Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 787

Sedinta publica din 10 martie 2009

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, plângerea contraventionala formulata de petentul…………. cu domiciliul în ……. în contradictoriu cu ………… cu sediul în ……. si împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. ………

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 5 martie 2009, cele declarate de parti fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de ………, sub nr. ……, petentul ……..a solicitat instantei, în contradictoriu cu ……… anularea procesului – verbal nr…………..

În motivarea în fapt, petentul a aratat ca contesta procesul – verbal nr. ………. deoarece potrivit art. 11 alin.1 lit. e din Legea nr. 50/ 1991 se pot executa fara autorizatie de construire zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor. Petentul arata ca nu a efectuat decât lucrari de vopsire a exteriorului cladirii, iar agentul constatator s-a grabit sa întocmeasca procesul verbal în lipsa petentului si semnarea acestuia de catre unul dintre lucratori.

Cererea a fost întemeiata în drept pe dispozitiile OG. nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii s-a depus procesul-verbal de constatare a contraventiei ( f. 4), contract de lucrari nr. ……….. ( f. 5-14).

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 si de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii aratând ca lucrarile efectuate de petent au reprezentat mai mult simple zugraveli, fiind înlaturate placutele ceramice de culoare maro, lucrari care necesitau obtinerea autorizatiei de construire deoarece s-au modificat elementele de fatada. De asemenea, intimata arata ca s-a ocupat si spatiul public prin montarea unei schele metalice pe fatada nordica a cladirii.

În probatiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens procesul-verbal de constatare a contraventiei (f.4), contract de lucrari nr. ……….. (f.5-14), nota agentului constatator (f.30), fotografii (f. 30-32) si proba testimoniala fiind audiati martorii …….. (f.27) si ………….

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin procesul-verbal aflat la fila 4, a fost sanctionat petentul …………. întrucât la data de ……….., la cladirea unde a functionat cinematograful ” SELECT ” se executa lucrari de zugraveli si vopsitorii exterioare, la fatadele de sud,est, si nord, fara autorizatie de construire, la fatada principala, estica au fost înlaturate placutele ceramice de culoare maron ;la data si ora efectuarii lucrarilor se lucra la fatada principala si partial la fatada laterala -nordica, unde s-a montat si o schea metalica, ocupând o suprafata de circa 2,6 mp, din spatiul public, fara acordul Primariei, savârsind contraventia prevazuta de art. 26 alin. 1 lit. e din Legea nr. 50/1991 si sanctionata de art. 26 alin. 2 din Legea nr. 50/1991. Pentru aceasta fapta petentului i s-a aplicat o amenda în cuantum de 5000 lei.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contraventiei sub aspectul legalitatii întocmirii si observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta constata ca procesul-verbal nr. …………, încheiat de intimata cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contraventiei, instanta va avea în vedere probele administrate în cauza. Petentul a fost sanctionat pentru ca a efectuat lucrari de de zugraveli si vopsitorii exterioare, la fatadele de sud, est, si nord, fara autorizatie de construire, la fatada principala, estica au fost înlaturate placutele ceramice de culoare maro. Aceasta situatie de fapt nu corespunde adevarului. Din contractul de lucrari nr. ……….. rezulta ca obiectul acestuia l-a reprezentat doar executarea de zugraveli si vopsitorii lavabile. Potrivit art. 11 alin.1 lit. e din Legea nr. 50/ 1991 se pot executa fara autorizatie de construire zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor.

Din declaratia martorilor ………..( f. 27) si …………( f. 28) rezulta ca s-au efectuat lucrari exterioare, peretii fiind curatati si apoi s-a zugravit folosindu-se aceleasi culori, fara a interveni vreo modificare.

De asemenea acestia au afirmat ca nu au existat niciun fel de placute ceramice care sa fie ulterior înlaturate. Existenta acestor placute nu rezulta nici din fotografiile depuse de intimata la dosarul cauzei.

Fata de cele retinute rezulta ca petentul nu avea obligatia de a avea autorizatie de construire, aflându-se în situatia de exceptie prevazuta de art. 11 alin.1 lit. e din Legea nr. 50/ 1991. În ceea ce priveste faptul ca petentul a instalat o schela metalica, ocupând din spatiul public, nici aceasta situatie nu se confirma, din declaratia martorului ……… ( f. 27) rezulta ca era vorba de o schela de lemn, pe lânga zid, iar fotografiile efectuate de agentul constatator nu evidetiaza exeistenta acesteia care sa ocupe din spatiul public.

De altfel, petentul nici nu a fost sanctionat pentru fapta de a ocupa spatiul public.

Din aceste considerente rezulta ca situatia de fapt retinuta de agentul constatator nu corespunde adevarului, astfel încât va admite plângerea contraventionala formulata de petentul ……….., în contradictoriu cu intimata ………… si va anula procesul – verbal nr. …………

Etichete: