Top

Comercial – inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 2543/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 327

Şedinţa publică din data de 27 februarie 2009

Asupra cererii de faţă:

La data de 27 ianuarie 2009, lichidatorul judiciar „…” Tulcea desemnat în cauza privind pe debitoarea S.C. „…” SRL, a depus la Tribunalul Tulcea cerere prin care a solicitat, în conformitate cu prevederile art.131 din Legea nr.85/2006, închiderea procedurii de insolvenţă privind pe debitoarea în speţă.

Copii de pe raportul final înaintat la dosar pe 22 ianuarie 2009 şi de pe cererea de închidere a procedurii privind debitoarea SC „…” SRL s-au comunicat creditorilor şi societăţii debitoare de către lichidatorul judiciar, nefiind formulate obiecţiuni la raportul privind închiderea procedurii.

La aceeaşi dată, respectiv 27 ianuarie 2009, lichidatorul a solicitat să se dispună plata din fondul de lichidare a onorariului de lichidator judiciar la nivelul componenţei fixe de 1.900 lei + T.V.A. şi decontarea cheltuielilor în sumă de 207,40 lei aferente procedurii avansate de lichidatorul judiciar.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 2222 din data de 30 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.224/2007 js N.E. (2543/88/2007) s-a admis cererea formulată de creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea şi s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată faţă de debitoarea S.C. „…” SRL, în temeiul art.3 pct.25 din Legea nr.85/2006 raportat la art.1 alin.2 lit.e din acelaşi act normativ, şi a fost numit în calitate de lichidator judiciar „…” S.P.R.L., societate profesională care ulterior şi-a schimbat forma de organizare şi denumirea în „…”.

În această calitate, lichidatorul a desfăşurat activităţile prevăzute de legea privind procedura insolvenţei, respectiv a notificat debitoarea şi creditorii cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată faţă de S.C. „…” SRL, precum şi cu privire la termenele stabilite în cauză; a efectuat publicitatea privind deschiderea procedurii atât într-un ziar de circulaţie naţională, ziarul Adevărul, cât şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; a notificat administratorul statutar al debitoarei în legătură cu obligaţia de a-i preda actele financiar-contabile ale societăţii.

Urmare a expirării termenului limită stabilit pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv cuprinzând creanţele împotriva averii debitoare deţinute de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea în sumă de 87.628 lei, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea în cuantum de 361 lei şi de către Primăria municipiului Tulcea în valoare de 1.373 lei.

Din verificările întreprinse de către lichidatorul judiciar a rezultat că debitoarea nu are bunuri rămase în averea sa la deschiderea procedurii, şi că societatea nu are bani în conturi la bănci sau în casă sau alte sume de încasat pentru recuperarea creanţelor deţinute de creditorii înscrişi în cauză.

La data de 15 aprilie 2008, lichidatorul judiciar a înaintat la Tribunalul Tulcea cerere de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei Stancu Nicolae în temeiul art.138 alin.(1) lit.d din Legea nr.85/2006, acţiune care a format obiectul dosarului nr.954/88/2008 şi la care lichidatorul judiciar a renunţat întrucât, din studiul documentelor în posesia cărora a intrat urmare a introducerii acestei cereri, a rezultat că societatea a avut evidenţa contabilă corect întocmită şi actele fiind depuse la instituţiile statului conform legislaţiei, nemaiexistând fapta prevăzută de art.138 din Legea nr.85/2006.

Se mai constată că cei trei creditori ai falitei în cauză făcând parte dintre creditori bugetari, nu au avansat sume de bani corespunzătoare continuării procedurii de lichidare judiciară a debitoarei.

Potrivit dispoziţiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Văzând că sunt îndeplinite cerinţele pentru închiderea procedurii prevăzute de prezentul articol de lege, urmează a dispune în acest sens.

Se va dispune radierea debitoarei din registrul unde este înmatriculată, iar prezenta hotărâre va fi notificată Direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi Oficiului Registrului Comerţului unde debitorul este înmatriculat pentru efectuarea menţiunii.

Cum în cauză nu sunt bunuri şi nici sume de recuperat, se impune a se acoperi onorariul lichidatorului judiciar stabilit prin sentinţa civilă nr.2222 din 30.11.2007 a Tribunalului Tulcea în sumă de 2261 şi cheltuieli efectuate cu procedura de către lichidator în sumă de 207,40 lei, astfel că, în temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006, urmează a aproba plata din fondul de lichidare a sumei totale de 2468,40 lei.

Etichete: