Top

Recurs.Plângere contravenţională

Dosar nr. 4509/327/2008

DECIZIA CIVILA Nr. 141

Sedinta publica de la 13 Februarie 2009

Asupra recursului civil de fata;

Prin plângerea contraventionala înregistrata la Judecatoria Tulcea, sub nr.4509/19.09.2008, petenta SC „…” SRL a contestat procesul verbal nr.09/22.08.2008 întocmit de Primaria Municipiului Tulcea – Serviciul impozite si taxe.

Prin sentinta civila nr.3093/18.11.2008 Judecatoria Tulcea a admis plângerea si a anulat procesul verbal contestat, exonerând petenta de plata amenzii contraventionale, în cuantum de 31.000 lei.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut în motivare urmatoarele:

Sub aspectul normelor juridice care reglementeaza obligatia de a depune declaratia si a plati taxa, instanta retine ca în temeiul art. 271 (1) Cod fiscal, orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate într-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute în prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale în raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. Conform art. 1 lit.c din HCL 166/2007, persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna pâna la 31.01.2008 o declaratie anuala de impunere la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Tulcea sau în cel mult 30 de zile calendaristice de la data amplasarii sau aparitiei oricarei modificari.

Astfel, sub aspectul apararii petentei prin care învedereaza instantei faptul ca s-a montat panoul publicitar în data de 10.06.2008 si ca a depus declaratia de impunere în data de 20.06.2008, instanta retine ca în cauza este pusa în discutie obligatia de a depune declaratia de impunere în termen de 30 de zile de la montarea panoului publicitar.

Din înscrisul depus la fila 22 dosar rezulta ca panoul publicitar a fost livrat societatii petente SC „…” SRL în data de 10.06.2008, iar petenta a facut declaratia de impunere în data de 20.06.2008, depunând-o la intimata sub nr. de intrare 64294.

Chiar daca înscrisul de la fila 22 dosar nu prezinta data certa, atragând exigentele prev. de art. 1182 Cod civil sub aspectul imposibilitati de a face proba fata de intimata-tert asupra datei amplasarii panoului, instanta retine ca cele relevate de acest înscris se coroboreaza cu recunoasterea expresa facuta de intimata prin întâmpinarea depusa din care rezulta ca la data de 19.06.2008 panoul publicitar era amplasat, astfel ca instanta va retine ca data certa data de 19.06.2008 de la care începe sa curga termenul de 30 de zile prev. de art. 1 lit.c din HCL 166/2007 termenul legal s-ar fi împlinit la data de 17.07.2008, cu atât mia mult cu cât intimata nu a facut o dovada contrara, din care sa rezulte ca panoul a fost amplasat la o data anterioara celei indicate de SC „…”, desi avea aceasta obligatie, având în vedere ca aplica o sanctiune cu caracter punitiv si represiv.

Or, din declaratia de impunere depusa la fila 9 dosar, ce poarta nr. de intrare 64294/20.06.2008 al intimatei, rezulta ca petenta si-a îndeplinit obligatia în termenul legal, astfel ca fapta contraventionala nu exista.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a formulat recurs intimata Primaria Municipiului Tulcea, – Serviciul de impozite si taxe, criticând-o ca netemeinica si nelegala pentru urmatoarele motive:

Prin HCL Tulcea nr.166/31.05.2007 s-a stabilit ca persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate sunt obligare sa depuna pâna la data de 31.01.2008 o declaratie anuala de impunere la Primaria Municipiului Tulcea sau în cel mult 30 de zile calendaristice de la data amplasarii sau aparitiei oricarei modificari. Firma luminoasa cu o suprafata estimativa de 2 mp s-a instalat cu mult timp înainte de declarare si a ramas nedeclarata pâna la data de 19.06.2008 si în plus contribuabilul a declarat-o ca fiind instalata pe str. 1848 cu o suprafata de 0,5 mp.

Recurenta a mai invocat si ca petenta nu si-a îndeplinit la termen obligatia de declarare a taxei pentru afisaj încalcând astfel prev. art.219 al.1 lit.b din OG nr.92/2003 care prevede ca neîndeplinirea la termen a obligatiilor de depunere si declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile, sau dupa caz a impozitelor taxelor, contributiilor si a altor sume se sanctioneaza conform art.219 al.2 lit.d cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.

În drept, s-au invocat prev. art.271 din Legea nr.571/2008 privind Codul fiscal si art.1 lit.c din HCL nr.166/2007 Tulcea, solicitându-se admiterea recursului, casarea hotarârii si respingerea contestatiei petentei SC „…” SRL Tulcea.

Analizând legalitatea sentintei recurate, în raport de criticile invocate cât si din oficiu, în tem art.304 indice 1 cpc, tribunalul constata ca recursul este neîntemeiat.

Astfel, prin procesul verbal nr.09/22.08.2008 petenta SC „…” SRL Tulcea a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 1.000 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art.219 al.1 lit.b din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, retinându-se în sarcina sa faptul ca nu a depus la termen declaratia de taxa firma prev. de textul de lege mentionat.

În ceea ce priveste primul motiv de recurs, acesta nu poate fi retinut ca întemeiat întrucât fapta contraventionala a fost retinuta ca fiind savârsita la data de 30.08.2008, nepunându-se astfel problema trecerii peste termenul limita invocat-31.01.2008, iar faptul ca firma a fost instalata cu mult timp înainte de constatarea faptei nu a fost probat în cauza.

Totodata, înscrisurile existente la dosarul cauzei atesta, asa cum corect a retinut si prima instanta ca panoul publicitar a fost livrat la data de 10.06.2008, iar petenta a facut declaratia de impunere la data de 20.06.2008, precum si faptul ca la data de 19.06.2008 panoul publicitar era deja am plasat. Retinând ca data certa aceasta din urma data, rezulta ca termenul de 30 de zile prev. de art.1 lit.c din HCL Tulcea, nr.166/2007 s-ar fi împlinit la data de 17.07.2008.

În aceasta situatie, întrucât declaratia de impunere nr…. a fost înregistrata în cadrul intimatei – recurente la data de 20.06.2008, se constata ca fapta contraventionala retinuta nu exista, nefiind îndeplinite conditiile impuse de art.1 din OG nr.2/2001.

Se mai retine si faptul ca suprafata firmei luminoase afisata nu este de 0,5 mp, asa cum eronat sustine recurenta, ci are o suprafata de 2,20 mp., asa cum rezulta din declaratia de impunere de la fila 9 din dosarul de fond.

Fata de toate aceste considerente, recursul este privit ca neîntemeiat si în temeiul art.312 al.1 cpc, va fi respins în acest temei.

Etichete: