Top

Recurs.Plângere contravenţională

Dosar nr. 1066/179/2008

DECIZIA CIVILA NR. 166

Sedinta publica din data de 25 februarie 2009

Asupra recursului civil de fata;

Prin plângerea înregistrata sub nr.1066/179 din 30.09.2008 la Judecatoria Babadag, petenta S.C. … SRL cu sediul în Bucuresti, a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria … încheiat la 05.09.2008 de Autoritatea Rutiera Româna- ARR Agentia Tulcea.

În motivarea plângerii petenta a aratat ca la data de 5 septembrie 2008 a fost sanctionata cu amenda în cuantum de 3000 lei pentru încalcarea prevederilor art.8 pct.51din OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere , pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora , aprobata cu modificari prin Legea 371/2007 , iar potrivit art.15 pct.51.- constituie contraventie neprezentarea , în trafic , a numarului necesar de diagrame tahografice , a cartelei tahografice sau listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital , conform prevederilor Regulamentului CEE nr.2821/1985 sau acordului AETR , dupa caz ” .

A învederat petenta ca dispozitiile sus mentionate , în baza carora a fost sanctionata nu se aplica societatii , întrucât asa cum rezulta din dispozitiile art.4 alin.1 din OG 37/2007 , actul normativ se aplica întreprinderilor si operatorilor de transport rutier , iar societatea … efectueaza transporturi postale , conform certificatului tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza serviciului de autorizare generala , eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii , organul abilitat al statului .

S-a mai învederat ca art.1 alin.1 din ORDONANTA Nr. 37 din 7 august 2007 , stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.

Iar , potrivit art.2 din ordonanta „Operatiunile de transport la care face referire art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) si p) al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.”

S-a mai învederat ca art.13 lit.d din Regulament se refera la operatiunile de transport efectuate cu ” vehicule sau combinatii de vehicule a caror masa maxima admisibila nu depaseste 7,5 tone, utilizate:

– de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiti la articolul 2 punctul (13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale ale Comunitatii si îmbunatatirea calitatii serviciului*11) pentru livrarea loturilor în cadrul serviciului universal ……”

De asemenea s-a mai sustinut ca potrivit art.2 punctul 13 din Directiva 97/67/CE , ” prestatorul serviciului universal ” înseamna o entitate publica sau privata care asigura totalitatea sau o parte a unui serviciu postal universal într-un stat membru ,a carei identitate a fost notificata Comisiei în conformitate cu articolul 4 ” .

A mai învederat petenta ca autoutilitara cu nr. de înmatriculare B 125140 , detinuta de … , are o masa maxima care nu depaseste 7,5 tone iar … este un furnizor de servicii postale care intra în sfera serviciului universal , conform deciziei tip ANRCTI , rezultând ca transportul efectuat de … excede sferei de reglementare a OG 37/2007 aprobata cu modificari prin Legea 371/2007 .

De asemenea s-a mai învederat ca pentru autorizarea efectuarii de servicii postale de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii , … plateste ANRC o taxa egala cu 0,1% din cifra de afaceri , motiv pentru care se deosebeste si din punct de vedere al regimului fiscal de ceilalti transportatori .

S-a mai învederat ca potrivit art.51 al.1 din OG 31/2002 cu modificarile ulterioare ” Furnizorii de servicii postale autorizati în conditiile prezentei ordonante datoreaza autoritatii de reglementare un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecarui furnizor.”

Se apreciaza de catre petenta ca sunt încalcate si dispozitiile art.16 alin.7 din OG 2/2001 aprobata prin Legea 180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare .

S-a învederat ca la rubrica ” Alte mentiuni” agentul constatator a retinut urmatoarele : ” Nu poate obiecta nefiind de fata în momentul controlului reprezentantul legal al firmei ” .

A mai sustinut petenta ca fiind o societate cu raspundere limitata , potrivit dispozitiilor Legii 31/1990 si anume art.197 alin.1 ” Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala. ” , ca atare reprezentantii legali ai societatii cu raspundere limitata sunt administratorii , iar potrivit dispozitiilor art.71 alin.1 din Legea 31/1990 – „Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât daca aceasta facultate li s-a acordat în mod expres” .

S-a sustinut ca fata de aceste dispozitii , având în vedere ca administratorii societatii cu sediul în Bucuresti , nu puteau fi efectiv de fata la data si ora întocmirii procesului-verbal pe raza judetului Tulcea , agentul constatator putea notifica reprezentantul legal al … fie pentru a se prezenta la sediul central din Bucuresti al Autoritatii Rutiere Române sau chiar la Agentia Tulcea în scopul formularii de obiectiuni la procesul-verbal , astfel putând dovedi existenta autorizatiei pentru transporturile postale si inaplicabilitatea dispozitiilor OG 37/2007 pentru societatea petenta .

S-a mai învederat ca agentul constatator putea încheia procesul verbal în termen de 6 luni de la savârsirea si constatarea contraventiei ( art.13 din OG 2/2001 cu modificarile ulterioare ) , notificare ce nu ar fi afectat posibilitatea sanctionarii, astfel fata de dispozitiile art.16alin.7 din OG 2/2001 cu modificarile ulterioare , procesul verbal de constatare a contraventiei s-a sustinut ca este lovit de nulitate .

Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat lipsa calitatii procesuale active a avocatului … de a formula plângerea.

Solutionând cauza, Judecatoria Babadag, prin sentinta civila nr.760 din 15 oct.2008 a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a avocatului … în formularea plângerii, a admis plângerea, a desfiintat procesul verbal de contraventie si a exonerat-o pe petenta de sanctiunea amenzii contraventionale.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca, prin procesul verbal de contraventie seria … din 5.09.2008 , întocmit de Autoritatea Rutiera Româna , s-a dispus sanctionarea petentei în cauza cu suma de 3000 lei RON , retinându-se în sarcina acesteia savârsirea contraventiei prev. de art. art.8 pct.51 rap. la art. 9 alin.1 lit.h din OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere , pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea paratelor de înregistrare a activitatii acestora , aprobata cu modificari prin Legea 371/2007 .

S-a retinut ca la controlul efectuat la data de 5.09.2008 pe DN 22 KM 226+800 în zona localitatii Baia , la autovehiculul cu nr. de înmatriculare B125140 , condus de conducatorul auto … , s-a constatat lipsa diagramelor tahograf privind respectarea timpilor de conducere , repaus si odihna , pentru perioada 8.08.2008- 5.09.2008 , prezentându-se doar 8 diagrame , conducatorul auto nedetinând la bordul autovehiculului raport privind atestarea activitatilor conform regulamentului EC 9561/2006 întocmindu-se buletin AETR 28895/5.09.2008 semnat de conducatorul auto .

În ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a avocatului … de a formula plângerea, s-a retinut ca, în cauza s-a facut dovada exercitiului dreptului de chemare si reprezentare în judecata , atât prin contractul de asistenta juridica nr.101622/25.09.2008 , încheiat între avocat cât si societatea petenta si înscrisuri în baza carora avocatul avea procura pentru exercitiul dreptului de chemare în judecata . cât si de reprezentare .

Potrivit art.68 din cod pr.civila , procura pentru exercitiul dreptului de chemare în judecata sau de reprezentare în judecata, când este data unui avocat , semnatura va fi certificata potrivit legii avocatilor.

S-a apreciat ca în cauza avocatul a avut mandat în baza contractului mentionat mai sus cât si a actelor aditionale la contract, de a exercita dreptul de chemare în judecata.

Din petitul actiuni se constata fara echivoc faptul ca aceasta este formulata de catre petenta prin reprezentant conventional , iar nu de catre avocatul partii în nume propriu.

Motivarea exceptiei vizeaza însa lipsa calitatii de reprezentant a avocatului, însa, calitatea de reprezentant nu atrage si calitatea de parte în proces.

Cu privire la fondul cauzei s-a retinut ca potrivit art.8 pct.51 din OG nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere , pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora , aprobata cu modificari prin Legea nr.371/2007 , constituie contraventie neprezentarea , în trafic, a numarului necesar de diagrame tahografice , a cartelei tahografice sau listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital , conform prevederilor Regulamentului CEE nr.2821/1985 sau acordului AETR , dupa caz ” .

Potrivit art..4 alin.1 din OG 37/2007 , actul normativ se aplica întreprinderilor si operatorilor de transport rutier .

Art.1 alin.1 din acelasi act normativ stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.

Potrivit art.2 din ordonanta „Operatiunile de transport la care face referire art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) si p) al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.”

Art.13 lit.d din Regulament se refera la operatiunile de transport efectuate cu ” vehicule sau combinatii de vehicule a caror masa maxima admisibila nu depaseste 7,5 tone, utilizate de catre prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiti la articolul 2 punctul (13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale ale Comunitatii si îmbunatatirea calitatii serviciului*11) pentru livrarea loturilor în cadrul serviciului universal ……”

Potrivit art.2 punctul 13 din Directiva 97/67/CE , ” prestatorul serviciului universal ” înseamna o entitate publica sau privata care asigura totalitatea sau o parte a unui serviciu postal universal într-un stat membru a carei identitate a fost notificata Comisiei în conformitate cu articolul 4 ” .

Autoutilitara cu nr. de înmatriculare B … , detinuta de … are o masa maxima care nu depaseste 7,5 tone , iar … este un furnizor de servicii postale care intra în sfera serviciului universal , conform deciziei tip ANRCTI , context în care se retine ca transportul efectuat de … excede sferei de reglementare a OG 37/2007 aprobata cu modificari prin Legea 371/2007 , furnizorii de servicii postale datorând potrivit art.51 din OG 31/2002 un tarif de monitorizare anual Autoritatii de Reglementare , din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecarui furnizor .

Împotriva acestei sentinte civile a declarat recurs în termen legal organul constatator Autoritatea Rutiera Româna ARR cu sediul în Bucuresti criticând-o ca fiind nelegala pentru motivul prevazut de art.304, pct.9 C.proc.civ., prima instanta facând o aplicare gresita a dispoz.art.13 lit.d din Regulamentul CE nr.561/2006 potrivit cu care se acorda derogari de la art.5-9 de catre fiecare stat membru, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule sau combinatii de vehicule a caror masa maxima autorizata admisibila nu depaseste 7,5 tone utilizate de ” prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiti la art.2 pct.13 din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 dec.1997.

Ori, autovehiculul cu nr.de înmatriculare B-125140 verificat în trafic la data controlului are o masa totala autorizata mai mare de 7,5 tone, respectiv are o masa totala autorizata de 25 tone.

În aceste conditii autovehiculul trebuia sa fie echipat cu aparat de control tahograf la care sa se foloseasca diagrame tahograf de catre conducatorii auto.

Pentru aceste motive recurenta a solicitat admiterea recursului si modificarea hotarârii atacate în sensul respingerii plângerii ca nefondate.

Examinând hotarârea atacata în raport de criticile aduse acesteia tribunalul retine ca recursul este întemeiat.

Instanta de fond si-a motivat sentinta atacata pe considerentul ca autovehiculul cu nr.de înmatriculare B 125140 detinut de catre petenta, are o masa maxima care nu depaseste 7,5 tone, în conditiile în care petenta este furnizor de servicii postale, serviciu care excede sferei de aplicare a OG nr.37/2007.

Ori, potrivit art.13 alin.1 lit.d din Regulamentul CE nr.561/2006 se acorda derogari de la art.5-9 de catre fiecare stat membru, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule sau combinatii de vehicule a caror masa maxima autorizata admisibila nu depaseste 7,5 tone utilizate de „prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiti la art.2 pct.13 din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 dec.1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale ale comunitatii si îmbunatatirea calitatii serviciului pentru livrarea loturilor în cadrul serviciului universal.

Autovehiculul în discutie cu nr.de înmatriculare B-125140 are o masa totala autorizata de 25 tone, asa cum rezulta din extrasul din baza de date a ARR depus la dosarul cauzei, proba care nu a fost contrazisa de petenta intimata prin vreo alta dovada desi instanta i-a solicitat sa depuna la dosarul cauzei certificatul de înmatriculare al autovehiculului, astfel ca, nu se încadreaza în exceptia mentionata.

În consecinta, autovehiculul trebuia sa fie echipat cu aparat de control tahograf la care sa se foloseasca diagrama tahograf de catre conducatorii auto, pentru a înregistra timpii de conducere si de odihna ale conducatorilor auto.

În raport de aceste considerente urmeaza a admite recursul si a modifica hotarârea atacata în sensul respingerii plângerii ca nefondate.

Etichete: