Top

Proces funciar

Dosar nr.6409/327/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.43

Şedinţa publică din data de 16 ianuarie 2009

Asupra recursurilor civile de faţă;

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea, înregistrată la nr. 6212/327/2007 reclamanta (…)a chemat în judecată pe pârâţii (…), Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea şi Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Murighiol pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută parţială a hotărârii nr. 327/14 decembrie 2005 a Comisiei locale şi a hotărârii nr. 1614/28 septembrie 2006 a Comisiei judeţene numai în ce îl priveşte pe pârâtul (…).

A mai solicitat reclamanta să se constate că ea, ca moştenitoare testamentară a numitei (…), este îndreptăţită să primească cota ce-i revenea acesteia din suprafaţa de 4000 mp teren situat în satul Uzlina.

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea, înregistrată la nr. 6409/327/26 noiembrie 2007, reclamanţii (…), (…), (…) şi (…) au chemat în judecată pe pârâţii (…), Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea şi Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Murighiol pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a titlului de proprietate nr. 96597/21 mai 2007 în sensul menţionării pe titlu, în calitate de moştenitori ai numitului (…) şi a reclamanţilor şi a pârâtei (…), care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

La data de 17 ianuarie 2008 pârâta (…)a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia de inadmisibilitate a cererii reclamanţilor motivat de faptul că titlul de proprietate contestat a fost emis în urma unei judecăţi irevocabile a Tribunalului Tulcea, care a statuat că, în mod eronat fusese emis titlul pe numele lui (…), cererea fiind făcută de (…).

Prin aceeaşi întâmpinare s-a invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor (…), (…), (…) motivat de faptul că titlul de proprietate a fost emis pe numele celei care a formulat cererea de reconstituire, că cei trei reclamanţi nu sunt moştenitorii lui (…) şi nici nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.

Prin încheierea din 14 februarie 2008 instanţa a dispus conexarea dosarelor nr. 6409/327/ 2007 şi 6212/327/2007 ale Judecătoriei Tulcea.

La termenul din 20 martie 2008 reclamanţii (…), (…), (…) şi (…) au formulat o cerere modificatoare prin care au solicitat anularea totală a titlului de proprietate nr. 96597/2007 şi obligarea celor două comisii să reconstituie dreptul de proprietate de pe urma defunctului (…) pentru toţi moştenitorii care au formulat cerere de reconstituire pentru întreaga suprafaţă de teren de 1 ha.

La data de 17 aprilie 2008 şi reclamanta (…)a formulat o cerere completatoare prin care a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de (…) cu (…), (…) şi (…) şi cu SC (…) SRL, cerere care nu a fost primită la dosar deoarece a fost depusă după prima zi de înfăţişare.

Prin sentinţa civilă nr.1679/18.06.2008 Judecătoria Tulcea a respins excepţia de inadmisibilitate ca nefondată.

A respins excepţia lipsei calităţii procesuale active ca nefondată.

A respins cererea formulată de reclamanţii (…), (…), (…), (…), astfel cum a fost modificată prin cererea depusă la data de 20 martie 2008, ca nefondată.

A respins cererea formulată de reclamanta (…), ce a făcut obiectul dosarului nr. 6212/327/13 noiembrie 2007 al Judecătoriei Tulcea, conexat la prezenta cauză la 14 februarie 2008, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Referitor la excepţiile invocate de către reclamanta (…), de inadmisibilitate a cererii reclamanţilor (…), (…), (…) şi (…) şi de lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor (…), (…) şi (…), instanţa a constatat că acestea nu sunt întemeiate, şi au fost respinse ca atare.

Astfel, (…)a invocat inadmisibilitatea cererii reclamanţilor (…), (…), (…) şi (…) motivat de faptul că titlul de proprietate contestat a fost emis în urma unei judecăţi irevocabile a Tribunalului Tulcea, care a statuat că, în mod eronat fusese emis titlul pe numele lui (…), cererea fiind făcută de (…). Acesta, în opinia instanţei, nu constituie însă un motiv de inadmisibilitate, nefiind vorba de autoritatea de lucru judecat faţă de cererea reclamanţilor, deoarece nu avem tripla identitate de părţi obiect şi cauză, necesară pentru existenţa autorităţii de lucru judecat. Împrejurarea invocată reprezintă însă o apărare de fond ce a fost analizată cu ocazia analizării pe fond a cererii reclamanţilor.

În ce priveşte lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor (…), (…) şi (…), instanţa a reţinut că cei trei reclamanţi nu sunt, într-adevăr, moştenitorii numitei (…), dar ei sunt moştenitorii lui (…). Or, ceea ce se discută în cauză este moştenirea lui (…) şi nu a lui (…), astfel că cei trei reclamanţi au şi interes şi calitate procesuală activă în cauză.

Referitor la cererea reclamanţilor (…), (…), (…) şi (…) de anulare totală a titlului de proprietate nr. 96597/2007 şi obligarea celor două comisii să reconstituie dreptul de proprietate de pe urma defunctului (…) pentru toţi moştenitorii care au formulat cerere de reconstituire pentru întreaga suprafaţă de teren de 1 ha, instanţa a reţinut că prin decizia civilă nr. 155/16 februarie 2007 Tribunalul Tulcea a stabilit, cu autoritate de lucru judecat, că (…) este singura care a acceptat moştenirea numitului (…) în ce priveşte suprafaţa de 5927 mp teren prin cererea pe care a formulat-o la Comisie.

De asemenea, instanţa a constatat că reclamanţii (…), (…) şi (…) nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru această suprafaţă decât după ce Comisiile se pronunţaseră asupra persoanelor îndreptăţite la reconstituire, astfel că ei nu mai sunt îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren.

Drept urmare cererea reclamanţilor (…), (…), (…) şi (…) a fost respinsă ca nefondată.

Şi cererea reclamantei (…)este în opinia instanţei nefondată.

Astfel, reclamanta invocă drept motiv de nulitate a celor două hotărâri ale comisiilor faptul că ea este moştenitor testamentar al numitei (…), care a formulat cerere pentru suprafaţa de 1 ha teren situat în satul Uzlina, jud. Tulcea.

Această împrejurare nu constituie însă un motiv de nulitate absolută a hotărârilor Comisiilor ci, eventual, un motiv de nulitate relativă sau de modificare a hotărârii, lucruri care nu s-au solicitat în cauză.

Pe de altă parte, calea de atac împotriva hotărârii comisiei locale este contestaţia prevăzută de art. 51 din legea nr. 18/1991, iar calea de atac împotriva hotărârii comisiei judeţene este plângerea adresată judecătoriei în a cărei rază teritorială se află terenul, conform art. 53 alin. 2 din legea nr. 18/1991, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Se poate cere şi constatarea nulităţii absolute a acestor hotărâri însă numai dacă se invocă motive de nulitate absolută, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

În ce priveşte capătul de cerere referitor la constatarea faptului că reclamanta este îndreptăţită să primească cota ce-i revenea numitei (…) din terenul de 4000 mp, instanţa a constatat că atât timp cât hotărârile comisiilor nu au fost modificate, desfiinţate sau anulate prin căile de atac prevăzute de lege, instanţa nu poate constata că reclamanta este îndreptăţită să primească o cotă din acel teren, dreptul numitei (…) la reconstituirea dreptului de proprietate nefiind recunoscut.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal au formulat recurs reclamanţii (…), (…), (…), (…), criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Arată în esenţă recurenţii că, proprietarul terenului care face obiectul titlului de proprietate nr.96597/21.05.2007 a cărui anulare se solicită, a fost (…) şi că iniţial, acest titlu a fost emis pe numele lui (…), iar prin decizia civilă nr.155/16.02.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a constatat nulitatea absolută a acestui titlu, reţinându-se că (…) a acceptat succesiunea de pe urma defunctului său tată (…), decedat la 16.01.1959, înlăturându-i de la succesiune pe nepoţi printre care şi pe (…), fiul lui (…).

Totodată, a fost înlăturată de la moştenire şi pârâta (…), nepoata lui (…).

Titlul de proprietate a fost emis iniţial, întrucât (…) a consimţit să renunţe în favoarea lui (…), iar urmare anulării primului titlu de proprietate prin hotărâre irevocabilă, s-a emis un nou titlu de proprietate nr.96597/2007 în care este menţionată (…) fără a fi trecuţi şi ceilalţi succesori ai lui (…).

Apreciază recurenţii că în mod greşit instanţa de fond le-a respins acţiunea, întrucât prin decizia nr.155/2007 pronunţată de tribunalul Tulcea, s-a stabilit că (…) este singura care a acceptat moştenirea de pe urma lui (…), în ce priveşte suprafaţa de 5927 mp. teren, iar reclamanţii nu au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, astfel încât nu mai sunt îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren.

Din decizia tribunalului se reţine însă că, (…) i-a înlăturat de la moştenire pe nepoţi, nu şi pe moştenitorii descendenţi pe alte ramuri, respectiv (…), (…) şi (…).

De asemenea, susţin recurenţii că, reclamanţii (…), (…) şi (…) au formulat cerere de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 4000 mp. situată în localitatea Uzlina, aspect care rezultă din hotărârea nr.327/14.12.2005 a Comisiei locale de fond funciar Murighiol, hotărâre validată de Comisia Judeţeană prin hotărârea nr.1614/2006.

Prin urmare, se solicită anularea actelor emise de către cele două Comisii de fond funciar, inclusiv a titlului de proprietate şi reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha. teren de pe urma defunctului (…), pentru toţi moştenitorii care au formulat cerere de reconstituire, indiferent pentru ce suprafaţă de teren au formulat cerere.

A formulat recurs şi reclamanta pârâtă (…), împotriva sentinţei civile nr.1679/18.06.2008 pronunţată de Judecătoria Tulcea, arătând în esenţă faptul că, este moştenitoare testamentară a lui (…), că aceasta din urmă a formulat cerere de reconstituire pentru suprafaţa de 1 ha. teren pentru care este îndreptăţită la reconstituire şi recurenta. Se mai arată faptul că cele două hotărâri ale comisiilor de fond funciar locală şi judeţeană nr.327/2005 şi 1614/2006 sunt nelegale întrucât reclamanţii nu au formulat cerere de reconstituire pentru suprafaţa de 4000 mp. teren.

Examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursurile sunt neîntemeiate.

Astfel, din analiza probelor administrate în cauză, în mod corect a reţinut instanţa de fond faptul că, prin decizia civilă nr.155/16.02.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a stabilit irevocabil faptul că, (…) este singura care a acceptat moştenirea de pe urma defunctului (…), cu privire la suprafaţa de teren de 5927 mp. urmare cererii pe care a adresat-o Comisiei locale de fond funciar.

În ce priveşte pe recurenţii reclamanţi (…), (…) şi (…), întrucât nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru această suprafaţă de teren, decât după ce comisiile de fond funciar se pronunţaseră asupra persoanelor îndreptăţite la reconstituire, ei nu mai sunt îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren.

În ce priveşte cererea recurentei reclamantă pârâtă (…), se reţine că şi aceasta este neîntemeiată, întrucât ea a invocat drept motiv de nulitate a celor două hotărâri ale comisiilor de fond funciar, faptul că ea este moştenitor testamentar al numitei (…), care a formulat cerere de reconstituire pentru suprafaţa de 1 ha. teren situat în loc. Uzlina însă, această împrejurare nu constituie un motiv de nulitate absolută, ci unul de nulitate relativă, lucru pe care recurenta nu l-a solicitat în cauză.

Neîntemeiat este şi capătul de cerere referitor la constatarea faptului că recurenta este îndreptăţită să primească cota ce-i revenea numitei (…) din terenul de 4000 mp., însă, atâta timp cât hotărârile emise de cele două comisii de fond funciar nu au fost modificate sau desfiinţate, prin căile de atac prevăzute de lege, nu se poate constata dreptul la o cotă din acest teren atâta timp cât dreptul de proprietate a lui (…) cu privire la acest teren, nu a fost recunoscut.

Pentru aceste considerente, hotărârea instanţei de fond fiind temeinică şi legală, urmează a respinge recursurile, ca nefondate.

Etichete: