Top

Recurs-contestatie la executare

Dosar nr.756/179/2008

R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DECIZIA CIVILĂ NR.188
Şedinţa publică din data de 05 martie 2009

Asupra recursului civil, tribunalul, deliberând, reţine următoarele:
Prin Sentinţa civilă nr. 945 din 27 noiembrie 2008, Judecătoria Babadag a admis în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii (…) şi (…), a anulat în parte formele de executare şi a constatat că din lotul nr. 1 – anexa nr. 2 locuinţa atribuită creditorului (…) prin Sentinţa civilă nr. 185 din 17 aprilie 2007 pronunţată de Judecătoria Babadag – camera cioban este proprietatea contestatorului (…); a constatat că beciul face parte din lotul nr. 2 – locuinţa, atribuit contestatoarei (…) prin aceeaşi sentinţă şi a respins contestaţia sub aspectul atribuirii beciului ca nefondată.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin Sentinţa civilă nr. 185 din 17 aprilie 2007 pronunţată de Judecătoria Babadag s-a admis în parte acţiunea formulată de (…) în contradictoriu cu (…) precum şi cererea reconvenţională formulată de (…).
S-a constatat că în timpul căsătoriei, cele două părţi au dobândit în cotă de 172 fiecare, printre altele, un imobil compus din casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 2800 m.p. situat în comuna (…), judeţ Tulcea, aşa cum a fost individualizat în schiţele plan anexă la raportul de expertiză (…).
S-a dispus ieşirea din indiviziune şi s-au format două loturi. S-a atribuit pârâtului din cauză, (…), lotul nr. 1 din imobilul mai sus menţionat, compus din 1400 m.p. teren, anexa 2 locuinţă şi alte bunuri (varianta a doua). De asemenea, prin această sentinţă (…) a fost obligată la plata unei sume de bani cu titlu de sultă către (…).
Sentinţa civilă nr. 185 din 17 aprilie 2007 a fost pusă în executare la cererea lui (…) de către B.E.J. (…), dar contestatoarea (…) a refuzat punerea în executare a acesteia, motivat de faptul că nu a fost de acord să-i fie dat beciul lui (…), beci care era sub camera nr. 2, cameră ce i-a fost atribuită ei prin sentinţa sus menţionată, deoarece exista posibilitatea ca (…) să dărâme beciul şi ca o consecinţă să se dărâme şi camera ei.
(…) a contestat executarea silită a sentinţei civile nr. 154 din 17 aprilie 2007 a Judecătoriei Babadag, nefiind de acord ca tatălui său (…) să-i fie atribuită camera cioban, fiind construită de el special ca locuinţă pentru ciobanii pe care îi avea la oi, el fiind crescător de animale.
Instanţa din oficiu a solicitat expertului (…) să comunice dacă s-a strecurat vreo greşeală la formarea lotului lui (…) în sensul că acestuia i s-a atribuit beciul ce se afla situat sub una din camerele atribuite lui (…), cameră ce făcea parte din lotul acesteia, având în vedere că fiecare parte avea un drept exclusiv de proprietate asupra lotului său ce a fost format şi atribuit prin hotărâre judecătorească.
Expertul (…) a precizat că la propunerea de ieşire din indiviziune a proprietăţii din (…) nu s-a strecurat nicio greşeală în atribuirea beciului aflat sub camera 2 a locuinţei nr. 1 în varianta 2 de lotizare (varianta însuşită de către Judecătoria Babadag) către pârâta (…).
A mai arătat expertul că, confuzia legată de atribuirea beciului se datora probabil alăturării în notele de calcul a celor două variante dispuse de instanţă, concluzionând că beciul era repartizat, aşa cum era normal, către pârâta, actualmente contestatoarea din cauză, (…).
Faţă de aceste precizări ale expertului, instanţa a constatat doar că beciul făcea parte din lotul nr. II – locuinţa 1, atribuit contestatoarei (…), prin Sentinţa civilă nr. 185/17 aprilie 2007, şi pe cale de consecinţă s-a respins contestaţia la executare sub aspectul atribuirii beciului, ca nefondată.
Cât priveşte contestaţia la executare formulată de (…), pe motiv că nu era de acord ca tatălui său, (…), să-i fie atribuită camera cioban, fiindcă această cameră a fost construită de el, special ca locuinţă pentru ciobanii pa care îi avea la oi, el fiind crescător de animale, instanţa a administrat din oficiu proba cu interogatoriu, luat tuturor părţilor.
Pârâtul (…) a arătat că această cameră pentru cioban a fost construită după anul 2001, împreună cu (…), cu (…) şi ceilalţi copii ai lor întrucât a fost crescător de animale până în anul 2003.
Afirmaţiile pârâtului, făcute cu ocazia interogatoriului luat din oficiu de către instanţă au fost contrazise de afirmaţiile lui (…) şi (…), care, cu ocazia aceluiaşi interogatoriu au afirmat că această cameră a fost construită în anul 2002 după divorţul lui (…), de (…), camera fiind construită de (…) şi (…), aceştia fiind crescători de animale din anii 1992 – 1993.
Faţă de răspunsurile la interogatoriu ale tuturor celor trei părţi care au declarat că această cameră construită special pentru cioban a fost ridicată în anul 2002, după divorţul lui (…) de către (…), instanţa constatând că acesta nu era bun comun al foştilor soţi (…), (…), era bunul contestatorului (…).
Pe cale de consecinţă, instanţa a anulat în parte formele de executare şi a constatat că din lotul nr. 1 – anexa nr. 2 locuinţă atribuit creditorului (…), prin Sentinţa civilă nr. 185 din 17 aprilie 2007, pronunţată de Judecătoria Babadag, camera cioban era proprietatea contestatorului (…).
S-a constatat că beciul făcea parte din lotul nr. 2 – locuinţa 1 atribuit contestatoarei (…) prin Sentinţa civilă nr. 185 din 17 aprilie 2007 şi pe cale de consecinţă s-a respins contestaţia la executare sub aspectul atribuirii beciului ca nefondată.
Impotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs creditorul (…), criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate pentru următoarele motive:
– deşi avea o hotărâre definitivă şi irevocabilă, Judecătoria Babadag a admis parţial contestaţia la executare şi a dispus ca beciul şi camera ciobanului să fie atribuite contestatoarei (…) şi respectiv lui (…), hotărâre vădit ilegală şi nu a atacat cu recurs sentinţa civilă nr. 185/2007;
– nu înţelege cum a ajuns instanţa să constate că (…) este proprietar pe camera ciobanului din moment ce cererea de intervenţie a acestuia a fost respinsă;
– instanţa a justificat acordarea beciului cu motivaţia că dacă voi strica beciul cade camera şi se întreabă cum ar justifica instanţa situaţia ipotetică la un bloc de locuinţe unde o persoană este proprietar pe apartament la etajul III şi are o boxă aferentă în proprietate la subsol şi cum va ajunge (…) la beci dacă va fi nevoită să treacă pe terenul său:
– dacă tot a atribuit beciul lui (…), era firesc să crească valoarea sultei;
– în privinţa acordării camerei ciobanului lui (…), instanţa nu arată cum a ajuns acesta proprietar, cum a construit pe terenul lui (…) şi cu ce autorizaţie; instanţa precizează că această cameră a fost construită în anul 2002, după divorţ, situaţie în care cu ce drept a construit acesta din moment ce instanţa i-a respins cererea de intervenţie şi pe ce teren, şi dacă i-a atribuit-o, era normal să crească valoarea sultei;
– şi în cazul camerei ciobanului, se întreabă cum va avea acces (…) la cameră, fiind obligat să treacă pe terenul său, camera fiind construită tot pe terenul său.
In final, recurentul a solicitat admiterea recursului şi desfiinţarea sentinţei civile nr. 945/2008.
Prin întâmpinare, intimaţii (…) şi (…) au solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că au formulat contestaţie la executare întrucât au considerat că acea hotărâre nu putea fi executată atâta timp cât beciul care se afla sub una din camerele ce i-au fost atribuite contestatoarei a fost atribuit recurentului, încălcându-i-se dreptul de proprietate în modalitatea în care s-a făcut partajul. Intimatul (…) a precizat că recurentul nu este îndreptăţit să folosească un bun imobil construit de intimat în 2002, după divorţul părinţilor săi, astfel că acesta este bunul său propriu.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile atacate în raport de criticile formulate, cât şi sub toate aspectele, tribunalul constată că recursul este întemeiat.
Intr-adevăr, constatarea că imobilul camera ciobanului este proprietatea contestatorului (…) este greşită în contextul în care cererea sa de intervenţie în interes propriu a fost respinsă ca nefondată prin Sentinţa civilă nr. 185/17 aprilie 2007 pronunţată de aceeaşi Judecătoria Babadag, hotărâre rămasă irevocabilă prin neexercitarea căii de atac a recursului.
Aşadar, nu se poate interveni pe calea contestaţiei la executare pentru modificarea unei hotărâri intrate în puterea lucrului judecat.
Din această perspectivă, urmează a admite recursul şi a modifica în parte sentinţa civilă nr. 945/27 noiembrie 2008 pronunţată de Judecătoria Babadag în sensul că va înlătura dispoziţia referitoare la constatarea că imobilul camera ciobanului este proprietatea contestatorului (…).
Instanţa de control judiciar constată că expertiza tehnică efectuată de acelaşi expert care a efectuat şi expertiza ce a stat la baza pronunţării hotărârii de partaj, a explicat că în privinţa beciului s-a creat o confuzie legată de atribuirea acestuia, probabil alăturării în notele sale de calcul a celor două variante dispuse de instanţă, scoţând în evidenţă că în varianta 2 agreată de instanţă, beciul este repartizat, aşa cum este normal, către pârâtă.
Practic, în contestaţia la executare, prin lămuririle aduse de expertul tehnic se împrăştie confuzia strecurată în varianta 2 de lotizare, instanţa de fond făcând doar o constatare cu privire la faptul că beciul face parte din lotul 2 atribuit pârâtei (…).
Verificând schiţele făcute de expert în dosarul de partaj nr. 1/179/2005 (fila 69 din dosarul de fond), tribunalul constată că beciul făcea parte din lotul atribuit contestatoarei (…), astfel că prin această constatare cuprinsă în sentinţa civilă atacată, nu se încalcă în niciun fel dispoziţiile sentinţei civile nr. 185/2007 pronunţată de Judecătoria Babadag cu autoritate de lucru judecat.
Cum recurentului nu i-a fost încălcat dreptul de proprietate prin constatările făcute cu privire la beci, în mod evident nu se pune problema recalculării sultelor, loturile rămânând cele stabilite iniţial de instanţa care a dispus partajarea bunurilor comune.
Aşa fiind, celelalte dispoziţii ale sentinţei civile atacate vor fi menţinute ca legale şi temeinice.

Etichete: