Top

Fond comercial-Revizuire-322 pct.3,5,8 Cod Procedura Civila-Tardivitate

Dosar nr. 2578/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 462

Şedinţa publică de la 19 martie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.2578/88/2008, revizuienţii …. şi …….. au solicitat în contradictoriu cu intimata Raiffeisen Bank SA Tulcea, revizuirea sentinţei civile nr.555/3.10.1997 a Tribunalului Tulcea, solicitând constatarea achitării integrale a debitului şi ridicarea ipotecii instituită asupra locuinţei lor, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, revizuienţii au arătat că după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri noi ce au fost reţinute de numitul Ilie Ion şi că acestea nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Revizuienţii au mai invocat faptul că au împrumutat 10.000.000 lei vechi de la fosta Bancă Agricolă, cu punct de lucru în localitatea Jurilovca judeţul Tulcea şi că au achitat acest împrumut, deşi, prin viclenie, nu au fost citaţi şi nu au avut cunoştinţă de proces din 1997 şi până la prima somaţie de plată din anul 2007. Deşi, şi-au plătit datoria către bancă, totuşi ipoteca instituită asupra locuinţei nu a fost ridicată nici până în prezent.

În drept, s-au invocat preved. art.322 pct.3, 5 şi 8 cpc, iar în dovedire s-au depus la dosarul cauzei în copie: sentinţa civilă nr.555/3.10.1997 a Tribunalului Tulcea, adeverinţa nr.4918/6.10.2008, o serie de adrese, chitanţe şi facturi.

În apărare, pârâta Raiffeisen Bank SA Tulcea a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive întrucât nu are personalitate juridică fiind un dezmembrământ al societăţii principale. Aceeaşi pârâtă a invocat excepţia tardivităţii formulării cererii de revizuire pentru toate cele trei puncte ale art.322 cpc, întrucât a fost depăşit termenul prevăzut de lege.

S-a mai invocat de către aceeaşi pârâtă şi excepţia inadmisibilităţii, motivat de împrejurarea că radierea ipotecii instituită asupra unui imobil nu poate fi obţinută pe calea revizuirii unei sentinţe civile din anul 1997 care a soluţionat o cerere în pretenţii şi nu o cerere de radiere de ipotecă.

În cauză au formulat întâmpinare şi intimaţii …… şi …….., ……., …….. şi …….., …….., ……. şi ………, invocând aceleaşi excepţii şi solicitând respingerea cererii de revizuire ca nefondată.

Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr.403/17.02.1997 al Tribunalului Tulcea, la care se află ataşat şi dosarul nr.249/1998 al Curţii de Apel Constanţa.

Analizând cererea de revizuire, în raport de probatoriul administrat, actele dosarului, excepţiile invocate şi temeiurile de drept incidente, instanţa constată următoarele:

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Raiffeisen Bank SA Tulcea va fi respinsă ca neîntemeiată întrucât aceasta este continuatoarea în drepturi a Băncii Agricole SA – Sucursala Judeţeană Tulcea ceea ce face aplicabile preved. art.41 al.2 cpc potrivit cu care asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte, dacă au organe proprii de conducere.

Prin sentinţa civilă nr.555/3.10.1997 Tribunalul Tulcea a admis în parte cererea formulată de reclamanta Banca Agricolă SA – Sucursala Tulcea, a obligat pe pârâta ………” Sarichiol, de Deal, comuna Beidaud, judeţul Tulcea, la plata sumei de 100.749 dolari şi 109.767.000 lei reprezentând credit restant, dobândă şi comisioane din care în solidar cu garantul ………… suma de 18.900.000 lei vechi şi cu garanţii …… şi ……….. suma de 10.000.000 lei vechi către reclamantă şi a respins ca nefondată cererea de obligare solidară a garanţilor.

Din considerentele sus menţionatei sentinţe civile se reţine că cei doi revizuienţi au garantat un împrumut luat de la fosta Bancă Agricolă SA de pârâta Asociaţia familială „HAGEAIVAD”, până la concurenţa sumei de 10.000.000 lei vechi, aceştia având obligaţia de a răspunde cu bunurile lor până la concurenţa acestei sume pentru neachitarea în termen a împrumutului de către debitorul principal.

Potrivit art.322 pct.3 cpc revizuirea unei hotărâri rămasă definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă obiectul pricinii nu se află în fiinţă, iar potrivit art.322 pct.8 cpc, revizuirea se mai poate cere dacă partea a fost împiedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa.

Termenul de revizuire este prevăzut de art.324 cpc, ca fiind de o lună de zile, socotindu-se, pentru cazul prevăzut de art.322 pct.3, de la cel din urmă act de executare, iar pentru cazul prevăzut de art.322 pct.8, 15 zile de la încetarea împiedicării.

În speţă, s-a realizat o executare silită imobiliară, iar cel din urmă act de executare este reprezentat de un proces verbal de situaţie a imobilului asupra căruia s-a instituit ipotecă, care datează din luna august 2007, potrivit propriei declaraţii a revizuientului …., dată în şedinţa de judecată din data de 22.01.2009. Astfel, termenul de o lună prev. de art.324 al.1 pct.2 cpc a fost depăşit, iar cererea de revizuire întemeiată pe disp. art.322 pct.3 cpc, va fi respinsă ca tardiv formulată.

În ceea ce priveşte motivul de revizuire întemeiat pe disp. art.322 pct.8 cpc, revizuientul a arătat în şedinţa de judecată din data de 22.01.2009 că nu a avut cunoştinţă nici el şi nici soţia lui de termenul la care s-a judecat cauza şi că nu invocă o altă împrejurare care să-l fi împiedicat să participe la judecată.

Relativ la acest motiv, se constată că la termenul din 16.09.1997 cei doi revizuienţi nu au fost prezenţi, însă au avut cunoştinţă de proces întrucât revizuientul …. fusese prezent la termenul de judecată anterior şi primise termen în cunoştinţă. Deşi nu se invocă nici o împrejurare care să fi împiedicat revizuienţii să participe la judecată, se constată că acest motiv ar fi putut fi invocat de aceştia în termenul prevăzut de art.324 al.2 cpc, respectiv în cel mult 15 zile de la data când au primit comunicarea sentinţei a cărei revizuire se solicită.

Cum nu s-a procedat de această manieră şi termenul stabilit de lege a fost depăşit, revizuirea întemeiată pe aceste text de lege, va fi respinsă de asemenea ca tardiv formulată.

La termenul de judecată din data de 22.01.2009 apărătorul revizuienţilor a indicat instanţei faptul că cele două adrese din anul 1998 şi din 2008 prin care se confirmă plata, constituie înscrisurile noi pentru care şi-a întemeiat cererea pe disp. art.322 pct.5 cpc.

Potrivit adresei nr.1184/24.06.1998 emisă de Banca Agricolă SA – Sucursala Tulcea, se face cunoscut revizuientului ……. că s-a achitat toată datoria ce-i revenea în cadrul AF „HAGEAIVAD”, pentru utilajele procurate prin această asociaţie, iar adeverinţa nr.4918/6.10.2008 emisă de Raiffeisen Bank SA Tulcea vine să confirme faptul că revizuientul nu figurează cu debite la această instituţie bancară.

Aceste două înscrisuri nu pot însă duce la pronunţarea unei soluţii diametral opuse faţă de cea a cărei revizuire se cere întrucât, pe de o parte revizuienţii nu au uzat de calea de atac a apelului când puteau prezenta adeverinţa din anul 1998, şi nici nu au făcut dovada unei imposibilităţi de prezentare iar, pe de altă parte simpla achitare a debitului, după pronunţarea unei sentinţe nu poate conduce la ridicarea ipotecii instituită asupra imobilului acelui debitor, dacă acest lucru nu a fost solicitat pe cale principală sau incidentală în cadrul procesului care s-a finalizat cu pronunţarea sentinţei a cărei revizuire se cere. Acest lucru poate fi solicitat pe cale principală prin invocarea dispoziţiilor de drept comun precum şi a celor speciale prevăzute de Legea nr.7/1996 şi nicidecum pe calea prezentei revizuiri, întemeiată pe art.322 pct.5 cpc, care este din acest motiv inadmisibilă.

Etichete: