Top

ART. 138 DIN lEGEA 85/2006

Dosar nr.2094/88/2008- JS

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR. 479

Sedinţa publică din data de 20 martie 2009

Judecător sindic :

JUDECATORUL SINDIC :

Prin cererea înregistrată sub nr.2094/88/2008 JS din 10 iulie 2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta creditoare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtei ………. fost administrator la debitoarea falită ………. Tulcea, jud.Tulcea, în temeiul art.138 din Legea nr.85/2006.

Totodată, în temeiul art.138 alin.(3) din Legea nr.85/2006 au solicitat autorizarea introducerii acţiunii.

În motivarea cererii reclamanta creditoare a arătat că debitoarea a fost dizolvată de drept, potrivit prevederilor art.30 din Legea nr.359/2004, modificată şi completată prin OUG nr.75/2004 .

Urmare încheierii nr.2923/28.12.2005, a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, D.G.F.P. Tulcea a solicitat declanşarea procedurii simplificate falimentului asupra debitoarei ………. Tulcea , conform Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, pentru următoarele motive:

– debitoarea nu şi-a executat obligaţia pe care o avea către bugetul de stat, creanţa lichidă, certă şi exigibilă în cuantum de 15.449 lei;

– debitoarea nu a motivat în nici un fel neexecutarea obligaţiei de plată.

Potrivit art.3 din Legea nr.85/2006 în înţelesul prezentei legi termeni şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori;

b) insolvenţa este eminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Fapt prin care se înţelege că administratorul a dispus, în interes personal continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea plăţii, conform art.138 punctul 1 lit.c) din Legea nr.85/2006.

De asemenea, având în vedere ca administratorul nu a depus la dosarul cauzei, actele potrivit art.28 alin.1, fapt confirmat de lichidator la raportul final, se poate concluziona că fapta subscrie dispoziţiilor art.138 punctul 1 lit.d, respectiv administratorul a ţinut o contabilitate fictivă şi a făcut să dispară unele documente contabile.

Reclamanta, mai învederează instanţei că, potrivit art.149 din Legea nr.85/2006 menţionează faptul că dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţii ,lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial român şi ale Legii nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei.

În baza art.138 pct.1 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic poate dispune ca pasivul debitorului, persoana juridică, ajuns în starea insolvenţei, să fie suportat de membrii organelor supraveghere şi/sau de conducere.

De asemenea, menţionează reclamanta că, în cazul în care nu există desemnat comitetul creditor al falitei debitoare, orice creditor este îndreptăţit să solicite judecătorului sindic să fie autorizat să introducă acţiunea prevăzută la art.138 alin.1 din lege.

În consecinţă, în sarcina administratorului funcţionează o prezumţie de culpă ce îndreptăţeşte D.G.F.P. Tulcea să introducă o acţiune de atragere a răspunderii civile a persoanei menţionate, respectiv Serb Aurora Doina, solicitând obligarea acesteia la suportarea întregului pasiv al debitoarei în calitate de administrator al …… SRL Tulcea.

În dovedirea cererii s-a depus raport întocmit de lichidatorul judiciar la 27.06.2008, raport de activitate din 23 mai 2008, decizia nr.1064/1997, adresa nr.366/20.02.2008, notificarea nr.749/26.02.2008, confirmare de primire, dovada procedurii de citare cu pârâta,fişa ORC, rezultate financiare, situaţia patrimoniului, date informative, raport de gestiune.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.929/15.06.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.40/2007/JS (695/88/2007 TT), s-a dispus deschiderea procedurii de faliment faţă de debitoarea ……. S.R.L. Tulcea, fiind desemnat lichidator ……… Constanţa.

Prin încheierea din data de 09 ianuarie 2009 a fost autorizată creditoarea D.G.F.P. să introducă acţiunea prev.de art.138 din Legea nr.85/2006.

Din raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la starea de insolvenţă a debitoarei întocmit de lichidatorul judiciar desemnat în cauză, nu au rezultat acţiuni ale foştilor administratori, care să fi dus la starea de insolvenţă a debitoarei, iar prin raportul final întocmit de lichidatorul judiciar se concluzionează că, din analiza documentelor societăţii nu se poate solicita atragerea răspunderii patrimoniale a foştilor administratori, nefiind îndeplinite condiţiile art.138 din Legea nr.85/2006.

Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale societăţii poate fi dispusă doar atunci când s-a făcut dovada existenţei cumulative a unor condiţii şi anume: existenţa faptei – care trebuie să se încadreze în una din situaţiile determinate de dispoziţiile art.138 alin.1 din Legea nr.85/2006; existenţa prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta săvârşită.

Aceste elemente trebuie dovedite de partea care a formulat acţiunea, ele neputând fi prezumare, ori în cauză, reclamanta creditoare nu a depus probe din care să rezulte existenţa vreuneia din faptele invocate, nu a făcut dovada întinderii prejudiciului produs debitoarei şi nici legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciul produs prin această faptă.

Pentru aceste considerente, nefiind întrunite condiţiile art.138 alin.1 din lege, urmează a respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: