Top

Plangere contraventionala

Sentinta civila nr.2506
Sedinta publica din 7 octombrie 2008

Asupra cauzei civile de fata:
Prin plangerea inregistrata pe rolul instantei la ……… sub nr………., petenta ……….., a contestat procesul – verbal de constatare a contraventiei nr…, intocmit la ……….. de intimata ……………., solicitand anularea acestuia si obligarea intimatei la plata cheltuielilor ocazionate de proces.
In motivarea plangerii, petenta a aratat ca la data de …………., a fost incheiat procesul verbal nr…….. prin care se constata faptul ca petenta a montat un afis pe suprafata imobilului situat in …………….., fara a detine autorizatie de construire, motiv pentru care a fost sanctionata cu amenda in suma de …… lei si s-a dispus efectuarea demersurilor necesare pentru intrarea in legalitate, conform art.28 alin.1 din Legea nr.50/1991.
Mai arata petenta ca a obtinut Autorizatia de Construire nr………….. prin care Primaria ……. autoriza amplasarea banner publicitar – tip MESH, la locatia din str. …………, iar amplasarea afisului publicitar s-a facut in baza unui contract de inchiriere cu asociatia de proprietari din imobilul respectiv.
In dovedirea cererii petenta a depus copia procesului-verbal(f.7), adresa nr………..(f.6), plansa foto cu amplasamentul afisului(f.9), copia autorizatiei de construire nr………….(f.10-11), certificat de inregistrare mentiuni(f.12), incheierea nr…………. a Tribunalului ……..(f.13), certificate constatatoare(f.14,15),certificat de inregistrare (f.16), hotararile nr………….(f.17,18) si a solicitat administrarea oricarui probatoriu va rezulta din dezbateri.
Petenta a solicitat judecata si in lipsa partilor, in conformitate cu art.242 al.2 din Codul de procedura civila.
Intimata a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale aratand ca, desi petenta sustine ca a avut autorizatie de construire, aceasta a fost eliberata la data de …………… si a avut termen de valabilitate de 12 luni, astfel ca a fost sanctionata legal in baza art.26 alin.2 din Legea nr.50/1991.
Intimata nu a depus inscrisuri si nu a solicitat alte probe.
La termenul din …………., petenta a mai depus contractul de inchiriere nr……….(f.26-30), doua acte aditionale la acest contract(f.31-32), anexa ……… la acelasi contract(f.33-35) si a formulat concluzii scrise.
In drept, petenta a motivat plangerea pe dispozitiile art.1,5,16 alin.6 si 7 31-35 din OG nr.2/2001, precum si pe dispozitiile Legii nr.50/1991.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
In fapt, la data de …….. petenta a fost sanctionata cu suma de ………… lei pentru ca a afisat un panou publicitar cu dimensiunile aproximative de 10 x 5 m, pe fatada laterala a blocului … situat in str……….., fara a detine autorizatie de construire si documentatia necesara, in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Dispozitiile legale relevante in cauza sunt urmatoarele:
Dispozitiile cuprinse in Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Art.26
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. a);
Art.3
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
Dispozitiile cuprinse in Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraventiilor
Art. 1
Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala. Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Art. 5
(1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.
(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraventionala;
c) prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
(5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.
Art. 16
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
(6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
(7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
Art. 21
(1) In cazul in care prin actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica si sanctiunea.
(2) Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice si sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de indata organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea. In acest caz sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal.
(3) Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.
Art. 31
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
Art. 34
(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii.
Dispozitiile cuprinse in Codul civil
Art.1169
Cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca.
Dispozitiile cuprinse in Codul de procedura civila
Art.129
(1)Partile au indatorirea, ca in conditiile legii, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului. Deasemenea , ele au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art.723 alin.(1), precum si sa-si probeze pretentiile si apararile.
Art.723
(1) Drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna – credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege.
Verificand legalitatea si temeinicia procesului-verbal de constatare a contraventiei, prin prisma actelor normative si a textelor de lege mentionate, precum si a probelor administrate, instanta constata urmatoarele:
In ceea ce priveste faptele, astfel cum au fost descrise de agentul constatator, instanta retine ca ele se circumscriu integral dispozitiilor legale, respectiv art.16 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, iar procesul – verbal contine mentiunile cerute de lege.
Cu privire la puterea doveditoare, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este un act administrativ de autoritate intocmit de agentul constatator ca reprezentant al unei autoritati administrative, investit cu autoritatea statala pentru constatarea si sanctionarea unor fapte care contravin ordinii sociale, dupa o procedura speciala prevazuta de lege, astfel ca se bucura de prezumtia de autoritate si veridicitate, care insa este relativa si poate fi rasturnata de probe de catre contravenient conform dispozitiilor art.1169 cod civil, care reglementeaza sarcina probei. Deci, se poate spune ca acesta constituie un mijloc de proba necesar si suficient pentru constatarea si sanctionarea contraventiei.
Intrucat in speta nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a actului sanctionator contestat, instanta considera asadar, ca forta probanta a acestuia nu a fost inlaturata, el bucurandu-se in continuare de prezumtia de legalitate si temeinicie instituita de lege in favoarea sa.
Potrivit art.1169 din Codul Civil si art.129 alin.1, teza finala, din Codul de procedura civila, petentului ii incuba sarcina probei cu privire la netemeinicia celor retinute in procesul – verbal.
Fiind administrata proba cu inscrisurile depuse de petenta la dosarul cauzei, instanta retine ca acestea nu fac dovada apararilor invocate. Astfel autorizatia de construire pe care petenta sustine ca a obtinut-o pentru amplasarea afisajului, a fost emisa la data de …………, cu o perioada de valabilitate de 12 luni de la data emiterii, timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate – punctul B, si o durata de executie a lucrarilor de 3 luni, calculate de la data inceperii lucrarilor, situatie in care valabilitatea autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate – punctul C.
Cu privire la existenta unui contract de inchiriere incheiat cu Asociatia de proprietari din imobilul pe care a fost amplasat afisajul, instanta a constatat ca petenta a depus Contractul de inchiriere spatiu publicitar nr…………. cu valabilitate initiala de 12 luni, de la …………, a carui valabilitate a fost prelungita inca de doua ori prin doua acte aditionale , ajungand in final sa fie valabil pana la ……., incheiat intre …………, in calitate de locator, si ……….., in calitate de locatar.
Obiectul contractului consta in punerea la dispozitia locatarului, cu titlul de chirie, a unor spatii publicitare situate pe fatadele unor imobile in vederea instalarii unor suporturi publicitare – suport pvc de tip mesh – cu dimensiunile conform anexe (landscape/portrait), in spatiile mentionate in anexe.
Potrivit anexelor la contract, rezulta ca beneficiar(client) al spatiilor publicitare, printre care si acela situat in mun. ………, este firma ……., iar perioada de inchiriere este cuprinsa intre data de ……… si data de ………., din acest punct de vedere petenta aflandu-se in afara perioadei de valabilitate a autorizatiei de construire, dar si a perioadei pentru care se pretinde existenta contractului de inchiriere.
Avand in vedere ca petentul nu a reusit sa faca dovada unei situatii de fapt contrarii celei retinute in procesul – verbal de constatare a contraventiei, iar fapta savarsita de petent se circumscrie dispozitiilor legale mentionate, intrunind elementele constitutive ale contraventiei pentru care a fost sanctionat, instanta urmeaza sa respinga cererea ca nefondata.
Pentru a se opri la aceasta solutie, instanta a avut in vedere atat dispozitiile art.5 alin.5 din O.G.nr.2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, precum si cele ale art.21 alin.3 din acelasi act care prevad ca sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de periciol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul verbal.
Cu privire la gradul de pericol social, instanta apreciaza ca acesta trebuie analizat nu numai la nivel micro, dar si la nivel macro, nesanctionarea unor astfel de fapte determinand neatingerea finalitatii urmarite de legiuitor prin edictarea acestor dispozitii legale, respectiv autorizarea executarii lucrarilor de constructii .
Avand in vedere aceste considerente, instanta apreciaza ca nu se impune nici reindividualizarea sanctiunii aplicate, intrucat aceasta este proportionala cu gradul concret de pericol social al faptei savarsite.

Tags: