Top

Fond-Contestatie la executare-Declinarea competentei

Dosar nr. 356/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala si de Contencios Administrativ

SENTINTA CIVILA Nr. 519

Sedinta publica de la 27 Martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE :

T R I B U N A L U L ,

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. 356/88/20.02.2009, reclamantul … a chemat în judecata DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE – TULCEA pentru a fi obligata la restituirea sumelor de 1825,35 lei, respectiv 1792 lei, retinute nelegal din conturile sale, precum si la acoperirea cheltuielilor rezultate din transformarea sumelor din lei în valuta.

In motivare, reclamantul arata ca din adresele nr. 1055/P/20 noiembrie 2006 si respectiv nr. 3936 din 18 februarie 2009, emise de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Tulcea, rezulta ca nu datoreaza nicio suma de bani catre D.G.F.P. Tulcea, cu titlu de amenzi, în cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 1055/P/2005, însa, cu toate acestea, i-a fost comunicata înstiintarea de poprire din contul deschis la BANCPOST TULCEA prin care i s-a retras suma de 1825,35 lei, iar din contul de la Raiffeisen Bank – Agentia Dunare i s-a retras suma de 1792 lei.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, procesul verbal de contraventie nr. 8346 din 31 mai 2005, întocmit de catre Capitania Portului Tulcea, adresa nr. 1055/P/2005 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tulcea, înstiintarea de poprire nr. 1316 din 4 februarie 2009, emisa de D.G.F.P. TULCEA, extras de cont din 18 februarie 2009, si alte înscrisuri.

La termenul de judecata din 27 martie 2009, reclamantul a precizat ca întelege sa conteste formele de executare în baza carora i s-au retinut sumele din cele doua conturi, precizare în raport de care instanta a invocat exceptia de necompetenta materiala în solutionarea cauzei.

Relativ la exceptia invocata, este de subliniat ca instanta a fost investita cu o contestatie la executare prin care se solicita anularea formelor de executare silita (poprire) prin care i-au fost retinute din conturile mentionate sumele de 1825,35 lei si respectiv 1792 lei.

Or, conform art. 400 alin. 1 Cod proc. civ., contestatia la executare se introduce la instanta de executare, în timp ce art. 373 alin. 2 Cod proc. civ., stipuleaza ca instanta de executare este judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Coroborând prevederile legale mentionate, rezulta ca, în speta, instanta de executare este Judecatoria Tulcea, întrucât în circumscriptia acesteia se realizeaza executarea silita pornita de catre D.G.F.P. TULCEA, domiciliul debitorului urmarit silit fiind situat în aceeasi circumscriptie.

Asa fiind, fata de argumentele prezentate, instanta urmeaza a admite exceptia invocata si, în temeiul art. 158 alin. 3 Cod proc. civ., coroborat cu art. 400 alin. 1 si art. 373 alin. 2 Cod proc. civ., a declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Tulcea.

Etichete: