Tulcea, reclamanţii (…) şi (…) au solicitat în contradictoriu cu Comisia Jud.Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea şi Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sulina, anularea Hot.nr.1658/05 oct.2006 emisă de Comisia Jud.Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 800 mp. situată în Sulina, str.(…) şi (…).

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că prin cererea înregistrată sub nr.33/1536/30.09.2005 au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 800 mp. ce a aparţinut bunicului acestora (…), teren care a fost preluat de stat prin anul 1963 şi pe care în prezent se află amplasat un bloc de locuinţe.

Soluţionând cauza Judecătoria Tulcea, prin sentinţa civilă nr. 2685 din 20 oct.2008 a respins cererea ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de 800 de metri pătraţi de teren intravilan situat in localitatea Sulina, judeţul Tulcea ce a aparţinut bunicului lor (…). Autorul reclamanţilor a deţinut acest teren, parţial, pana in anul 1974 când a fost trecut in proprietatea statului prin s.c. 2645 a Judecătoriei Tulcea (fila 40).

Potrivit art.1 alin.1 din legea 10/2001, imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 … ,se restituie, în natură, în condiţiile prezentei legi. Prin urmare,legea cadru in materie de restituiri de imobile este din anul 2001 legea 10,celelalte prevederi in materie de retrocedare având caracter special.

De asemenea,conform art.8 alin.1 din aceeaşi lege, nu intră sub incidenţa legii 10/2001, terenurile situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, precum şi cele al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Din aceasta prevedere legala rezulta ca terenurile extravilane nu sunt vizate de legea 10/2001,iar dintre terenurile intravilane sunt excluse de la aplicabilitatea acestei legi doar acelea care sunt vizate de legile funciare si care au fost cerute conform legii 18/1991 si legii 169/1997.

Imobilul în discuţie nu este unul care sa se circumscrie ipotezelor reglementate de art.23-26 din legea 18/1991 pentru ca detenţia terenului nu aparţinea reclamantului si pentru ca terenul cerut nu s-a aflat in proprietate cooperatista(nici măcar nu se poate vorbi de o zona cooperativizata in oraşul Sulina), si nici celor prevăzute de art.36 alin.1-4 din aceeaşi lege pentru ca premisele din aceste texte nu sunt realizate in cauza. Singura ipoteza prevăzută de legea 18/1991 care ar putea fi analizata din perspectiva cererii reclamanţilor este cea prevăzută la art.36 alin.5, conform căreia terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităţilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi a altor acte normative speciale, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz, la cerere.

Cu toate acestea,pe de o parte,textul în discuţie trebuie privit in raport de prevederile art.10-11 din legea 10/2001 care reglementează aceeaşi ipoteza ca si cea din art.36 alin.5,precum si cu cele ale art.52 din legea 10/2001 care arata ca orice prevederi contrare legii 10/2001 sunt abrogate. Cum textul din legea 18/1991 vizează aceleaşi premise ca si textele indicate din legea 10/2001,acestea din urma fiind mai largi si in orice caz cu o procedura diferita de cea din legea fondului funciar, instanţa a apreciat că textul art.36 alin. 5 din legea 18/1991 este abrogat expres indirect de legea 10/2001.

Pe de alta parte,terenul pretins de către reclamanţi este ocupat in prezent de diverse construcţii.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs reclamanţii (…) şi (…) criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică.

Au susţinut recurenţii că instanţa de fond nu a avut în vedere faptul că, aceştia deţin în oraşul Sulina o suprafaţă de teren intravilan de 800 mp., care le-a fost atribuită, în compensare, de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Sulina în anul 1992.

Au mai arătat reclamanţii că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că nu a formulat cerere de restituire în condiţiile Legii 10/2001, fără însă să aibă în vedere că în speţă nu sunt incidente dispoziţiile Legii 10/2001.

Deasemeni, instanţa de fond nu a luat în considerare prevederile art.11 alin.21 din Legea nr.18/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nrt.247/2005, situaţie în care reconstituirea dreptului de proprietate se putea face pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament în condiţiile Legii nr.18/1991 sau 1/2000.

Examinând hotărârea atacată în raport de criticile aduse acesteia tribunalul reţine că recursul este nefundat.

Reclamanţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 800 mp. teren situat în intravilanul oraşului Sulina jud.Tulcea în calitate de moştenitori ai defunctului (…), în temeiul Legii 247/2005.

Reclamanţii recurenţi nu au prezentat în primul rând dovezi cu privire la existenţa dreptului de proprietate asupra terenului revendicat.

Din sentinţa civilă nr.2645/1974 a Judecătoriei Tulcea rezultă numai, că în baza art.1 lit.d din Dec.111/1951 şi Instrucţiunilor M.F.nr.6491/1951 a fost trecută în proprietatea statului imobilul teren în suprafaţă de 135 mp. situat în oraşul Sulina str.(…) nr.87.

Prima instanţă a reţinut în mod corect că în speţă nu sunt incidente dispoz.art.23-26, din Legea 18/1991, art.36 din aceeaşi lege şiart.41 din Legea 18/1991.

Reclamanţii nu au făcut dovada cu privire la dreptul de proprietate asupra diferenţei de teren de la 135 mp. până la cei 800 mp. solicitaţi şi deasemeni cum a trecut în proprietatea statului aşa cum susţin , această diferenţă.

Terenurile preluate în baza Decretului nr.111/1951 fac obiectul Legii 10/2001 deoarece potrivit art.2 lit.e din Legea 10/2001 cu modificările şi completările ulterioare prin imobile preluate în mod abuziv în sensul acestei legi se înţelege imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unor dispoziţii administrative sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului nr.111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

În aceste condiţii, nu sunt incidente în speţă nici dispoz.art.11 alin.21 din Legea 18/1991 aşa cum susţin reclamanţii recurenţi.

Pe cale de consecinţă, faţă de aceste considerente, urmează a respinge recursul ca nefundat şi a păstra ca legală şi temeinică hotărârea atacată.

Etichete: